TENKETƐ́ 29

1Kɛ̀ Sɑkɔbuu sɔɔtɛ́ mucèmmu kɛ́nkɔri diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, 2kɛ́tuɔkɛ dibòrì mɑrì kɛ́yɑ̀ tɛbintɛ mɑtɛ̀. Kɛ̀ ditɑ̃́rì diɛrì pòkɛ, kɛ̀ tipecɛ̃nti tìtɑ̃ɑ̃ti duɔ́ dɛborɛ̀, bɛ̀ do dɛ ntì nììnko. 3Tipecɛ̃nti do ɔ̃ɔ̃ dɛ ntíí, nkɛ̀ bɛ̀ɛ pootɛ ditɑ̃́rì kɛ́ tì nìì nkɛ́deè kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́poo. 4Kɛ̀ Sɑkɔbuu bekɛ bɛpecɛ̃mbɛ kɛ dɔ̀: Di ciɛ borɛ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti ciɛ bo Anɑɑ ɛì ndi. 5Kòò dɔ̀: Di yɛ̃́ Nɑɔɔ birɛ Dɑmɑɑ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti ò yɛ̃́mu. 6Kòò dɔ̀: Ò bo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑtɑɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, dɛ̀ nɑɑtimu! Ntɛ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nDɑsɛɛdi kɛ kéríní nɛ̀ o pecɛ̃nku. 7Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Diyiè kpɑɑ́ dɛumu nɛ̀ di bo tíímmɛ̀ ipe, niinnɛ̀ i kɛ́ ì kɔ̀tɛnɛ̀ kɛ̀ ìi di. 8Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ ipe í tìí nyimɔu ti bɑ́ɑ́ nɑ, ì ɔ̃ɔ̃ tíí nyimɔu ndi kɛ̀ tí pootɛ ditɑ̃́rì kɛ́ ì nìì. 9Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Dɑsɛɛdii tuɔkɛní nɛ̀ o cicɛ pecɛ̃nku. Ò do tú opecɛ̃nti nwe. 10Kɛ̀ Sɑkɔbuu ò yɑ̀ nɛ̀ o yɔ̃ tɑ̃ũ̀ Dɑmɑɑ pecɛ̃nku, kɛ́pootɛ tɛbintɛ kɛ́nii nyipe. Dɑsɛɛdi do tú Sɑkɔbu yɔ̃ tɑ̃ũ̀ Dɑmɑɑ birɛ ndɛ. 11Kɛ̀ Sɑkɔbuu ò ɔrí kɛ dɔ̀ ò bo pĩ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ́yĩɛ̃kɛ, kɛ́kuɔ́. 12Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ Dɑsɛɛdi kɛ dɔ̀: N tú ɑ cicɛ tɑ̃ũ̀ Debekɑɑ birɛ ndɛ. Kɛ̀ Dɑsɛɛdii cokɛ́ kɛ́kò nkɛ́ tì nɑ̀kɛ́ o cicɛ. 13Kɛ̀ Dɑmɑɑ keè o tɑ̃ũ̀ birɛ Sɑkɔbu kpɛ́í, kɛ́cokɛ́ kóò ɔrí, kɛ̀ bɛ̀ɛ kò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Sɑkɔbuu ò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ dòmmɛ̀. 14Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: Ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ ndi. Kɛ̀ Sɑkɔbu nhò bonɛ̀ kɛ dɔ̀ otɑ̃̀nkù. 15Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: A bo nni mpĩ́ mmutɔ̃mmú fɑ̀ɑ̀rɛ̀ ɑ tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kouɑ̀? Nɑ́kɛ́ ɑ dɔ́ n dɑ yietí mù. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nDɑmɑɑ mɔ̀kɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. Kòo kótì tu Deɑ, kòo sɑ́m̀pɔ́ù tu Dɑsɛɛdi. 17Kɛ̀ Deɑ nuɔ nyí nnɑɑti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ Dɑsɛɛdi tu oposɑ́ɑ́tì kɛ sɑ̀nnɛ̀ onitipòkù. 18Kɛ̀ Sɑkɔbu ndɔ́ Dɑsɛɛdi kɛ dɔ̀: N dɔ́ Dɑsɛɛdi nwe, ɑ bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀, kɛ bo dɑ pĩ́ mmutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀, kóò puokɛ. 19Kɛ̀ Dɑmɑɑ yie nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ n we ndɑ duɔ́ ndɛ̀ wenninɛ̀ m bo ò duɔ́mmɛ̀ okpɑ́kpɑ̀rì. Á mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 20Kɛ̀ Sɑkɔbu ḿbo koò pĩ mmutɔ̃mmú kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ dɛ kó yɛbie nní ndò nyɛ̀ í mɔ̀ntɛ ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nDɑsɛɛdi. 21Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ Dɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu, n duɔ́ m pokù kɛ̀ nh ò puokɛ. 22Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔɔ̀ dibɑnni kɛ́yú dihɛì kɔbɛ bɛmɔu. 23Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ́túótɛ́ Deɑ kɛ́duɔ́ nSɑkɔbu kòo ò duɔ́nɛ̀ kɛyènkɛ̀. 24Kɛ̀ Dɑmɑɑ túótɛ́ Sidipɑɑ o kóo nitipotɔ̃ntì kɛ́duɔ́ nDeɑ. 25Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sɑkɔbu nsɔ̃́ nDeɑ nwe, kòo bekɛ Dɑmɑɑ kɛ dɔ̀: A n dɔ̀ɔ̀ bɑ! N dɑ pĩ mmutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ Dɑsɛɛdi kpɛ́í nkɛ. Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n soutɛ́? 26Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: Ti ciɛ osɑ́m̀pɔ́ù ɔ̃ɔ̃ í nyenkɛ kòo kótì kpɑɑ́. 27Yóu kɛ̀ dibɑnni kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ɛ dèè kɛ̀ ti dɑ duɔ́ nhosɑ́m̀pɔ́ù, kɑ̀ɑ sɔɔtɛ́ mutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀. 28Kɛ̀ Sɑkɔbuu yie, kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ Dɑmɑɑ ò duɔ́ nDɑsɛɛdi, 29kɛ́túótɛ́ o kóo nitipotɔ̃ntì Bidɑɑ kɛ́duɔ́ nDɑsɛɛdi. 30Kɛ̀ Sɑkɔbuu duɔ́nɛ̀ Dɑsɛɛdi, kɛ́ nhò dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Deɑ. Kòo yíɛ́ pĩ́ Dɑmɑɑ mmutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ o kpɛ́í. 31Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ Sɑkɔbu í dɔ́mɛ̀ Deɑ kɛ́duɔ́ nkòo mpɛí, kɛ̀ Dɑsɛɛdi yie ntú tɛhɑ̃ũntɛ. 32Kɛ̀ Deɑ púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Dubɛnni, dɛ̀ɛ̀ tu: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ n sémmɛ̀. Kɛ dɔ̀: N dɔù bo n dɔkɛ di mmɔ̀nnì. 33Kòo wɛ̃tɛ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑntɛ́ bɛ̀ í n dɔ́mɛ̀, kɛ n yìɛ́ dɛbirɛ tɛrɛ̀. Kòo yu dɛ kó dɛbirɛ kɛ̀ dɔ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃. 34Kòo wɛ̃tɛ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì n dɔù yɛ̀mmɛ̀ bo mbo m bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ Sɑkɔbuu dɛ̀ yu kɛ̀ dɔ̀ Defii. 35Kɛ̀ Deɑ yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì m bo sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ dɛ̀ yú kɛ dɔ̀ Sudɑɑ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ́cómmú kupɛitóo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\