TENKETƐ́ 3

1Fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛɛ̀ do ciìnɛ̀ tiwɑnwɑntì timɔu ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ tì. Kɛ̀ fɛ̀ɛ bekɛ onitipòkù kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ di bɑ́ nyo nkupúú kó yɛtebɛ yɛmɔuɑ̀? 2Kòo nitipòkùu fɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yommu kupúú kó yɛtebɛ. 3Mutie mùù nɛ́ bo kupúú cuokɛ̀, Kuyie ntú ti bɑ́ɑ́ di mu kó yɛtebɛ, ti ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́. Kɛ̀ ti yɛ̀ di ti bo kú. 4Kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ dɔ̀: Di í yóó kú bìtì. 5Kuyie nyɛ̃́mu kɛ tú kɛ̀ di yɛ̀ di dìì yiè, di nuɔ ḿbo wéntɛ́, kɛ̀ di kù nɑɑ́nnɛ̀ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ ǹnɛ̀ mɛyɛi. 6Kòo nitipòkùu wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ yɛtebɛ bo nnɑɑtimɛ̀, kɛ wenni fɛnɔ̀nfɛ̀, kɛ bo nɑ kóò duɔ́ mmɛciì, kɛ́tɔ̃tɛ, kɛ́di kɛ́duɔ́ nho dɔù wèè ò bonɛ̀, kòo di. 7Kɛ̀ bɛ nuɔ nwéntɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ̀ bomɛ̀ yɛfɔ̃̀kperɛ̀, kɛ́wɑɑ́ ntifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ́yi. 8Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nceǹtì kupúú miɛkɛ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ yo, kɛ́sɔri titieti miɛkɛ. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyú onitidɔ̀ù kɛ dɔ̀: A borɛ? 10Kòo kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kèè ɑ tɑmmɛ̀ mmɛ kupúú miɛkɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nni mpĩ nkɛ̀ n sɔ̀ri, kɛ yɛ̃́ m bomɛ̀ difɔ̃̀kperì. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: We ndɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú ɑ bo difɔ̃̀kperì, yɑ́ɑ̀ ɑ di ditebii n yɛ̃ nhɑ bɑ́ɑ́ di dì ndi? 12Kòo nitidɔ̀ù dɔ̀: Onitipòkù ɑ mɛ nni nduɔ́ nwè kɛ̀ ti bo, weè ǹ duɔ́ ndɛ kó ditebii kɛ̀ ǹ di. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbekɛ onitipòkù kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ? Kòò dɔ̀: Fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛɛ̀ ǹ soutɛ́ kɛ̀ ǹ di ditebii. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ ntemɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ miɛ n dɑ cɔ̃ɔ̃mu tiwɑnwɑntì timɔu miɛkɛ, ɑ bo nfũrì ɑ pɔutì, kɛ yo mmutɑ̃́ɑ̃́ nsɑ̃́ɑ̃̀. 15Nɛ̀ ɑ bo mbomɛ̀, fɔ̃́ nnɛ̀ onitipòkù di bɑ́ɑ́ nɑrikɛ, o fuku nɛ̀ ɑ kɔku dɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑrikɛ. O fuku bo pɔntɛ ɑ yuu, kɑ̀ɑ kɔkuu dɔntɛ́ o nɑcɛ̀nkénnì. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: A pɛitímù bo yonkɛ mɛdiɛ̀. A níí bo fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́pɛitɛ́, ɑ bo mbúɔ́ ɑ dɔù kòò dɑ bɑkɛ́. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ onitidɔ̀ù kɛ dɔ̀: A mɛ̀ nyiemmɛ̀ ɑ pokù kpɛti kɛ di ditebii n yɛ̃ nhɑ bɑ́ɑ́ di dì. M bo cɔ̃ɔ̃ kɛtenkɛ̀, ɑ níí bo kúútí kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́di. 18Kɛtenkɛ̀ bo mpɛí ipo nɛ̀ tisɑ̃mpotì, kɑ̀ɑ nyo ndɛpɑɑ nkpɛrɛ. 19A níí yóó kɑ̃́tɛ́ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ mmɛ kɛ́nɑ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́di, kɛ yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ n dɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mù. N dɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ mmu kɑ̀ɑ yóó wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́. 20Kɛ̀ Adɑmmuu yú o pokù kɛ dɔ̀ Ɛfu, dɛ̀ɛ̀ tu mufòmmu, kɛ yɛ̃́ weè tumɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɔ̃. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ńnukú tikɔ̃̀ntì kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, 22kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Onìtì nɑɑ́nnɛ̀ tí mbɛ kɛ yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi, ti bɑ́ɑ́ yie nkòo tɔ̃tɛ ditebii dìì duɔ̀ mmufòmmu kɛ́di kɛ́nfòù sɑ̃́ɑ̃̀. 23Kɛ̀ kùu bɛti onìtì kupúú Edɛnni miɛkɛ, kòo kɔtɛ kɛ́nkúútí kɛtenkɛ̀, kù ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kɛ̀. 24Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛtimɛ̀ onìtì kupúú Edɛnni miɛkɛ, kɛ́cónnɛ́ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ mutie mùù duɔ̀ mmufòmmu, kɛ ɛinko yɛse kɛ̀ yɛ̀ cɔ̀ú nkɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\