TENKETƐ́ 30

1Dɑsɛɛdi yɑ̀ dìì mɔ̀nnì wè í pɛímɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ, kòo nɑ́kɛ́ Sɑkɔbu kɛ dɔ̀: Duɔ́ nkɛ̀ m pɛitɛ́, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ n kú. 2Kɛ̀ Sɑkɔbu miɛkɛɛ pɛikɛ Dɑsɛɛdi, kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú Kuyie nkuɑ̀ɑ̀? Kuyie nkuù dɑ mɔ̀ntɛ kupɛitóo. 3Kɛ̀ Dɑsɛɛdi dɔ̀: Duɔ́nɛ̀ n kóo tɔ̃ntì kòo m piɛ́ ibí. 4Kòo duɔ́ mBidɑɑ Sɑkɔbu kòo ò duɔ́nɛ̀. 5Kɛ̀ Bidɑɑ púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 6Kɛ̀ Dɑsɛɛdi dɔ̀: Kuyie nni ǹ kòńnɛ́, kɛ kèè n sɑ́útìi, kɛ m pɑ̃ dɛnitidɑbirɛ. Kɛ yu dɛ kó dɛbirɛ kɛ dɔ̀ Dɑnni. 7Kɛ̀ Bidɑɑ yíɛ́ púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 8Kɛ̀ Dɑsɛɛdi dɔ̀: M mɑnɛ̀ n kóo kótì kɛ nɑ, kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Nɛfutɑdii. 9Kɛ̀ Deɑ yɑ̀ ò tɛ̃́nkɛ í pɛímɛ̀, kɛ́túótɛ́ o kóo tɔ̃ntì Sidipɑɑ kɛ́duɔ́ nSɑkɔbu kòo puokɛ. 10Kɛ̀ Sidipɑɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 11Kɛ̀ Deɑ dɔ̀: N yuu diì nɑɑti! Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Kɑdi. 12Kɛ̀ Sidipɑɑ yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 13Kɛ̀ Deɑ dɔ̀: Dɛ̀ ǹ nɑrikɛ, di mmɔ̀nnì bɛnitipòbɛ̀ bo nni ntú diwɛ̀ì yiɛ̀. Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Asɛɛ. 14Mudidɛ̀ì mɔ̀nnì kɛ̀ Dubɛnnii kɔ̃tɛ́ kupɑku, kɛ́tɔ̃ũní yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ mɑntidɑkɔ́ɔ̀, kɛ́tɔní kɛ́duɔ́ nho yɔ̃ Deɑ, kɛ̀ Dɑsɛɛdii ò mɔɔ kɛ dɔ̀: M pɑ̃ ɑ birɛ tɔní yɛ̀ɛ̀ tebɛ. 15Kɛ̀ Deɑ dɔ̀: A fìètɛ n dɔù kɛ̀ dɛ̀ í dɑ sɑnnɛ̀ kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́cɔutɛ́ m birɛ tɔní yɛ̀ɛ̀ tebɛɑ̀? Kɛ̀ Dɑsɛɛdi dɔ̀: Kɑ̀ɑ m pɑ̃ yɛtebɛ ò bo tɑ ɑ borɛ̀ kɛ nyènkɛ̀. 16Kɛ̀ Sɑkɔbu nkũntiní kupɑku kuyuoku, kɛ̀ Deɑ ò co kɛ dɔ̀: A tɑti m borɛ̀ ndɛ yíe, n dɑ dontɛ́nɛ̀ m birɛ tɔní yɛ̀ɛ̀ tebɛ nyɛ. Kɛ̀ Sɑkɔbuu tɑ o borɛ̀ dɛ kó kɛyènkɛ̀. 17Kɛ̀ Kuyie nteennɛ̀ Deɑ kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ nummurɛ̀, 18kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nni nyietí n duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ n kóo tɔ̃ntì n dɔù. Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Isɑkɑɑ. 19Kòo wɛ̃tɛ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kuɔ́nnɛ̀. 20Kɛ̀ Deɑ dɔ̀: Kuyie nni mpɑ̃ dipɑ̃nnì sɑ̀ɑ̀rì, di mmɔ̀nnì n dɔù bo m pɛ́nsìrì kɛ yɛ̃́ nh ò pɛitɛ́mɛ̀ initidɑbí ìkuɔ̀. Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɑbunɔɔ. 21Kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Dinɑ. 22Kuyie nyí nyɛ̃̀ nDɑsɛɛdi kpɛ́í, kóò teennɛ̀ kòo bo piɛ́. 23Kòo pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nni ndènnɛ ifɛi. 24Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sosɛfu, kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n yíɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 25Dɑsɛɛdi pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì Sosɛfu kɛ́deè, kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ Dɑmɑɑ kɛ dɔ̀: M pɑ̃ kucɛ kɛ̀ ǹ kò n ciɛ. 26N duɔ́ m pobɛ̀ nɛ̀ m bí n dɑ pĩ mutɔ̃mmú bɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. A yɛ̃́mu m pĩ mmùù tɔ̃mmú ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 27Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: Kéntɛ́ n dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ tì, m bɑntɛ́mu fɔ̃́ɔ̃̀ temɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 28Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ n yóó dɑ yietí mù kɛ̀ n dɑ yietí. 29Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: A yɛ̃́mu n dɑ pĩ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú kɑ̀ɑ wũɔ̃ sũ̀ṹ. 30N do yóó tuɔkɛní kɑ̀ɑ wũɔ̃ í sũ, kɛ̀ ǹ tùɔ̀kɛní kɛ̀ ì sũ̀ṹ. Míì te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Yóu di mmɔ̀nnì kɛ̀ m pĩ́ n kó mutɔ̃mmú. 31Kɛ̀ Dɑmɑɑ bekɛ Sɑkɔbu kɛ dɔ̀: N yóó dɑ yietí bɑ? Kòò dɔ̀: A í yó n yietí mùmɑmù. Kɑ̀ɑ yie n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì, n sɔɔtɛ́ kɛ́ncɛ̃mmù ɑ wũɔ̃. 32Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ dɔ̀: M bo bɑtɛ yíe nhɑ pe nɛ̀ sibɔɔ́ kɛ́cɑ̃́nnɛ́, dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ sisuɔ, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò nyɑ̀ùyɑ̀ù dɛɛ̀ yó ntú n kó tiyeti. 33A bo kɔtɛní dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ m pecɛ̃nku, ɑ bo bɑntɛ́ n nɑ́ɑ́mmɛ̀ timɔ́mmɔnti. Kɑ̀ɑ sɔ̃́ nyipe nɛ̀ sibɔɔ́ dɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ sisuɔ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í dò nyɑ̀ùyɑ̀ù kɛ̀ dɛ̀ bo n kpɛyi miɛkɛ, n dɛ̀ yùúkúmu. 34Kɛ̀ Dɑmɑɑ dɔ̀: N yiemmu ɑ bɛ́i ntì. 35Dɛ kó diyiè mɔ́mmɔnni, kɛ̀ Dɑmɑɑ bɑtɛ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ sisuɔ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò nyɑ̀ùyɑ̀ù, kɛ́duɔ́ nho bí. 36Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́mmɔkɛ mucèmmu yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ Sɑkɔbu. Kɛ̀ Sɑkɔbu nkpɑɑ́ cɛ̃mmú Dɑmɑɑ kpɛyi ìì kpɑɑ́, 37kɛ́wɑɑ́ ndɛtie mmɑrɛ̀ dɛtɑ̃ɑ̃ti kó ibɑkɛ, kɛ́ ì cìku yɛpíɛ̀, 38kɛ́búú ndɛ kó idɛí iwũɔ̃ yɔ̃̀ ndɛ̀, kɛ̀ ì nkɔrìní muyɑ̃̀ɑ̃̀ kɛ ì yɑ̀u kɛ dekù itɔbɛ̀, 39kɛ pɛí sisuɔ kpɛyi nɛ̀ ìì dò nyɑ̀ùyɑ̀ù. 40Kɛ̀ Sɑkɔbu mbɑɑ̀tì ìì ɑ̃ sisuɔ nɛ̀ ìì dò nyɑ̀ùyɑ̀ù, kɛ cɑ̃́nnìnko. Kɛ̀ Sɑkɔbuu mɔɔtɛ o kó kupecɛ̃nku kɛ̀ kù ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ Dɑmɑɑ kɔku. 41Iwũɔ̃ ìì kpeńnì kɛ̀ ì dɔ́ kɛ́dekɛ dìì mɔ̀nnì wèe mɛ́ú ndɛ kó idɛí ì yɔ̃̀ ndɛ̀ kɛ̀ ì ndekù kɛ ì wùó. 42Kɛ̀ icĩ̀rìyì dɔ́ kɛ́dekɛ ò bɑ́ɑ́ mɛ́ú ndɛ kó idɛí. Mɛm̀mɛ kɛ̀ icĩ̀rìyì ntú Dɑmɑɑ kpɛyi kɛ̀ ikpéríyì tu Sɑkɔbu kpɛyi. 43Kɛ̀ Sɑkɔbuu kpɑrìkɛ̀ mɛdiɛ̀, kɛ́mɔɔtɛ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ pɛ́u, bɛnitidɑtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipotɔ̃mbɛ̀, yòyóbɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\