TENKETƐ́ 32

1Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì, kɛ̀ Dɑmɑɑ ɔrí o kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, kɛ́ ì pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́kò. 2Kɛ̀ Sɑkɔbuu sɔɔtɛ́ o cèmmu, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ɛ ò co. 3Kòo yɛ̀ yɑ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie nkó dikɑ̀rì ndi diɛ. Mɛm̀mɛ ò dɛ̀ yumɛ̀ kɛ dɔ̀ Mɑɑnɑimmu (dɛ̀ɛ̀ tu yɛkɑ̀rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀). 4Kòo tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Seii Edɔmmu kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ o kóo kótì Esɑyuu borɛ̀, 5kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di nɑ́kɛ́ n yiɛ̀ nhEsɑyuu kɛ dɔ̀: A kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu kɔ̀tɛ Dɑmɑɑ ciɛ nkɛ, kɛ kɛ mbo kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ní yíe. 6Kɛ mɔkɛ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ bɛnitidɑtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipotɔ̃mbɛ̀, kɛ tú fɔ̃́ nho yiɛ̀ nhɑ ò cɔutɛ́. 7Kɛ̀ Sɑkɔbu do tɔ̃ mbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛmu kɛ yɑ̀ ɑ kóo kótì Esɑyuu, kòò kèríní nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400). 8Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ Sɑkɔbu mɛdiɛ̀ nkòo totɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ ò do tɔ ì, ipe nɛ̀ sibɔɔ́, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ yòyóbɛ̀. 9Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɛ̀ Esɑyuu kùɔ ditĩ̀nnì mɑrì, ditɛrìi cokɛ́. 10Kɛ̀ Sɑkɔbuu bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie n yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ n cicɛ Isɑki do tũ nkù, fɔ̃́ɔ̃̀ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Wɛ̃tɛ ɑ ciɛ, ɑ kɔbɛ borɛ̀ kɛ̀ ǹ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 11N yí mɑ̀nnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ do yɛ̃ nhɑ yó n dɔɔ̀ mɛ̀ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. N do senti kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ pikú m pɑ̀ɑ̀ti mɑ́ɑ̀ ndi, di mmɔ̀nnì kɛ nɑɑ́ nyɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 12N dɛɛtɛ́nɛ̀ n kóo kótì Esɑyuu, n yĩɛ̃̀kù ò bo kɔtɛnímɛ̀ mmɛ kɛ́ n kuɔ nɛ̀ m pobɛ̀ nɛ̀ m bí. 13A do bɛ́immu kɛ dɔ̀ ɑ yó n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ̀ n yɑɑ̀bíi sṹṹ nkɛ́ndò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì kɑ̀ɑ. 14Kɛ̀ Sɑkɔbuu bɑ́tɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́yié, kɛ́dɛitɛ ò do mɔkɛ dɛ̀ miɛkɛ ò yóó pɑ̃ dɛ̀ o kóo kótì Esɑyuu. 15Sibɔniisi sikɔusìdɛ́ (200) nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ ipeni sikɔusìdɛ́ (200) nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ sipísìdɛ́ 16nɛ̀ yòyóbɛ̀ bɛniibɛ bɛ̀ɛ̀ tɔ ibí sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀ bío nɛ̀ inɑɑni sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ niibɛ sipísìdɛ́ nɛ̀ isɑ̃mmɑrímbí tɛpíítɛ̀. 17Kòo dɛ̀ totɛ́ dɛ tɔ̃ntì dɛ tɔ̃ntì, kɛ́duɔ́ nho tɔ̃mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Niitɛ́nɛ̀ kɛ̀ mɛfíè nní nsokɛ́ di cuokɛ̀. 18Kòo nɑ́kɛ́ oketiwè kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n kóo kótì Esɑyuu dɑ conɛ̀ kɛ bekɛ kɛ tú: We ndɑ te? A kɔri kɛ? We nte iwũɔ̃ ìì ni ɑ ììkɛ̀? 19A dɔ̀: A kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu weè dɛ̀ te, kɛ dɛ̀ ndɑ pɑ̃ kɛ tũ̀nní. 20Kɛ̀ Sɑkɔbu mɛ nnɑ́kɛ́ odɛ́rì nɛ̀ otɑ̃ɑ̃́nwè nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ di yɑ̀ n yiɛ̀ nhEsɑyuu di mɛ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 21A kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu tũ̀nnímu. Sɑkɔbu do nɑ́ɑ́nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ tú, yɛpɑ̃rɛ̀ yiɛ mbo bónkùnnɛ o miɛkɛ, kɛ̀ tí mɑ́ɑ́ kòo n cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ wenwe nkpɑɑ́ dɛ kó kɛyènkɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀. 23Mɛm̀mɛ kòo ítɛ́ dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ́túótɛ́ o pobɛ̀ bɛdɛ́ nɛ̀ o nitipotɔ̃mbɛ̀ bɛdɛ́ nɛ̀ o bí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dɛmɑ́ɑ̀ kɛ bo séntɛ́ tipètì-yɛ̀rì, bɛ̀ tu kùù kó nSɑbɔki. 24Kòo bɛ̀ sée nkukó nkɛ́séennɛ̀ o mɔ̀kɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, 25kɛ́ ndɛ̀ kpɑɑ́ omɑ́ɑ̀ kɛ́nyié nkɛ mɑùnɛ̀ onìtì mɔù nɛ̀ kukṹnwentóo. 26Kɛ̀ dɛ kóo nìtì nsɔ̃́ nwè í yóó nɑ Sɑkɔbu, kɛ́potɛ́ o kpeyuu kòo nɑɑ́ ndikpɛ̃nnì. 27Kɛ̀ dɛ kóo nìtì dɔ̀: N yóu kɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́! Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Kɑ̀ɑ í m pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ m bɑ́ɑ́ dɑ yóu. 28Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi bekɛ Sɑkɔbu kɛ dɔ̀: A yètìrì tu bɑ? Kòò dɔ̀: Sɑkɔbu. 29Kòò dɔ̀: Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndɑ yu kɛ tú Sɑkɔbu, bɛ̀ yó ndɑ tú Isidɑyɛɛri nwe, kɛ yɛ̃́ ɑ mɑnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ nɑ. 30Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu n nɑ́kɛ́ ɑ yètìrì, kòò dɔ̀: Bɑ nte kɑ̀ɑ m bèkú n yètìrì? Ò mɛ nyĩ kóò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 31Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: N yɑ̀ Kuyie nkɛ kpɑɑ́ fòù. Mɛm̀mɛ kòo yú dɛ kó dibòrì kɛ dɔ̀ Penniyɛɛdi (dɛ̀ɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀). 32Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sɑkɔbu nsenti Penniyɛɛdi kó kukó nkɛ̀ diyiè yɛ̀nní kòò cèntì dikpɛ̃nnì. 33Dɛɛ̀ te nɛ̀ yíenní kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ í yo nfɛɔ̃̀fɛ̀ kpeyuu kó kumɑɑ nkɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɛ mpotɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\