TENKETƐ́ 33

1Sɑkɔbu yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Esɑyuu duunnímɛ̀, kɛ nɛínɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400), kɛ́totí ibí Deɑ nɛ̀ Dɑsɛɛdi nɛ̀ bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ bɛdɛ́, 2kɛ́nií nhonitipotɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, Deɑ nɛ̀ o kpɛyi kɛ̀ bɛ̀ mpokoo, Dɑsɛɛdi nɛ̀ Sosɛfu kɛ̀ bɛ̀ ntũ. 3Kòo niitɛ́ o mɔ́mmuɔ mbɛ ììkɛ̀, kɛ́yɑ̀ o kóo kótì Esɑyuu, kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ tɔ́ɔ́nnɛ̀nko ò borɛ̀. 4Kɛ̀ Esɑyuu cokɛ́ní kóò ɔrí, kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ ɑutɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́ mbɛdɛ́. 5Kɛ̀ Esɑyuu yɑ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí, kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀mbɛ mbɛ biɛ mbɛ̀ɛ̀ dɑ nɛínɛ̀? Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie m pɑ̃ bɛ̀mbɛ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 6Kòo nitipotɔ̃mbɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní nɛ̀ bɛ bí kɛ́nínkóo o ììkɛ̀. 7Kɛ̀ Deɑ tɔ́ɔ́nní kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ nɛ̀ o bí. Kɛ̀ Dɑsɛɛdi nɛ̀ Sosɛfu kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ mɛ nyĩ́. 8Kɛ̀ Esɑyuu o bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́dɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɑ m mɛ̀ n conɛ̀ ìì wũɔ̃? Kòò dɔ̀: N dɔ́ fɔ̃́ n yiɛ̀ nhɑ́ n cɔutɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 9Kɛ̀ Esɑyuu dɔ̀: M mɔkɛ kɛ̀ dɛ̀ sũmu n nɑntɛ̀, ńte ɑ kpɛrɛ. 10Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu, kɑ̀ɑ n cɔutɛ́mu, cɔutɛ́ m pɑ̃rɛ̀, n dɑ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò n yɑ̀ Kuyie nku, kɛ yɛ̃́ ɑ n cɔutɛ́mɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì. 11N dɑ bɑ́ɑ́mmu cɔutɛ́ n dɑ pɑ̃ dɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nni n dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ m̀ mɔ̀kɛ dɛmɔu. Kɛ̀ Sɑkɔbuu yetoo kɛ̀ Esɑyuu cɔutɛ́. 12Kɛ̀ Esɑyuu dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí nɛi kɛ́kò. 13Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: N yiɛ̀ nhɑ yɛ̃́mu kɛ dò nyibí kpɑɑ́ yɔɔ̀, kɛ̀ ipe bo nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tinɑɑbiiti, kɛ̀ ti ì kètɛ́nɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ ndiyiè mɑrì mɑ́ɑ̀ ì bo kú. 14Fɔ̃́ n yiɛ̀ nhɑ́ niitɛ́, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ nní ntũ mmɛyɔɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ ibí kɛ́tuɔkoo ɑ ciɛ Seii. 15Kɛ̀ Esɑyuu dɔ̀: M bo dɑ yóunɛ̀ n kó bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀. Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɑ? Fɔ̃́ ncɛ̃́nkɛ n cɔutɛ́nɛ̀ diwɛ̀ì. 16Dɛ kó diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ Esɑyuu kétɛ́ kɛ́nwɛ̃ti Seii. 17Kɛ̀ Sɑkɔbuu kɔtɛ Sukɔti kɛ́mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ o wũɔ̃ titouti. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibòrì kɛ tú Sukɔti (dɛ̀ɛ̀ tu titouti). 18Sɑkɔbu dɛ nyìtɛ́ Mɛsopotɑmii, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí Sisɛmmu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀, kɛ́kɑri dihɛì mɑ̀nku, 19kɛ́dontɛ́ kɛtenkɛ̀ mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) Amɔɔ bí borɛ̀, ìì te kɛtenkɛ̀ Sisɛmmu, kɛ́cónnɛ́ o touku, 20kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Edi-Edowɛɛ-Isidɑyɛɛri (dɛ̀ɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\