TENKETƐ́ 34

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Dinɑ, Deɑ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ńyɛ̀ kɛ bo dɔu ndihɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 2Kɛ̀ Efiibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amɔɔ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ Sisɛmmuu ò yɑ̀, kóò pĩ nkɛ́duɔ́nɛ̀, 3kóò pɛ́nsìrì mɛdiɛ̀, kɛ́ndɔ́ kɛ́yṹɔ̃́ nhosɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀mmɛ̀. 4Mɛm̀mɛ Sisɛmmu nɑ̀kɛ́mɛ̀ o cicɛ Amɔɔ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nyie nyɛmbɛ̀, n dɔ́ kóò puokɛmu. 5Kɛ̀ Sɑkɔbuu keè Sisɛmmu duɔ́nɛ̀mɛ̀ Dinɑ, kɛ sɔ̃́ nho kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bo kupɑku kɛ cɛ̃mmú iwũɔ̃. Kòò ndò nyúóó kɛ kémmú bɛ̀ bo konnímɛ̀. 6Kɛ̀ Sisɛmmu cicɛ Amɔɔ kɔtɛ Sɑkɔbu borɛ̀ kɛ bo ò nɑ̀kɛ́. 7Kòo kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nkũntiní kupɑku kɛ́keè dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ yonkɛ, kɛ̀ bɛ̀ miɛkɛɛ pɛikɛ, kɛ yɛ̃́ Sisɛmmu dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu isɔkɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ duɔ́nɛ̀ Sɑkɔbu kóo sɑpɑ̀ɑ̀, dɛ̀ɛ̀ do ci Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 8Kɛ̀ Amɔɔ dɔ̀: N kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSisɛmmu yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ tɑ di kóo sɑpɑ̀ɑ̀, di we nhò duɔ́ nkòo puokɛ. 9Ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí mpuokú di kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ di puokú ti kɔbɛ. 10Kɛ̀ tí nwɛ̃ nkɛ bo, kɛ̀ dihɛì ntú di kpɛri, kɛ̀ di ndɔɔri kupotɑɑ́ nkɛ mɔkɛ sibɑɑ. 11Kɛ̀ Sisɛmmuu nɑ́kɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ ncicɛ nɛ̀ o tɑ̃bɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bekɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n di duɔ́. 12Kɛ̀ di n yiennɛ̀ di kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ bekɛ tipocòntì kɛ̀ ti dɛu kɛ mɑmɛ̀ nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ n di duɔ́. 13Kɛ̀ Sɑkɔbu kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sisɛmmu nɛ̀ o cicɛ nɛ̀ mɛciì nkɛ yɛ̃́ ò pĩ̀ḿmɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Dinɑ nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ duɔ́nɛ̀. 14Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́duɔ́ nti tɑ̃ũ̀ wèè í cɑ̃ntɛ́, dɛ̀ tu mɛyɛi mmɛ ti borɛ̀. 15Ti í yóó yie ndi yɛ̃ mmù, kɛ̀ di í cɑ̃mmú bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu. 16Dɛ mɔ̀nnì ndi ti bo di duɔ́mmɛ̀ ti kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, kɛ́túókɛ́ di kɔbɛ, kɛ̀ ti ńwɛ̃ nkɛ bo, kɛ́nɑɑ́ nkubotí kumɑ́ɑ̀. 17Kɛ̀ di mɛ nyetɛ ti yɛ̃ mmù tí túótɛ́ ti tɑ̃ũ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 18Amɔɔ nɛ̀ o birɛ Sisɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 19Bɑ́ odɑpɑ̀ɑ̀ nyí nhɔɔtɛ ò bo dɔɔ̀mɛ̀ bɛ̀ bɛ́i ntì, kɛ yɛ̃́ ò dɔ́mɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀. Bɛ̀ do we ntɑ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀. 20Amɔɔ nɛ̀ o birɛ Sisɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ dihɛì kó dibòrì, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ kɔbɛ kɛ dɔ̀: 21Bɛnìtìbɛ̀ biɛ ntu diwɛ̀ì kɔbɛ mbɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo ti ɛì, kɛ dɔɔri kupotɑɑ́, dihɛì í kɛ̃ńnì, kɛ̀ ti ḿpuokú bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ puokú ti kɔbɛ. 22Bɛ̀ tu, kɛ̀ ti yie mbɛ̀ yɛ̃ mmù, kɛ cɑ̃mmú bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu, bɛ̀ bo ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti nɑɑ́ nkubotí kumɑ́ɑ̀. 23Kɛ̀ ti yie mbɛ̀ yɛ̃ mmù, kɛ̀ bɛ̀ ti bonɛ̀, tíì yóó tiekɛ bɛ wũɔ̃ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀. 24Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛborɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nhAmɔɔ nɛ̀ o birɛ Sisɛmmu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ dihɛì dimɔu kó bɛnitidɑɑbɛ̀ɛ cɑ̃mmú. 25Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè, dɛ̀ dɔ̀kɛ yóù dìì yiè kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri kɛ í yɛ̃́ tìmɑtì, Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii Dinɑ tɑ̃bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛ kpɑ̀rìse kɛ́tɑ dihɛì kɛ́kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu, 26kɛ́kuɔ Amɔɔ nɛ̀ o birɛ Sisɛmmu, kɛ́dɛitɛ bɛ tɑ̃ũ̀ Dinɑ Sisɛmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kònnɛ̀. 27Kɛ̀ Sɑkɔbu bí tɛìi ítɛ́ kɛ́túótɛ́ tikúnɛntì nɛ̀ dihɛì kpɛrɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ duɔ́nɛ̀, 28kɛ́kpɑɑkɛ bɛ pe nɛ̀ bɛ nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dihɛì nɛ̀ dɛpɑɑ, 29kɛ́hɛí bɛ kpɑ̀tì timɔu, bɛ bí nɛ̀ bɛ pobɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ. 30Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii kɛ dɔ̀: Di n cɑ̀kɛmu, kɛ̀ ǹ nɑɑ́ nhoyɛiwe Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ bɛ ììkɛ̀. N kɔbɛ í sũ, bɛ̀ yóó tíímmu kɛ́ n dokɛ́nɛ̀, kɛ́ n nɑ, kɛ́ n kuɔ nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. 31Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti nɑ nyóu kɛ̀ bɛ̀ɛ wéntɛ́ ti tɑ̃ũ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɑ̀ɑ̀?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\