TENKETƐ́ 35

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Sɑkɔbu kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Betɛɛdi kɛ́ m mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, n do dɛ ndɑ bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀ ɑ do cokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì ɑ kóo kótì Esɑyuu. 2Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Bɔntɛ́nko yɛbɔkɛ̀ kɛ́wénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀, kɛ́ceetɛ di yɑ̀ɑ̀tì. 3Bɑ́ɑ́tínɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ Betɛɛdi kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nkpɛ́í, kɛ yɛ̃́ kuù do n teennɛ̀mɛ̀ n do ɑ́ɑ́rì dìì mɔ̀nnì, kɛ́ nni mbonɛ̀ n cèmmu mumɔu miɛkɛ. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ mbɛ bɔkɛ̀ yɛmɔu Sɑkɔbu nɛ̀ bɛ mɑ́mɑ́nnɛ̀ bɛ̀ do tũɔ̃́ dɛ̀ bɛ to, kòo dɛ̀ kũnnɛ́ mutie diɛmù tɑkɛ́ Sisɛmmu, 5kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kɛ̀ Kuyie mbɔntɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́, bɑ́ bɛ̀ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ. 6Sɑkɔbu nɛ̀ o kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Duusi bɛ̀ tu dɛ̀ Betɛɛdi, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó dihɛì, 7kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Kuyie-mbo-Betɛɛdi, kɛ yɛ̃́ kù do dɛ nhò bɛnkɛmɛ̀ kumɑ́ɑ̀ ò cokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì o kóo kótì. 8Kɛ̀ Deborɑɑ, Debekɑɑ kóo yuɔ̀rìi kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Betɛɛdi tɑkɛ́, mutie diɛmù mɑmù yuu, bɛ̀ tu mù yɛdɑbùò nkɔ̃mu. 9Sɑkɔbu kũntiní dìì mɔ̀nnì Mɛsopotɑmii kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kóò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀, kóò pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀. 10Kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yètìrì tu Sɑkɔbu nwe, di mmɔ̀nnì kɛ yó ntú Isidɑyɛɛri. Mɛm̀mɛ Kuyie nhò yúmɛ̀ kɛ dɔ̀ Isidɑyɛɛri. 11Kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tu Kuyie nkɛ kpeńnì. A bo piɛ́ kɑ̀ɑ botíi sṹṹ nkɑ̀ɑ nɑɑ́ nyibotí pɛ́u cicɛ, kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ yɛ̀nní i miɛkɛ. 12N duɔ́ ndìì ɛì Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki, m bo dì ndɑ duɔ́ nkɛ́ dì duɔ́ nhɑ yɑɑ̀bí. 13Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́ítɛ́. 14Kɛ̀ Sɑkɔbuu fíí nditɑ̃́rì, kɛ́cóú mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ bo ndenniní, 15kɛ́yú Kuyie ndo ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ dìì bòrì kɛ dɔ̀ Betɛɛdi (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀). 16Sɑkɔbu nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Betɛɛdi, kɛ́nkpɑɑ́ díɛtirìnɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ Efɑdɑtɑ, kɛ̀ Dɑsɛɛdi ndɔ́ kɛ́pɛitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ mɛdiɛ̀. 17Kɛ̀ dɛbirɛ nyɛtìní wèè ò pɛinko kòo nɑ́kɛ́ Dɑsɛɛdi kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ ndɛ. 18Kɛ̀ Dɑsɛɛdi ḿmɑunɛ̀ mukṹṹ nkɛ́yú dɛbirɛ kɛ dɔ̀: Bɛni-Oni (dɛ̀ɛ̀ tu: Mɛyɛi mbirɛ). Kɛ̀ Sɑkɔbuu dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Bɛnsɑmɛɛ (dɛ̀ɛ̀ tu kubɑkù yoú). 19Kɛ̀ Dɑsɛɛdii kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Efɑdɑtɑ kó kucɛ, bɛ̀ yu dɛ̀ yíe nkɛ tú Bɛtideɛmmu. 20Kɛ̀ Sɑkɔbuu cónnɛ́ ditɑ̃́rì Dɑsɛɛdi fɔ̃ti ĩ́nkɛ̀ kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Dɑsɛɛdi fɔ̃titɑ̃́rì, kɛ̀ dì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní. 21Kɛ̀ Sɑkɔbuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɑri Mikidɑɑ-Edɛɛ, 22kɛ́mbo dɛ kó dihɛì kɛ̀ Dubɛnni duɔ́nɛ̀ Bidɑɑ onitipotɔ̃ntì o cicɛ po wè. Kɛ̀ Sɑkɔbuu keè, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ. Sɑkɔbu do mɔkɛ ibí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì nyi. 23Kɛ̀ Deɑ kó ibí tú: Dubɛnni, Sɑkɔbu kóò Po nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Sɑbunɔɔ. 24Kɛ̀ Dɑsɛɛdi kpɛyi tú Sosɛfu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ. 25Kɛ̀ Bidɑɑ Dɑsɛɛdi nitipotɔ̃ntì kpɛyi tú Dɑnni nɛ̀ Nɛfutɑdii. 26Kɛ̀ Sidipɑɑ Deɑ kóo nitipotɔ̃ntì kpɛyi tú Kɑdi nɛ̀ Asɛɛ. Sɑkɔbu nitidɑbí nyi ò piɛ́ ì Mɛsopotɑmii. 27Kɛ̀ Sɑkɔbuu tuɔkɛ o cicɛ Isɑki borɛ̀ Mɑmmudee, dɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Kidiyɑ-Adibɑ. Bɛ̀ tu dɛ̀ yíe nhEbunɔɔ. Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki bɛ̀ do borɛ̀. 28Isɑki do mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìni (180) ndi, 29ò do yóó kú kɛ kòtɛ́ mɛdiɛ̀ mmɛ. Kòo bí Esɑyuu nɛ̀ Sɑkɔbu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\