TENKETƐ́ 36

1Ntɛ Esɑyuu bɛ̀ tu wè Edɔmmu o kó kufuku: 2Ò do puokɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó bɛnitipòbɛ̀ mbɛ, Adɑ Edonni birɛ, Itiibɛ kó kubotí kou, nɛ̀ Odibɑmɑɑ Anɑ birɛ, wèè yɑ̀ɑ̀rì tu Sibeɔ̃ɔ̃ Efiibɛ kó kubotí kou 3nɛ̀ Bɑsimɑti Isimɑyɛɛri birɛ Nɛbɑyɔti tɑ̃ũ̀. 4Kɛ̀ Adɑ pɛitɛ́ Edifɑsi, kɛ̀ Bɑsimɑtii pɛitɛ́ Deuyɛɛdi. 5Kɛ̀ Odibɑmɑɑ pɛitɛ́ Yeusi nɛ̀ Yɑedɑmmu nɛ̀ Kodɑɑ Esɑyuu nitidɑbí nyi ò piɛ́ ì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 6Kɛ̀ Esɑyuu túótɛ́ o pobɛ̀ nɛ̀ o nitidɑbí, nɛ̀ o nitipobí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o wũɔ̃ nɛ̀ ò pɛ̀tɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kɛ́kɔtɛ dihɛì tɛrì kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ o nɑntɛ̀ Sɑkɔbu. 7Bɛ̀ do mɔkɛ tikpɑ̀tì nti mɛdiɛ̀, mbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nwɛ̃ nkɛ kɑri, bɛ̀ bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ bɛ wũɔ̃. 8Kɛ̀ Esɑyuu bɛ̀ tu wè Edɔmmuu kòo kɔtɛ kɛ́mbo Seii tɑ̃rì. 9Ntɛ Esɑyuu wèè tu Edɔmiibɛ yɑ̀ɑ̀rì wèè do bo Seii tɑ̃rì o fuku: 10Edifɑsi Adɑ birɛ nɛ̀ Deuyɛɛdi Bɑsimɑti birɛ. 11Edifɑsi bí tú: Temɑɑ nɛ̀ Omɑɑdi nɛ̀ Sefoo nɛ̀ Kɑtɑmmu nɛ̀ Kenɑsi. 12Timunɑ do tú Edifɑsi pocɛ̃nnì ndi, kóò pɛitɛ́ Amɑdɛki. Adɑ Esɑyuu pokù yɑɑ̀bí nyi. 13Deuyɛɛdi bí tú: Nɑɑti nɛ̀ Sedɑɑ nɛ̀ Sɑmɑɑ nɛ̀ Misɑɑ. Bɑsimɑti Esɑyuu pokù yɑɑ̀bí nyi. 14Ntɛ Odibɑmɑɑ Anɑ birɛ, Sibeɔ̃ɔ̃ yɑɑ̀birɛ Esɑyuu pokù bí: Yeusi Yɑedɑmmu nɛ̀ Kodɑɑ. 15- 16Ntɛ Esɑyuu yɑɑ̀bí ìì di tikpɑ̀tì: Temɑɑ nɛ̀ Omɑɑ nɛ̀ Sefoo nɛ̀ Kenɑsi nɛ̀ Kodɑɑ nɛ̀ Kɑtɑmmu nɛ̀ Amɑdɛki. Bɛɛ̀ do tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Edɔmmu, Esɑyuu nɛ̀ o pokù Adɑɑ bɛ kóò Po Edifɑsi bí nyi. 17Nɑɑti nɛ̀ Sedɑɑ nɛ̀ Sɑmɑɑ nɛ̀ Misɑɑ bɛ̀ do tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mbɛ Edɔmmu. Esɑyuu nɛ̀ o pokù Bɑsimɑti bɛ birɛ Deuyɛɛdi bí nyi. 18Yeusi nɛ̀ Yɑedɑmmu nɛ̀ Kodɑɑ bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ mbɛ. Esɑyuu nɛ̀ o pokù Odibɑmɑɑ Anɑ birɛ bɛ bí nyi. 19Esɑyuu yɑɑ̀bí nyi ìì do tú Edɔmiibɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 20- 21Seii botí kou bɛ̀ tu wè Oditi o yɑɑ̀bí, iì do ketɛ́ kɛ́mbo Edɔmmu. Ɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do tú: Dotɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sobɑdi nɛ̀ Sibeɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Anɑ nɛ̀ Disɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Esɛɛ nɛ̀ Disɑ̃ɑ̃. 22Kɛ̀ Dotɑ̃ɑ̃ bí ntú: Ɔɔri nɛ̀ Emɑmmu kòo tɑ̃ũ̀ ntú Timunɑ. 23Kɛ̀ Sobɑdi bí ntú: Adifɑnni Mɑnɑɑti nɛ̀ Ebɑɑdi nɛ̀ Sefoo nɛ̀ Onɑmmu. 24Kɛ̀ Sibeɔ̃ɔ̃ kpɛyi tú Ayɑ nɛ̀ Anɑ. Anɑ weè do pɛ̀tɛ́ tɛbintɛ tonnìtɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, kɛ cɛ̃mmú o cicɛ Sibeɔ̃ɔ̃ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀. 25Anɑ bí tú Disɔ̃ɔ̃ nɛ̀ dɛnitipobirɛ Odibɑmɑɑ. 26Kɛ̀ Disɔ̃ɔ̃ kó ibí ntú: Emmutɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Esibɑnni nɛ̀ Itidɑnni nɛ̀ Kedɑnni. 27Kɛ̀ Esɛɛ kpɛyi ntú: Bideɑnni nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Akɑnni. 28Kɛ̀ Disɑ̃ɑ̃ kpɛyi ntú Uusi nɛ̀ Adɑnni. 29- 30Oriibɛ bɛ̀ɛ̀ do di tikpɑ̀tì Seii bɛɛ̀ tu: Dotɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sobɑdi nɛ̀ Sibeɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Anɑ nɛ̀ Disɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Esɛɛ nɛ̀ Disɑ̃ɑ̃. 31Isidɑyɛɛribɛ mu ndo í mɔkɛ dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ntɔu tikpɑ̀tì Edɔmmu tenkɛ̀ kɛ feimmu bɛtɔbɛ̀, ntɛ bɛ yètɛ̀: 32Beɔɔ birɛ Bedɑɑ Dinɑbɑɑ ɛì kou, weè do ketɛ́ kɛ́tɔ tikpɑ̀tì Edɔmmu, 33kɛ́kú kɛ̀ Bosedɑɑ ɛì kou Sedɑɑ birɛ Yobɑbuu cɔutɛ́ tikpɑ̀tì. 34- 39O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Temɑɑ ɛì kou Usɑmmuu cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́kú kɛ̀ Afiti ɛì kou Bedɑdi birɛ Adɑdii cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́kú, weè do dokɛ́nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ Mɔɑbu tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ. O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɑsedekɑɑ ɛì kou Sɑ̃mudɑɑ cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́kú kɛ̀ kukó ndiɛkù kó dihɛì Deobɔti ɛì kou Sɑudii cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ́kú, kɛ̀ Akibɔɔ birɛ Bɑɑdi-Anɑnni cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ́kú. Kɛ̀ Pɑuu ɛì kou Adɑdii cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, weè do puokɛ Mɑtidɛti kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Mɛtɑbeyɛɛdi. O pokù yɔ̃ kótì yètìrì do tú Mɛsɑɑbu. 40- 43Esɑyuu weè tu Edɔmiibɛ yɑ̀ɑ̀rì. Ntɛ dɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yètɛ̀: Timunɑ nɛ̀ Adifɑɑ nɛ̀ Yetɛti nɛ̀ Odibɑmɑɑ nɛ̀ Edɑɑ nɛ̀ Pinɔɔ nɛ̀ Kenɑsi nɛ̀ Temɑɑ nɛ̀ Mibisɑɑ nɛ̀ Mɑkidiyɛɛdi nɛ̀ Idɑmmu. Edɔmiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mbɛ bɑ́ wè nɛ̀ o ɛì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\