TENKETƐ́ 37

1Kɛ̀ Sɑkɔbu ḿbo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ o cicɛ do borɛ̀. 2Ntɛ Sɑkɔbu bí kó tinɑ́ɑǹtì. Sosɛfu do mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ ndi, kɛ́nnɛitinɛ̀ o kó bɛkótíbɛ̀ Bidɑɑ nɛ̀ Sidipɑɑ Sɑkɔbu pobɛ̀ bí, kɛ̀ bɛ̀ cɛ̃mmù iwũɔ̃, kɛ̀ Sosɛfu kũũnní kɛ nɑ́ɑ́ nho cicɛ o kó bɛkótíbɛ̀ nɑ́ɑntɛ tìì nɑ́ɑǹyɛiti. 3Sɑkɔbu do dɔ́ Sosɛfu nwe kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o bí tɛì kɛ yɛ̃́ ò do ò pɛitɛ́mɛ̀ o kótì cuokɛ̀ nkɛ, kóò yɑ́ ndiyɑɑ̀bòrì sɑ̀ɑ̀rì iníɛkɛ kpɛri. 4Kòo kó bɛkótíbɛ̀ɛ yɑ̀ o cicɛ ò dɔ́mɛ̀ mɛdiɛ̀, kɛ̀ bɛ miɛkɛ nhò pɛ́ì, bɑ́ bɛ̀ í nhò dɔ́nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì. 5Diyiè mɑrì kɛ̀ Sosɛfuu duɔ́ tidɔuǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ o kó bɛkótíbɛ̀. Kɛ̀ bɛ miɛkɛ dɔ̀kɛɛ ò pɛikɛ. 6Ntɛ dɛ kó tidɔuǹtì do tú mù: 7Kòò dɔ̀: N duɔ́ kɛ̀ ti bo kupɑku nku kɛ boú yɛyobuo, kɛ̀ n kpɛri cómmú dɛ cuokɛ̀, kɛ̀ di kpɛyɛ dì cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ kɛ nínkú di ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ miɛkɛ dɔ̀kɛɛ ò pɛikɛ. 8Kòo kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nfɔ̃́ɔ̃̀ yóó ti bɑɑtɛ́, kɛ́nɑɑ́ nti kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ bɛ miɛkɛ dɔ̀kɛɛ ò pɛikɛ nɛ̀ ò yɑ̀u tìì dɔuǹtì kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nti kpɛ́í. 9Kòo yíɛ́ duɔ́ tidɔuǹtì tɛtì, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ tidɔuǹtì tɛtì nti. Diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ nìńkú n yììkɛ̀. 10Kòo tì nɑ̀kɛ́ o cicɛ, kòo ò kpɑnnɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ nkó tidɔuǹtì nti? A yɛ̀mmɛ̀ dò mmí nnɛ̀ ɑ yɔ̃ nɛ̀ ɑ kó bɛkótíbɛ̀ ti bo nínkú ɑ ììkɑ̀ɑ̀? 11Kòo kó bɛkótíbɛ̀ miɛkɛ nhò pɛ́ì, kòo cicɛ yie mɛ ntoti o yɛ̀mmɛ̀ dɛ kó tidɔuǹtì ĩ́nkɛ̀. 12Diyiè mɑrì kɛ̀ Sosɛfu kó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛ Sisɛmmu kɛ́ncɛ̃mmú bɛ cicɛ wũɔ̃. 13Kòo cicɛɛ ò yu, kɛ dɔ̀: M bo dɑ tɔ̃ nkɑ̀ɑ kɔtɛ Sisɛmmu kɛ́yɑ̀ ɑ kó bɛkótíbɛ̀ cɛ̃mmú dɛ̀ iwũɔ̃. Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃. 14Kòo cicɛ dɔ̀: Kɔtɛ Sisɛmmu kɛ́yɑ̀ bɛ kɔ̃nnɑɑtí, kɛ́yɑ̀nɛ̀ iwũɔ̃, kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́ dɛ̀ dòmmɛ̀. Kɛ̀ Sosɛfuu ítɛ́ Ebunɔɔ kɛ́kɔtɛ Sisɛmmu. 15Kɛ̀ òmɔùu ò yɑ̀ kòò ɑ̀rì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nhò bekɛ kɛ dɔ̀: A wɑnti bɑ? 16Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: N wɑnti n kó bɛkótíbɛ̀ mbɛ, n nɑ́kɛ́ bɛ cɛ̃mmú dɛ̀ bɛ wũɔ̃. 17Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ í kpɑɑ́ diɛ. N kèè kɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ kɔ̀ri Dotɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Sosɛfuu kɔtɛ Dotɑ̃ɑ̃ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yɑ̀ní mɛdɛ́timɛ̀ kɛ́dɑkɛ kɛ bo ò kùɔ, 19kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Ntɛnɛ̀ tidɔuǹtì yiɛ̀ nkɛ kéríní. 20Yóunɛ̀ kɛ̀ tí ò kùɔ kɛ́dootóo tɛbintɛ miɛkɛ, kɛ dɔ̀ musĩ̀mmù muù ò pĩ, nkɛ́yɑ̀ o dɔuǹtì yóó yĩ́mɛ̀. 21Kɛ̀ Dubɛnnii keè kɛ́yetɛ kɛ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ ò kùɔ. 22Ãnnɛ́nɛ̀ we tɛbintɛ tiɛ mmiɛkɛ! Di bɑ́ɑ́ ò kùɔ. Ò do dɔ́ kóò dɛɛtɛ́mu kóò kpɛ̃nnɛ́ o cicɛ borɛ̀. 23Sosɛfu tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì o kó bɛkótíbɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́dɑ́tɛ́ o yɑɑ̀bòrì sɑ̀ɑ̀rì iníɛkɛ kpɛri. 24Kóò dootóo tɛbintɛ miɛkɛ, dɛ kó tɛbintɛ do í ɑ̃ mɛniɛ mbɑ́ sɑ́m̀pɔ́. 25Bɛ dèè mɛmmɛ kɛ́nkɑri kɛ yo nkɛ́yɑ̀ní Isimɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ boní Kɑdɑɑdi kɛ dekɛ yòyóbɛ̀ kɛ tɔ tihúúntì nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ dɛtie nkɛ kɔri Esibiti. 26Kɛ̀ Sudɑɑ dɔ̀: Ti yóó sɔri kɛ́kuɔ ti nɑntɛ̀ kɛ́yɑ̀ bɑ? 27Tí ò fìtɛ́nɛ̀ Isimɑyɛɛribɛ ti bɑ́ɑ́ ò kùɔ, ò tu ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou nwe, ti nɑntɛ̀, kɛ̀ ti wɛ̃ mmɛyĩ̀ĩ̀ mmɛmɑ́ɑ̀. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkóò dènnɛní tɛbintɛ kɛ́fítɛ́nɛ̀ Isimɑyɛɛribɛ mɛdítíbii nsipísìdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kònnɛ̀ Esibiti. 29Kɛ̀ Dubɛnni wɛ̃tɛní kɛ́síékɛ́ tɛbintɛ kɛ́nsɔ̃́ nSosɛfu í dɛ̀ kpɑɑ́. 30Kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kòo kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì, kɛ́wɛ̃tɛ o kɔbɛ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ í dɛ̀ kpɑɑ́, n yóó yĩ́mɛ? 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ dibɔdɑɑ̀ kɛ́túótɛ́ Sosɛfu yɑɑ̀bòrì kɛ́tɛí mɛyĩ̀ĩ̀, 32kɛ́ di duɔ́nko bɛ cicɛ kɛ dɔ̀: Ntɛ ti yɑ̀ dìì yɑɑ̀bòrì, wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ ɑ birɛ kpɛri bɑ́ nni ndi. 33Kòo dì bɑntɛ́, kɛ dɔ̀: M birɛ yɑɑ̀bòrì ndi. Musĩ̀mmù mɑmù muù ò pĩ nkɛ cɑ̀ɑ́kɛ́. 34Kòo kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ́kɑri o birɛ kṹṹ nkɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ. 35Kòo kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ o kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑ̀ḿmú kòo yetɛ kɛ dɔ̀: N yó n kuɔ̀mmu m birɛ kɛ yɑ̀ɑ dɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́nko kudɔnkù, kɛ́nkuɔ̀. 36Kɛ̀ Isimɑyɛɛribɛɛ kɔtɛ kɛ́fítɛ́nɛ̀ Sosɛfu Potifɑɑ, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑɑ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ kóo kótì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\