TENKETƐ́ 38

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑ ítɛ́ o tebìí borɛ̀ kɛ́kɔtɛ Adudɑmmu Idɑɑ borɛ̀, 2kɛ́yɑ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kou bɛ̀ tu wè Suɑɑ birɛ kóò tùótɛ́ kɛ́puokɛ. 3Kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kòò dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Ɛɛ, 4kɛ́yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yú kɛ dɔ̀ Onɑɑ, 5kɛ́yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sedɑɑ. Ò do bo Kesibu nwe kóò pɛitɛ́. 6Kɛ̀ Sudɑɑ túótɛ́ onitipòkù bɛ̀ tu wè Tɑmɑɑ kóò puo nho kóò Po Ɛɛ. 7Kɛ̀ Ɛɛ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu ò kùɔ. 8Kɛ̀ Sudɑɑ nɑ́kɛ́ Onɑɑ kɛ dɔ̀: Túótɛ́ ɑ kóo kótì pokù, kòo piɛ́ ibí kɛ̀ ìi sɔɔtɛ́ ɑ kóo kótì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ Onɑɑ nyɛ̃́ kɛ dò nweè í yó nte ibí, kɛ níí ò duɔ́nɛ̀ kɛ́dɛitɛ kɛ́yɛ̃nkɛ kɛtenkɛ̀, kòo bɑ́ɑ́ pɛitɛ́ ibí o kóo kótì. 10Kɛ̀ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ɛ yonkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù múnkɛɛ ò kùɔ. 11Kɛ̀ Sudɑɑ nɑ́kɛ́ o cɔ̀kù Tɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Kò nhɑ cicɛ borɛ̀ kɛ́mbɑɑ̀ Sedɑɑ bo kótɛ́mɛ̀. Ò do yĩɛ̃̀kù Sedɑɑ bo kúmɛ̀ mmɛ o kó bɛkótíbɛ̀ kɔ̃mɛ. Kɛ̀ Tɑmɑɑ kò nho cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ Sudɑɑ pokù Suɑɑ birɛɛ kú, kòo kɑri mukṹṹ nkɛ́deè. Nɛ̀ o nɛ́po Idɑɑ Adudɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Timunɑ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ kɛ̃ĩ dɛ̀ o pe cìtì. 13Kɛ̀ Tɑmɑɑ keè o cɔ̀kù kɔ̀rimɛ̀ Timunɑ o pe cìtì kɛ̃ĩ̀, 14kɛ́dɛitɛ tikúpoyɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́tínnɛ́ o ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ́kɔtɛ kɛ́nkɑri Enɑimmu ɛì mɑ̀nku, Timunɑ kó kucɛ kɛ yɛ̃́ ò do yɑ̀mɛ̀ Sedɑɑ kòtɛ́mɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í wè nhò duɔ́ nkòò bo ò yenkɛ. 15Kɛ̀ Sudɑɑ ò yɑ̀ kɛ́nyɛ̃́ kɛ tú onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò dɑ̀ɑ́tímɛ̀ o ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù. 16Sudɑɑ í nyɛ̃́ kɛ dò nho cɔ̀kù nwe, kɛ́kétóo o borɛ̀ kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ n dɑ duɔ́nɛ̀. Kòò dɔ̀: Kɑ̀ɑ ǹ duɔ́nɛ̀ ɑ bo n duɔ́ mbɑ? 17Kòò dɔ̀: M bo dɑ duɔ́ ndibɔbii. Kòo nitipòkù dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ɑ́ nɛ́ dɔú nhɑ kpɛrɛ mɑrɛ̀, kɑ̀ɑ duɔnní dìì mɔ̀nnì dibɔbii ɑ́ dɛ̀ tùótɛ́. 18Kòò dɔ̀: N yóó dɑ duɔ́ mbɑ? Kòò dɔ̀: A cɑnnimɛ̀ nɛ̀ ɑ ɔ̃ũ nɛ̀ ɑ pɑ̀ɑ̀ti. Kòo dɛ̀ nhò duɔ́, kóò duɔ́nɛ̀, kòo púó, 19kɛ́ítɛ́ kɛ́kò nkɛ́dɑ́tɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́dɑ́ɑ́tí tikúpoyɑ̀ɑ̀tì. 20Kɛ̀ Sudɑɑ tɔ̃nnɛ̀nní tɛbuɔtɛ̀ o nɛ́po Idɑɑ Adudɑmmu kou kòò bo cɔutóo o nɛntì, bɑ́ wè í nhò yɑ̀, 21kɛ́bekɛ dɛborɛ̀ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Yé onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ ɔ̃ nkɑrì diɛ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Onitipòkù mɔù í buotɛ́ diɛ ndiyiè mɑrì kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀. 22Kòo wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɛ dɔ̀: N yí ò yɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ tu onitipòkù mɔù ketɛ́ kɛ í dɛ̀ buotɛ́ diyiè mɑrì kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀. 23Kɛ̀ Sudɑɑ dɔ̀: Wèe kɔtɛnɛ̀ tinɛntì, ti bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ ti dɑɑ́, n dɑ duɔ́mmu tɛbuɔtɛ̀ kɑ̀ɑ kɔ̀tɛ koò mɔ̀ńtɛ́. 24Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɛ dɔ̀: A cɔ̀kù dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ mbɛ kɛ pùó. Kòò dɔ̀: Dennɛnní we kóò cɔ́u. 25Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛnní, kòo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ o cɔ̀kù Sudɑɑ kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu, bɑntɛ́ wèè te mɛcɑnnimɛ̀ miɛ nnɛ̀ kuhɔ̃ũ nɛ̀ ku mpɑ̀ɑ̀ti, weè m̀ pòńnɛ́. 26Kɛ̀ Sudɑɑ bɑntɛ́ tinɛntì, kɛ́bɛ́i nkɛ́ dɔ̀: Ò tũ̀nnɛmu ikuɔ́ kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́, n do dò nkóò duɔ́mmu n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSedɑɑ kòo yenkɛ, m mɛ̀ nyí wè nhò duɔ́. Sudɑɑ tɛ̃́nkɛ í nhò duɔ́nɛ̀. 27Kòò nyóó pɛitɛ́, kɛ́pɛitɛ́ itɑ́ɑ́tɛ́bí. 28Kɛ̀ dɛketirɛ̀ɛ dennɛní dɛ bɑkù, wèè pɛinko kòo dɛ̀ ũ̀ńnɛ́ mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃́ nkɛ dɔ̀: Diɛ ndɛɛ̀ tu dɛketirɛ̀. 29Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɔ́ɔ dɛ bɑkù, kɛ̀ dɛtɛrɛ̀ɛ yɛ̀nní. Kɛ̀ Sudɑɑ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Pedɛsi (dɛ̀ɛ̀ tu Okpetíwè). 30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ do ũ̀ńnɛ́ dɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀nní, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sedɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\