TENKETƐ́ 39

1Kɛ̀ Isimɑyɛɛribɛɛ kɔtɛnɛ̀ Sosɛfu Esibiti, kóò fìtɛ́nɛ̀ Potifɑɑ, Esibiti ɛì kou. Potifɑɑ do tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì nwe kɛ bɑkɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbonɛ̀ Sosɛfu, kòò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, dɛ̀ɛ yie, kòò ḿbo o yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 3Kòo yiɛ̀ Potifɑɑ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bonɛ̀mɛ̀ kòò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu yíé, 4kóò pɛ́nsìrì kóò duɔ́ mmutɔ̃mmú o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bɑ̀nnɛ o kpɛrɛ dɛmɔu. 5Nɛ̀ Sosɛfu kpɛ́í nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ Potifɑɑ mɛsɑ̀ɑ̀, kòò kpɛrɛ dɛmɔu nɛ̀ o pɑɑ nkɛ̀ dɛ̀ nyíé. 6Kɛ̀ Potifɑɑ túótɛ́ o kpɛrɛ dɛmɔu kɛ́ dɛ̀ bɑ̀nnɛ Sosɛfu, ò tɛ̃́nkɛ í ndɔɔri mùmɑmù kɛ̀ dɛ̀ í tú ò bo dimɛ̀. 7Sosɛfu do tú fɛdɑduonfɛ nfɛ kɛ tú odɑsɑ́ɑ́tì, kɛ̀ Potifɑɑ pokùu ò pɛ́nsìrì kóò nɑ̀kɛ́ diyiè mɑrì kɛ dɔ̀: N duɔ́nɛ̀. 8Kɛ̀ Sosɛfuu yetɛ, kɛ́nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nni nyɑ́rímu, kɛ n nií mmutɔ̃mmú mumɔu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 9Ò í dɛu kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tiɛ mmiɛkɛ. Ò í n yetɛnɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́, kɛ yɛ̃́ ɑ túmɛ̀ o pokù. Dɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ̀ n dɔɔ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ miɛ nkɛ́yetɛ́nɛ̀ Kuyie? 10Kòo nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Sosɛfu yɛwe yɛmɔu kɛ tú wèe ò duɔ́nɛ̀, kɛ̀ Sosɛfu yetírí. 11Diyiè mɑrì kɛ̀ Sosɛfuu tɑ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bo pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ sɔ̃́ nhotɔ̃ntì mɔù í bo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 12Kɛ̀ Potifɑɑ pokùu pĩ́ nho yɑɑ̀bòrì, kɛ dɔ̀: N duɔ́nɛ̀. Kɛ̀ Sosɛfuu yóu o yɑɑ̀bòrì kɛ́cokɛ́ kɛ́yɛ̀. 13Kòo nitipòkùu yɑ̀ ò yóumɛ̀ o yɑɑ̀bòrì, kɛ cokɛ́ kɛ yɛ̀, 14kɛ́yú bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ n dɔù tɔní Ebedeebɛ botí kou wè kòò ti dɑú, ò kɔ̀tɛní kɛ bo n duɔ́nɛ̀mu, kɛ̀ m mɛ nkuɔ́nko, 15kòò cokɛ́ kɛ yɛ̀ kɛ yóu o yɑɑ̀bòrì. 16Kòo nitipòkùu dɔú ndɛ kó diyɑɑ̀bòrì kɛ́mbɑɑ̀ o dɔù bo konnímɛ̀. 17Kòo konní kòò mɛ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ebedeebɛ botí kó kudɑɑkù ɑ tɔní kù, kuù kɔ̀tɛní m borɛ̀ kɛ bo m pĩ́ nkɛ́duɔ́nɛ̀. 18Kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ̀ kù yóu ku yɑɑ̀bòrì kɛ cokɛ́ kɛ yɛ̀. 19Kòo dɔùu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ mɛdiɛ̀. 20Kòò duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nSosɛfu kɛ́kpetínnɛ́ bɛ̀ kpetì dɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó tikpetíntì. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbonɛ̀ Sosɛfu kóò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù bɛ̀ bɑ̀ɑ̀ kɛ̀ kùu ò pɛ́nsìrì, 22kɛ́duɔ́ nkòo mbɑkɛ́ tikpetíntì timɔu dikpetíntou miɛkɛ. Dɛ̀mɑrɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í ndɔ̀ɔ̀ kɛ̀ Sosɛfu í yɛ̃́. 23Kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù bɑɑ tikpetíntì kɛ̀ kùu ò yóu kòò ndɔɔri ò dɔ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bonɛ̀mɛ̀ Sosɛfu kòo tɔ̃mmú kérí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\