TENKETƐ́ 4

1Kɛ̀ Adɑmmuu duɔ́nɛ̀ o pokù Ɛfu, kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃, kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te kɛ̀ m̀ pɛitɛ́ onìtì. 2Kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ o nɑntɛ̀ Abɛɛdi. Kɛ̀ Abɛɛdi ntú owũɔ̃cɛ̃nti kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ tu otenkútì. 3Kɛ̀ tidiitìi bi, kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ wɑɑ́ nkɛ́pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie. 4Kɛ̀ Abɛɛdi yie tɔní o pedɑkɛ̀ yɛketiyɛ̀ kó dìmɑrì, dìì ɑ̃ mɛkùɔ̀ nkɛ́pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ̀ kùu ò pɛ́nsìrì kɛ́cɔutɛ́ o pɑ̃nnì, 5kɛ́yetɛ Kɑyɛ̃ɛ̃ nɛ̀ o pɑ̃nnì, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ n kòo ììkɛ̀ɛ sɔutɛ. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bekɛ kɛ dɔ̀: Kɑyɛ̃ɛ̃ dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ miɛkɛ pɛikɛ kɑ̀ɑ ììkɛ̀ sɔ̀ùtɛ? 7Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ yóó nɑrikɛmu, kɑ̀ɑ mɛ ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni, mɛyɛi mbo ɑ bòrì kɛ dɑ díí, yetoo kɛ́ mɛ̀ nɑ. 8Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ nɑ́kɛ́ o nɑntɛ̀ Abɛɛdi kɛ dɔ̀: Tí kɔ̃tɛ́. Bɛ̀ kɔ̃tɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ pĩ́ nho nɑntɛ̀ Abɛɛdi kɛ́kuɔ. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbekɛ Kɑyɛ̃ɛ̃ kɛ dɔ̀: Yé ɑ nɑntɛ̀ Abɛɛdi borɛ̀? Kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ dɔ̀: N yí yɛ̃́ tɛ̀ borɛ̀, n túmu n nɑntɛ̀ kóo bɑ̀rɑ̀ɑ̀? 10Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ bɑ? A nɑntɛ̀ yĩ̀ĩ̀ nkuɔ̀ nkɛtenkɛ̀ kɛ tú ḿ pɛitɛ. 11Di mmɔ̀nnì n dɑ cɔ̃ɔ̃mu kɑ̀ɑ bo ítɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ yɑ̃̀ ɑ nɑntɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nhɑ kùɔ tɛ̀. 12A níí bo kúútí, ɑ bɑ́ɑ́ dɛitɛ, ɑ bo nfirì tipíìtì timɔu kɛ tú ocièntì. 13Kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: A n toú ndìì tɔu cɛ̃́ɛ̃̀mu, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dì tɔ. 14A mɛ nni mbɛ̀timɛ̀ yíe nkɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀, kɛ̀ n yóó dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀ kɛ́nfirì tipíìtì timɔu kɛ tú ocièntì, kòò mɔù ǹ yɑ̀ ò yó n kuɔmu. 15Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kòò mɔù kùɔ Kɑyɛ̃ɛ̃ m bo pɛitɛ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɑnnɛ Kɑyɛ̃ɛ̃ mɛcɑnnimɛ̀ mɑmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó nte kɛ̀ wèè ò yɑ̀ ò bɑ́ɑ́ ò kùɔ. 16Kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ ítɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo bɛ̀ tu dɛ̀ Nɔdi, kupúú Edɛnni, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 17Kɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ duɔ́nɛ̀ o pokù, kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ Enɔki. Kòo mɑɑ́ dihɛì kɛ́ dì yu o birɛ yètìrì kɛ dɔ̀ Enɔki. 18Kɛ̀ Enɔkii pɛitɛ́ Idɑdi, kɛ̀ Idɑdi pɛitɛ́ Mɛuyɛɛdi. Kɛ̀ Mɛuyɛɛdii pɛitɛ́ Mɛtusɑyɛɛdi, kɛ̀ Mɛtusɑyɛɛdii pɛitɛ́ Demɛki. 19Kɛ̀ Demɛkii puokɛ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kòo ketiwè yètìrì ntú Adɑ, kòo dɛ́rì kpɛri ntú Sidɑ. 20Adɑ weè do pɛitɛ́ Yɑbɑɑdi bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ titouti, kɛ cɛ̃mmù inɑ̀ɑ̀kɛ bɛ yɑ̀ɑ̀rì. 21Yɑbɑɑdi nɑntɛ̀ do tú Yubɑɑdi bɛ̀ɛ̀ bie ntikùtìdùùtì, kɛ eu itɑ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀rì. 22Kɛ̀ Sidɑ yie múnkɛɛ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, Tubɑɑdi-Kɑyɛ̃ɛ̃, kòo mmɑ́ɑ́tí tinɛntì tibotí tibotí, mɛnɑtimɛ̀ kpɛti nɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ timɑ́tì. Kòo tɑ̃ũ̀ yètìrì ntú Nɑɑmɑ. 23Kɛ̀ Demɛkii nɑ́kɛ́ o pobɛ̀ kɛ dɔ̀: Adɑ nɛ̀ Sidɑ, kéntɛ́nɛ̀ n kpɛti! Díndi Demɛki pobɛ̀ keènɛ̀ n tú mù! Onìtì n kɔ̀ùtɛ kɛ̀ nh ò kùɔ, odɑpɑ̀ɑ̀ nni mpotɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀tìnnɛ kɛ̀ nh ò kùɔ. 24Kɛ̀ bɛ̀ bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ kɛ́pɛitɛ Kɑyɛ̃ɛ̃ bɑ̀nnì, bɛ̀ bo kuɔ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, kɛ́pɛitɛ m bɑ̀nnì. 25Kɛ̀ Adɑmmuu duɔ́nɛ̀ o pokù kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɛti, dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nhò duɔ́ ndɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ còḿmú Abɛɛdi fɔ̃̀tìrì Kɑyɛ̃ɛ̃ do kùɔ wè. 26Kɛ̀ Sɛti múnkɛɛ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Enɔsi. Dɛ mɔ̀nnì ndi bɛnìtìbɛ̀ ketɛ́mɛ̀ bɛ̀ bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkɛ kù yu kɛ tú ti Yiɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\