TENKETƐ́ 41

1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ kɛ́yɑ̀ tidɔuǹtì kɛ bo kukó ndiɛkù Niidi tɑkɛ́, 2kɛ yɑ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìyiekɛ̀ kɛ̀ ì wenni kɛ ɑ̃ mɛkùɔ̀, kɛ yɛ̀nní kukó nkɛ diiti timútì. 3Kɛ̀ itɛì ìyiekɛ̀ ìì í wenni fɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ kũ̀ɔ̃ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ ìi yɛ̀nní kɛ́sɔ̃́ntóo itɛì kukó mbɛ̀nnì. 4Kɛ̀ ìì í wenni kɛ kũ̀ɔ̃ nkɛ̀ ìi cɑ́ɑ́kɛ́ ìì wenni kɛ ɑ̃ mɛkùɔ̀. Kòo entɛ. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́ kɛ́yɑ̀ kuyòùkù kùmɑ́ɑ̀ kɛ̀ kù òtɛ tiyòùtì tìyiekɛ̀. 6Kɛ̀ kuyòùkù tɛkù òtɛ tiyòùtì tìyiekɛ̀ tìì pɔɔ̀, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù tì potɛ́ kɛ̀ tì mɔ̀tɛ́. 7Kɛ̀ tìi mɑɑ́nko titɛtì tìyiekɛ̀ tìì wenni kɛ ɑ̃ mɛbii. Kòo entɛní kɛ́ nsɔ̃́ ntidɔuǹtì nti. 8Kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo yú Esibiti ɛì kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ o dɔuǹtì. Òmɔù mɛ nyí nnɑ kóò nɑ̀kɛ́ dɛ kó tidɔuǹtì tu mù. 9Kɛ̀ bɛnɑɑkɔ̀tìbɛ̀ kóo kótìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dèntɛní ti do dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀, 10kɑ̀ɑ miɛkɛɛ ti pɛikɛ mí nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ dɔɔ̀rìbɛ̀ kóo kótì, kɑ̀ɑ ti kpetínnɛ́ wèè bɑkɛ́ tikpetíntì o kó dikpetíntou. 11Kɛ̀ tí yɑ̀ tidɔuǹtì kɛyènkɛ̀ kɛ̀mɑ́ɑ̀ bɑ́ wè kòo kpɛti ncɑ̃́ɑ̃́ ntì bɛnkú mù. 12Kɛ sɔ̃́ nhodɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù dɛ̀ bo, kɛ tú Ebedeebɛ botí kou, wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ o kó kudɑɑkù. Kɛ̀ tí ò nɑ̀kɛ́ dɛ kó tidɔuǹtì, kòo nɑ́kɛ́ bɑ́ tì tì tu mù. 13Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndò nhò ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ n cónnɛ́ n fɔ̃̀tìrì, kɛ́kuɔ otɔù. 14Mɛm̀mɛ, kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́dennɛní Sosɛfu dikpetíntou, kóò kuó, kóò cèètɛ tiyɑ̀ɑ̀tì, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 15Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: N yɑ̀ tidɔuǹtì mɑtì nti, òmɔù mɛ nyí nɑ kɛ n nɑ̀kɛ́ tì tu mù. Kɛ̀ n kèè kɛ̀ bɛ̀ tu, kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ̀kɛ́ tidɔuǹtì ɑ ɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́mu tì tu mù. 16Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Míì í yóó dɑ nɑ́kɛ́, Kuyie nkuù yóó dɑ nɑ́kɛ́ ɑ dɔuǹtì tu mù. 17Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: N yɑ̀ tidɔuǹtì nti kɛ bo kukó ndiɛkù Niidi tɑkɛ́, 18kɛ yɑ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìyiekɛ̀ kɛ̀ ì wenni kɛ ɑ̃ tikɔ̃̀ntì kɛ̀ ì yɛ̀nní kɛ diiti timútì. 19Kɛ̀ itɛì ìyiekɛ̀ ìì í wenni fɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ kũɔ̃nnì kɛ̀ ì yɛ̀nní, m mu nyí yɑ̀ dɛ kó inɑ̀ɑ̀kɛ botí Esibiti miɛkɛ. 20Kɛ̀ ìì í wenni fɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ kũɔ̃ nkɛ̀ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ iketiyì ìì wenni kɛ ɑ̃ mɛkùɔ̀. 21Kɛ bɑɑ ndò nyì do dòmmɛ̀ kɛ kũɔ̃nnì, mɛm̀mɛ kɛ̀ ǹh entɛní. 22Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ tidɔuǹtì tɛtì kɛ̀ kuyòùkù kùmɑ́ɑ̀ òtɛ tiyòùtì tìyiekɛ̀, kɛ̀ tì ɑ̃ mɛbii nkɛ wenni. 23Kɛ̀ kutɛkùu yɛ̀nní kɛ́otɛ tiyòùtì tìyiekɛ̀ tìì pɔɔ̀ kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù tì potɛ́ kɛ̀ tì mɔ̀tɛ́. 24Tìì mɛ mpɔɔ̀ kɛ̀ tìi mɑɑnko titɛtì tìyiekɛ̀ tìì wenni kɛ ɑ̃ mɛbii. Kɛ̀ n tì nɑ̀kɛ́ bɛnitinɔ̀mbɛ̀, òmɔù mɛ nyí nɑ kɛ n nɑ̀kɛ́ tì tu mù. 25Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dɛ kó tidɔuǹtì wɛ̃ ntì tu mù mmu. Kuyie nkuù dɑ bɛnkɛ kù yóó dɔɔ̀mɛ̀. 26Inɑ̀ɑ̀kɛ ìyiekɛ̀ ìì wenni nɛ̀ tiyòùtì tìyiekɛ̀ tìì wenni dɛ̀ tu yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi, tidɔuǹtì tìmɑ́ɑ̀ ndi. 27Kɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìyiekɛ̀ ìì í wenni fɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ kũɔ̃nnì, nɛ̀ tiyòùtì tìyiekɛ̀ tìì pɔɔ̀, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù ti potɛ́ kɛ̀ tì mɔ̀tɛ́, dɛ̀ tu yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ nyɛ, dikònnì kpɛyɛ. 28M mɛ ndɑ nɑ̀kɛ́ tì, Kuyie nkuù dɑ bɛnkɛ kù yóó dɔɔ̀ tì. 29Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ yó ntú tidiitì kpɛyɛ nyɛ Esibiti kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀, dikònnì kpɛyɛɛ tũnnɛní kɛ́fɛ̃́ũ mbɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̃̀ nyɛ̀ɛ̀ do mɔkɛ tidiitì yɛ kpɛ́í. 31Dɛ kó dikònnì bo ndɛu mɛdiɛ̀, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò ntidiitì do bo. 32A yɑ̀ dɛ kó tidɔuǹtì kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo bɛnkɛ kɛ dò nKuyie nkuù dɔ́ kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kù mɛ nyí yóó ɔɔtɛ kù bo dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 33Okpɑ̀ɑ̀tì bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ nhɑ́ yɑ̀ onìtì wèè ciì, kóò nií nhEsibiti tenkɛ̀, 34kɛ́wɑɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ dɛ kó yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ tidiitì kpɛyɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ níí kɔ̃ṹ tidiitì kɛ̀ tiyɔ̀tì bo tìnùmmù bɛ̀ɛ dɛitɛ kùmɑ́ɑ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́. 35Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑ́ ntidiitì tibotí tibotí dɛ kó yɛbie nsɑ̀ɑ̀yɛ̀ miɛkɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛbuɔ, kɑ̀ɑ ndɑkɛ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ ntì bɑ̀ɑ. 36Kɛ̀ dɛ kó tidiitì ḿbo, kɛ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ dikònnì kpɛyɛ tùɔ̀kɛní dì bɑ́ɑ́ kuɔ bɛnìtìbɛ̀. 37Dɛ mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 38Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ onìtì mɔù wèè dònnɛ̀ yie, kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nhò pìɛ́kɛ́. 39Mɛm̀mɛ ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Kuyie mmɛ̀ ndɑ bɛnkɛmɛ̀ dɛmɔu, òmɔù í bo wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ dɑ dònnɛ̀. 40Fɔ̃́ɔ̃̀ yó mbɑkɛ́ nh ɛì dimɔu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nyíé nhɑ kpɛti, n kpɑ̀ɑ̀tì yètìrì diì mɑ́ɑ̀ yó nte kɛ̀ nni ndɑ dɛunɛ̀. 41N dɑ duɔ́mmu muwɛ̃rímú, kɑ̀ɑ bo mbɑkɛ́ Esibiti omɔu. 42Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ṹtɛ́ mukpɑ̀ɑ̀tìmɑ́mɑ́ɑ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ṹnnɛ́ Sosɛfu, kóò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑɑ̀kpetì, kóò dùú mmɛsɔɔfĩmmɛ, 43kóò dèe ntɛkpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ntũ nho kpɛtɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pĩɛ̃kù kɛ tú: Ǹninkunɛ̀. Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmɛ̀ Sosɛfu muwɛ̃rímú kòo bɑɑtɛ́ dihɛì. 44Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Míì tu Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì, òmɔù bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ tìmɑtì Esibiti miɛkɛ kɑ̀ɑ í duɔ́ ndinùù. 45- 46Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Sosɛfu Esibiti kó diyètìrì kɛ dɔ̀ Sɑfidɑti-Pɛnnɛɑ, kóò puó Asenɑti dihɛì kóo kótì Potifedɑɑ, Onni ɛì kó ikuɔ́ nìùtì kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Sosɛfu do yóó tũnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi, kɛ́ítɛ́ kɛ́ce nhEsibiti kó dihɛì dimɔu. 47Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ tidiitì kpɛyɛ miɛkɛ kɛ̀ tidiitìi piɛ́ mɛdiɛ̀. 48Kɛ̀ Sosɛfuu cuɔ́ tidiitì dɛpɑɑ nkɛ́cũɔ̃́ yɛbuɔ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ miɛkɛ. 49Kɛ̀ Sosɛfuu koú kɛ́koú tidiitì kɛ̀ dɛ̀ nsũ kɛ́ndò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ bɛ̀ bo nkɑɑ̀mmɛ̀. 50Kɛ̀ dikònnì kó yɛbie nní nkpɑɑní kɛ̀ Sosɛfu pokù Asenɑti, Potifedɑ birɛɛ ò pɛitɛ́ initidɑbí ìdɛ́ì. 51Kɛ̀ Sosɛfuu yú dɛketirɛ̀ kɛ dɔ̀: Mɑnɑnsee kɛ yɛ̃́ Kuyie nhò teemmɛ̀ kòò yɛ̃̀ mmɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ ò yɑ̀tɛnɛ̀mɛ̀ o kɔbɛ, 52kɛ́yú dɛdɛ́rɛ̀ kɛ dɔ̀ Efɑdɑimmu kɛ yɛ̃́ Kuyie nhò teemmɛ̀ kòò piɛ́ ibí ò di dìì ɛì mɛsémmɛ̀. 53Kɛ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ tidiitì kpɛyɛɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́. 54Kɛ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ dikònnì kpɛyɛɛ tuɔkɛní kɛ́ndònnɛ̀ Sosɛfu tì nɑ̀kɛ́mɛ̀. Kɛ̀ tidiitì bɑɑ mbo Esibiti miɛkɛ. 55Kɛ̀ dikònnìi pĩ́ nhEsibiti ɛì kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kòò dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́yɑ̀ Sosɛfu, kòò di nɑ̀kɛ́ tì, di ti ndɔɔ̀. 56Kɛ̀ dikònnìi tɑ dihɛì kɛ̀ Sosɛfuu dennɛní tidiitì, kɛ́nfiitinɛ̀ Esibiti kɔbɛ, kɛ̀ dikònnì dɔ̀kɛ dɛ́úkú. 57Kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ ńkɔrìní Esibiti Sosɛfu borɛ̀ kɛ do ntidiitì, kɛ yɛ̃́ dikònnì do tɑmɛ̀ titentì timɔu ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\