TENKETƐ́ 42

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑkɔbuu keè tidiitì bomɛ̀ Esibiti kɛ́nɑ́kɛ́ o bí kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di kɑri kɛ wúó nditɔbɛ̀? 2N yo kɛ̀ bɛ̀ tu tidiitì bo Esibiti. Kɔtɛnɛ̀ kɛ́dontɛ́ní, kɛ̀ tí nyo nkɛ́nfòù, kɛ bɑ́ɑ́ kú. 3Kɛ̀ Sosɛfu kó bɛkótíbɛ̀ tɛpíítɛ̀ɛ kɔtɛ Esibiti kɛ bo dontɛ́ní tidiitì. 4Sɑkɔbu mɛ nyí nyie nkɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ, Sosɛfu nɑntɛ̀ nnɛí. Ò do yĩɛ̃̀kù mɛyɛi mmɑmɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ò tùɔ̀kɛnímɛ̀ mmɛ. 5Kɛ̀ Sɑkɔbu bíi ítɛ́, kɛ́nɛinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ múnkɛ kɔrì mudidommu Esibiti, kɛ yɛ̃́ dikònnì do bomɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 6Sosɛfu weè do bɑkɛ́ dihɛì, kɛ̀ weè fiitinɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ tidiitì, kòo kó bɛkótíbɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́nínkóo o ììkɛ̀. 7Kɛ̀ Sosɛfuu yɑ̀ o kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɑntɛ́, kɛ́dɔɔ̀ kɛ́ndò nwè í bɛ̀ bɑntɛ́, kɛ́ bɛ̀ bɛ́innɛ̀ mɛkperímɛ̀ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀nní dɛ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yɛ̀nní Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ nwe, kɛ dɔ́ kɛ́dontɛ́ tidiitì. 8Sosɛfu yie do bɛ̀ bɑntɛ́mu, bɛmbɛ mɛ nyí nhò bɑntɛ́. 9Kɛ̀ Sosɛfuu dentɛní ò do yɑ̀ tìì dɔuǹtì, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di tú bɛnitiyɛibɛ mbɛ, kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo yɑ̀ dihɛì cĩĩnnì kùù píkù. 10Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Áɑ̀, ti yiɛ̀, ti kɔ̀tɛní kɛ bo dontɛ́ tidiitì nti. 11Ti tú onìtì omɑ́ɑ̀ kó ibí nyi, kɛ tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀, ti í tú bɛnitiyɛibɛ. 12Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Bìtì! Di kɔtɛní kɛ bo yɑ̀ dihɛì cĩĩnnì kùù píkù nku. 13Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Mɛɛ̀ dɔkɛ. Ti do bo bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ndi, ti cicɛ ti pɛitɛ́mɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. Kòo sɑ́m̀pɔ́ù kpɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti cicɛ borɛ̀, kòo tɔù feti. 14Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: M bɑɑ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú di tú bɛnitiyɛibɛ mbɛ. 15Di nɑntɛ̀ sɑ́m̀pɔ́tɛ̀ bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì m bo dɛ m bɑntɛ́ di nɑ́ɑ́mmɛ̀ timɔ́mmɔnti. Míì bɛ́i nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó diyètìrì. 16Di yó nkpetímu diɛ nkòo mɔù mɑ́ɑ̀ kò nkɛ́yúní di nɑntɛ̀. Mɛm̀mɛ ti bo bɑntɛ́mɛ̀ di nɑ́ɑ́mmɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ mɛɛ̀ dɔkɛ m bɛ́immu nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó diyètìrì kɛ tú di kɔ̀tɛní kɛ bo pɑɑtɛ́ dihɛì ndi. 17Mɛm̀mɛ kòo bɛ̀ kpetínnɛ́ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 18Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Dɔɔ̀nɛ̀ n yóó di nɑ́kɛ́ tì kɛ́nfòù kɛ yɛ̃́ n démɛ̀ Kuyie nku. 19Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ mbɛ di kóò mɔù nkpɑɑ́ kpetí, kɛ̀ bɛsɔmbɛɛ tɔ tidiitì kɛ́kò nkɛ́duɔ́ ndi cɛ̃́ĩ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 20Kɛ̀ dí tɔní di nɑntɛ̀, kɛ̀ m bɑntɛ́ di nɑ́ɑ́mmɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ dí cootɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nhò yĩ́ mù, 21kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nti nɑntɛ̀ mɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ti kpetí, ò do kuɔ̀mmu kɛ ti békú mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɛ̀ tí yetɛ, dɛɛ̀ ti tùɔ̀kɛní di mmɔ̀nnì. 22Kɛ̀ Dubɛnni dɔ̀: N do di nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ ǹ dɔ̀, ti bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi ndɛbirɛ, kɛ̀ dí yetɛ. Mɛɛ̀ yɛi nkó tiyeti tiì tùɔ̀kɛní. 23Bɛ̀ do í yɛ̃́ kɛ do nSosɛfu yo bɛ̀ tu mù. Kɛ yɛ̃́ ò do ɔ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tùònkomu. 24Kɛ̀ Sosɛfuu kɛntɛ́ kɛ́kuɔ́, kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́pĩ́ nSimmɛɔ̃ɔ̃ bɛ ììkɛ̀ kɛ́kpetínnɛ́. 25Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Bɛ̀ɛ píɛ ntidiitì bɛ yɔ̀tì, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ bɛ díítí bɛ yɔ̀tì miɛkɛ, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmudiì kucɛ kpɛ́í. Kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀. 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ boú bɛ diitì sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́kétɛ́. 27Bɛ̀ yóó yié ndɛ̀ kucɛ kòò mɔù bɛ miɛkɛ boutɛ́ kuyɔ̀rìkù kɛ bo duɔ́ nsɑ̃mmɑrímú mudiì kɛ́yɑ̀ idíítí kuyɔ̀rìkù nùù, 28kɛ́nɑ́kɛ́ o tebìí kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ǹ tɛ̃̀ńnɛ́ idíítí! Ntɛ i kuyɔ̀rìkù miɛkɛ. Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì nhɑu. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kuyie nti dɔ̀ɔ̀ bɑ! 29Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ bɛ cicɛ Sɑkɔbu borɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kóò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀. 30Kɛ dɔ̀: Onìtì wèè bɑkɛ́ dɛ kó dihɛì, wè ti kpɑnnɛ̀mu kɛ yɛ̃ nti tú bɛnitiyɛibɛ, kɛ dɔ́ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ. 31Kɛ̀ ti yĩ: Ti í kɔ̀tɛní kɛ bo pɑɑtɛ́ dihɛì, ti tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ mbɛ. 32Ti do bo bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ndi ti cicɛ ti pɛitɛ́mɛ̀, kòo sɑ́m̀pɔ́ù kpɑɑní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti cicɛ borɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kòo tɔù feti. 33Kòò dɔ̀: Di bo yĩ́mɛ kɛ̀ m bɑntɛ́ di túmɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀. Yóunɛ̀ di kóò mɔù kòo nkpɑɑ́ m borɛ̀, kɛ̀ dí wɑɑ́ ntidiitì kɛ́kò nkɛ́duɔ́ ndi cɛ̃́ĩ kɔbɛ kɛ́tɔní di nɑntɛ̀. 34Dɛ mɔ̀nnì ndi, m bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò ndi í tú bɛnitiyɛibɛ kɛ tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɛ di tɛ̃́nnɛ́ di tebitɛ kɛ̀ di ce ndihɛì dimɔu di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 35Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóótɛ́ tidiitì, bɑ́ wè kòo yɑ̀ o díítí o yɔ̀rìkù miɛkɛ, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ mbɛmbɛ nɛ̀ bɛ cicɛ Sɑkɔbu. 36Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Di yóó deè m bí nyi. Sosɛfu í kpɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ pĩ nSimmɛɔ̃ɔ̃ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́túótɛ́ Bɛnsɑmɛɛ. Dɛ kó mɛyɛi mmɛmɔu duò míì yuu ĩ́nkɛ̀. 37Kɛ̀ Dubɛnni dɔ̀: Kɛ̀ n yí wɛ̃̀tɛnɛ̀ní Bɛnsɑmɛɛ, ɑ kuɔ m bí idɛ́. N duɔ́ nwe kɛ̀ n yóó ò wɛ̃̀tɛnɛ̀nímu. 38Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: M birɛ bɑ́ɑ́ di nɛinɛ̀. Kɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛní kucɛ dí dɔɔ̀ bɑ? Di bɑ́ ntɑnnɛ́ kudɔnkù mí nhodɑkótì nɛ̀ tiyùpɛ́ítì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\