TENKETƐ́ 43

1Kɛ̀ dikònnì bɑɑ nsɔkɛ́ kɛ dɛ́úkú Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 2Sɑkɔbu nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ deè tidiitì bɛ̀ sòò dontɛ́ní tì Esibiti, kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Wɛ̃tɛnɛ̀ kɛ́dontɛ́ní tidiitì. 3Kɛ̀ Sudɑɑ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì ti nɑ̀kɛ́mu weti weti kɛ tú kɛ̀ ti í nɛinko ti nɑntɛ̀ ò bɑ́ɑ́ ti cɔutɛ́. 4Kɑ̀ɑ yie nkɛ̀ ti nɑntɛ̀ bo ti nɛinɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́ dɑ dontɛ́ní tidiitì. 5Kɑ̀ɑ mɛ nyí wè nti duɔ́ nti bɑ́ɑ́ kɔtɛ, kɛ yɛ̃́ wè ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú kɛ̀ ti í tɔo ti nɑntɛ̀ ò í yóó ti cɔutɛ́. 6Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ di nɑ̀kɛ́ dɛ kóo nìtì kɛ yɛ̃ ndi nɑntɛ̀ bo? Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 7Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Weè ti bìékɛ́ tinɑ́ɑǹtì pɛ́u ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti kɛ tú: Di cicɛ kpɑɑ́ boɑ̀? Di yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kou mɔù boɑ̀? Kɛ̀ ti tɛ̃̀ńnɛ́ ò ti bekɛ tì. Ti do yɛ̃́mu kɛ dò nhò bo yĩ́ tí tɔní ti nɑntɑ̀ɑ̀? 8Kɛ̀ Sudɑɑ nɑ́kɛ́ bɛ cicɛ kɛ dɔ̀: N duɔ́ ndɛbirɛ, kɛ̀ tí kɔtɛ, kɛ bɑ́ɑ́ kúnɛ̀ dikònnì, fɔ̃́ nnɛ̀ tínti nɛ̀ ti bí. 9Mí m bo ndɑkɛ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ n yí dɛ̀ wɛ̃̀tɛnɛ̀ní kɛ dɑ duɔ́, nni ntú ocɑɑ̀rìwè ɑ ììkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 10Kɛ̀ ti do í ɔɔtí nɛ̀ miɛ nti do kɔ̀tɛmu kɛ yĩ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ cicɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ wɑɑ́nnɛ̀ mɛkɔpempemmɛ̀ nɛ̀ mɛcekùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì nɛ̀ mutie nɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ cɑ̀ɑ́ nyɛ̀, kɛ bií pɑ̃ dɛ kóo nìtì. 12Dí wɑɑ́ nyidíítí tɛì kɛ yíɛ́nɛ̀ di yɑ̀ ì di yɔ̀tì miɛkɛ kɛ́ntɔ, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ yetɛ́mu. 13Túótɛ́nɛ̀ di nɑntɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ dɛ kóo nìtì borɛ̀. 14Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nyóó di teennɛ̀mu kɛ̀ dɛ kóo nìtì dí kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ́ di duɔ́ ndi tebitɛ tɛ̀ɛ̀ kpɑɑní nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɛ̀ dí konní. Kɛ̀ m mɛ ndò nkɛ́ pɑɑ̀ m bí nyi, n yì pɑ̀ɑ̀. 15Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ idíítí kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀, nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɛ́kétɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti Sosɛfu borɛ̀. 16Kòo yɑ̀ bɛ̀ nɛínɛ̀mɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɛ́nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Kpɛ̃nnɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kuɔ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́bénnɛ́, bɛ̀ yóó di n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kuyie mɔ̀nnì. 17Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi bɛ̀ tɔ kɛ bo kpɛ̃nnɛ́ Sosɛfu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 18Kɛ̀ bɛ̀ ntɑti Sosɛfu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Bɛ̀ sòò wɛ̃̀tɛ kɛ́cũɔ̃́ ìì díítí tiyɔ̀tì miɛkɛ iì te kɛ̀ bɛ̀ ti tɑtinɛ̀ diɛ, kɛ bo ti fɛ̃́ũ nkɛ́fekɛ ti sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, kɛ́ ti dɔɔ̀ tidɑɑtì. 19Bɛ̀ tɑti dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sosɛfu tɔ̃mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: 20Ti yiɛ̀ nti sòò kɔ̀tɛnímu diɛ nkɛ́dontɛ́ tidiitì, 21kɛ́nkũnti kɛ́ nyóó yié nkucɛ, kɛ́boutɛ́ ti yɔ̀tì, bɑ́ wè kòo yɑ̀ o díítí, kɛ̀ ti ì tɔní imɔu. 22Ti í yɛ̃́ wèè sòò ì ɑ̃nnɛ́ ti yɔ̀tì miɛkɛ. Ti tɔnímu itɛì kɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ tidiitì. 23Kòò dɔ̀: Diwɛ̀ì ndi bo, di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. Kuyie ndi cicɛ tũ nkù kuù ɑ̃nnɛ́ idíítí di yɔ̀tì miɛkɛ. N sòò cɔutɛ́mu di yietí ì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sosɛfu tɔ̃mbɛ̀ kóo kótìi kpetɛ́ní Simmɛɔ̃ɔ̃, 24kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Sosɛfu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudieku, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ɔ́ú bɛ nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ mmudiì sɑ̃mmɑrímúbɛ̀. 25Kɛ̀ bɛ̀ ntũnni bɛ pɑ̃rɛ̀ kɛ kémmú Sosɛfu bo konnímɛ̀ kuyie mmɔ̀nnì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú bɛ̀ yóó we nwɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́di. 26Sosɛfu tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ nyɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́do, kɛ́nínkú o ììkɛ̀. 27Kɛ̀ Sosɛfuu bɛ̀ dɔunnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ dɔ̀: Di kɔ̃̀ntì nɑɑtɑɑ̀? Di cicɛ odɑkótì di sòò nɑ̀ɑ́ nwèè kpɛ́í, ò kpɑɑ́ fòù kòo kɔ̃̀ntì nɑɑtɑɑ̀? 28Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A kóo tɔ̃ntì ti cicɛ fòùmu kòo kɔ̃̀ntì nɑɑti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́do kɛ́nínkú o ììkɛ̀. 29Kɛ̀ Sosɛfuu wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Bɛnsɑmɛɛ o nɑntɛ̀ nɛ̀ wè bɛ̀ wɛ̃ mbɛ yɔ̃ kɛ dɔ̀: Di sòò nɑ̀ɑ́ ndi nɑntɛ̀ tiɛ nkpɛ́í nkɑɑ̀? Kóò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ m birɛ. 30Kòo kɔ̃̀ntì dɔ̀ yúrùrùù, kòo tɑ kudieku mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kuɔ́, 31kɛ́deè kɛ́yuutɛ́ o ììkɛ̀, kɛ́yɛ̀nní kɛ́mmi nkɛ bɛ̀ kɑ̀rinɛ̀, kɛ dɔ̀: Ãnnɛ́nɛ̀ mudiì. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ Sosɛfu kɛ́cɑ̃́nnɛ́, kɛ́ɑ̃nnɛ́ o tebìí kɛ́cɑ̃́nnɛ́, kɛ́ɑ̃nnɛ́ Esibiti kɔbɛ kɛ́cɑ̃́nnɛ́. Esibiti kó ikuɔ́ do í yíé mbɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀mɛ̀ Ebedeebɛ kɛ́di. 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀nnɛ bɛ̀ dò ndòmmɛ̀, kɛ́ketɛ́ Mpo kɛ́dentɛ tɛyɑ̃ɑ̃tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nkɑri koò wetí kɛ wéí bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di. 34Kɛ̀ Sosɛfuu bɛ̀ duɔ́ mmudiì, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔ̃mu nsũ kucɛ mɛ̀nùmmù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mu, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\