TENKETƐ́ 44

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Píɛ mbɛ yɔ̀tì tidiitì bɛ̀ yóó nɑ kɛ́tɔ mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɑ́ wè o kó idíítí o yɔ̀rìkù nùù, 2kɛ́túótɛ́ n sɔɔbòòfɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛyɑ̃ɑ̃tɛ̀ kó kuyɔ̀rìkù, kɛ́nɔ́ɔ́ nho díítí kuyɔ̀rìkù nùù. Kòo tɔ̃ntìi mɛ ndɔ̀ɔ̀. 3Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ nɛ̀ bɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ nkũnti, 4kɛ mu nyí ndɛ́tɛ́nɛ̀ dihɛì kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Tũnnɛ bɛ. Kɑ̀ɑ bɛ̀ nìntɛ ɑ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ bɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi? 5Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di tùótɛ́ n yiɛ̀ mbòòfɛ̀ o yɔ̃̀nnɛ̀ fɛ̀ kɛ fɛ̀ pɑ̃ũ̀nɛ̀, di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 6Kòo tɔ̃ntìi bɛ̀ nìntɛ kɛ́ tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yiɛ̀ ndɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ mmɛmmɛ? Ti bɑ́ɑ́ yie nkɛ́dɔɔ̀ mɛmmɛ kóò botí. 8Ti tɔnímu ti sòò kò nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ́yɑ̀ ìì díítí kɛ dɑ duɔ́, ti bo yĩ́mɛ kɛ́yúúkú idíítí yoo mɛsɔɔ nhɑ yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɑ̀ɑ yɑ̀ wèè borɛ̀ dɛ kó fɛbòòfɛ̀ ɑ́ o kùɔ, tínti bɛsɔmbɛ kɛ̀ tí nɑɑ́ ndi kó tidɑɑtì. 10Kɛ̀ Sosɛfu tɔ̃ntì dɔ̀: N yiemmu di yĩmù n nɛ́ bo yɑ̀ wèè borɛ̀ dɛ kó fɛbòòfɛ̀ weè yóó nɑɑ́ n kó kudɑɑkù, díndi bɛsɔmbɛ kɛ̀ di kpɛti bɑ́ mbo. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ cṹũnní bɛ yɔ̀tì kɛ́boutɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃. 12Kòo ketɛ́ kɛ́fiɛ́ bɛ kóo Po kɔku kɛ́dentɛnɛ̀ tɛyɑ̃ɑ̃tɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔku, kɛ́ fɛ̀ yɑ̀ dɛ miɛkɛ. 13Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃rí bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀, kɛ́boú bɛ nɛntì bɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ dihɛì. 14Sudɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́sɔ̃́ntɛ́ Sosɛfu, kɛ́do kɛ́nínkóo o ììkɛ̀. 15Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Di dɔ̀ɔ̀ bɑ? Di í yɛ̃́ kɛ do nhonìtì wèè dò m mɛ̀ ndòmmɛ̀ ò bo nɑ kɛ́nyɛ̃́ dɛmɔuɑ̀? 16Kɛ̀ Sudɑɑ dɔ̀: Okótì, ti bo dɑ nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti kɑ̀ɑ bɑntɛ́ ti í cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀? Kuyie mbɛnkɛmu ti yɛi, kɛ̀ ti bo ntú ɑ kó tidɑɑtì, tínti nɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ wèè kó tinɛntì miɛkɛ fɛbòòfɛ̀. 17Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Kuyie mbɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n dɔɔ̀ dɛndɛ. Bɛ̀ yɑ̀ wèè nɛntì miɛkɛ fɛbòòfɛ̀ weè yó ntú n kó kudɑɑkù, díndi bɛsɔmbɛ di kpɛti í bo, kònnɛ̀ di cicɛ borɛ̀. 18Kɛ̀ Sudɑɑ tɔ́ɔ́nko Sosɛfu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì, n dɑ bɑ́ɑ́mmu, yóu kɛ̀ m bɛ́i, ɑ miɛkɛ bɑ́ɑ́ pɛikɛ, kɛ yɛ̃́ ɑ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 19Okótì ɑ sòò ti bekɛmu kɛ dɔ̀: Ti cicɛ kpɑɑ́ boɑ̀? Kɛ̀ ti tebitɛ mɑtɛ̀ kpɑɑ́nɑ́ɑ̀? 20Kɛ̀ tí dɑ tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti cicɛ bomu kɛ kòtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ ti nɑntɛ̀ bo, ti cicɛ pɛitɛ́ tɛ̀ o kótì miɛkɛ, kɛ̀ tɛ kóo kótì nɛ̀ wè bɛ̀ wɛ̃ mbɛ yɔ̃ kòò ku, kòò kpɑɑ́ omɑ́ɑ̀, kɛ̀ ti cicɛ ò tɑ̃́ mɛdiɛ̀. 21Kɑ̀ɑ dɔ̀: Ti ò kɔ̀tɛnɛ̀ní kɑ̀ɑ ò yɑ̀. 22Okótì, kɛ̀ ti dɑ tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ítɛ́ o cicɛ borɛ̀, kòò ìtɛ́ o cicɛ yóó kúmu. 23Kɑ̀ɑ dɔ̀: Kɛ̀ ti í nɛinɛ̀ní ti nɑntɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ ti cɔutɛ́. 24Kɛ̀ tí wɛ̃tɛ ɑ kóo tɔ̃ntì ti cicɛ borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ ɑ yɛ̃ mmù. 25Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti cicɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́dontɛ́ tidiitì. 26Kɛ̀ tí ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti í nɛínɛ̀ ti nɑntɛ̀ ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kɔtɛ. Kɛ̀ ti kɔ̀tɛ wèè bɑkɛ́ ò bɑ́ɑ́ ti cɔutɛ́. 27Kɑ̀ɑ kóo tɔ̃ntì ti cicɛ ti tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu kɛ tú m pokù m̀ pɛitɛ́nɛ̀ ibí ìdɛ́ì nyi. 28Kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀ yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɛ̃ nyúóó, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dò mmusĩ̀mmù muù bo ndɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. 29Kɛ̀ di tùótɛ́ yie nkɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ ò tùɔ̀kɛní di bo duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ n yonkɛ mí nhodɑkótì kɛ̀ n tɑ kudɔnkù nɛ̀ tiyùpɛ́ítì. 30Okótì kɛ̀ ti wɛ̃̀tɛ ti cicɛ borɛ̀ kɛ í nɛínɛ̀ dɛbirɛ diɛ nhò dɔ́ dɛ̀ mɛdiɛ̀. 31Kɛ̀ ti wɛ̃̀too kɛ í nɛínɛ̀ dɛbirɛ dɛ̀ yóó ò yonkɛmu wenwe odɑkótì, kòo tɑ kudɔnkù nɛ̀ tiyùpɛ́ítì, dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ ntú ti kó mɛyɛi. 32N sòò ò nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n yí wɛ̃̀tɛnko dɛbirɛ m bo ntú ocɑɑ̀rìwè sɑ̃́ɑ̃̀ o ììkɛ̀. 33N dɑ bɑ́ɑ́mmu yóu kɛ̀ míì cɔutɛ́ dɛbirɛ fɔ̃̀tìrì kɛ́ n tú ɑ kó kudɑɑkù kɛ̀ dɛ̀ɛ nɛinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́kò. 34M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ n cicɛ borɛ̀ kɛ í tɔ dɛbirɛ, n yí dɔ́ n yɑ̀ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\