TENKETƐ́ 46

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑkɔbuu túótɛ́ o kpɛrɛ dɛmɔu kɛ́kétɛ́ kɛ́mberínɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ, kɛ́féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ Kuyie nho cicɛ Isɑki do tũ nkù. 2Kɛ̀ Kuyie nhò yu kɛyènkɛ̀ kɛ dɔ̀: Sɑkɔbu! Sɑkɔbu! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí. 3Kɛ̀ kù dɔ̀: Míì tu Kuyie nhɑ cicɛ do tũ nkù. Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ bo kɔtɛmɛ̀ Esibiti. N yóó duɔ́ nkɑ̀ɑ botíi nsṹṹmmu mɛdiɛ̀. 4N yó ndɑ nɛínɛ̀mu kɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ tɛ̃́nnɛ́ní. Sosɛfu weè yó mbo ɑ kɔ̃ ndɛ̀. 5Kɛ̀ Sɑkɔbuu ítɛ́ Bɛɛrisebɑɑ kòo bíi ò dèe nsinɑɑsɛ̃ĩ́ wenwe nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí. 6Kɛ̀ bɛ̀ ntɔ bɛ wũɔ̃ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu bɛ̀ do mɔ̀kɛ dɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Esibiti. 7Mɛm̀mɛ Sɑkɔbu kòmmɛ̀ Esibiti nɛ̀ o bí. Initidɑbí nɛ̀ initipobí nɛ̀ o yɑɑ̀bí initidɑbí nɛ̀ initipobí. 8Ntɛ Sɑkɔbu bí ìì ìtɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ kò nhEsibiti i yètɛ̀: Dubɛnni bɛ kóò Po. 9Dubɛnni kó ibí initidɑɑì tu: Enɔki nɛ̀ Pɑduu nɛ̀ Ɛtisidonni nɛ̀ Kɑdimii. 10Simmɛɔ̃ɔ̃ kó ibí initidɑɑì tu: Yemmuyɛɛdi nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Oɑdi nɛ̀ Yɑkinni nɛ̀ Soɑɑ nɛ̀ Sɑuri Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo nitipòkù kó dɛbirɛ. 11Defii kó ibí initidɑɑì tu: Kɛrisonni nɛ̀ Keɑti nɛ̀ Mɛdɑdi. 12Sudɑɑ kó ibí initidɑɑì tu: Kedɑɑ nɛ̀ Pɛdɛsi nɛ̀ Sedɑɑ. Sudɑɑ kó ibí tɛì: Ɛɛ nɛ̀ Onɑɑ bɛ̀ do kumu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Pɛdɛsi kó ibí ntú Ɛtisidonni nɛ̀ Amudi. 13Isɑkɑɑ kó ibí initidɑɑì tu: Todɑɑ nɛ̀ Puwɑɑ nɛ̀ Yobu nɛ̀ Simudonni. 14Sɑbunɔɔ kó ibí initidɑɑì tu: Sedɛti nɛ̀ Edonni nɛ̀ Yɑdeyɛɛdi. 15Sɑkɔbu pokù Deɑ ò piɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɑpɑ̀mbɛ̀ mbɛ nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Dinɑ Mɛsopotɑmii tenkɛ̀. Bɛmbɛ nɛ̀ bɛ bí bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi. 16Kɑdi kó ibí initidɑɑì tu Sefonni nɛ̀ Akii nɛ̀ Suni nɛ̀ Ɛsibonni nɛ̀ Ɛdi nɛ̀ Adodi nɛ̀ Adedii. 17Asɛɛ kó ibí initidɑɑì tu Immunɑ nɛ̀ Isifɑɑ nɛ̀ Isifi nɛ̀ Bediyɑ nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Sedɑɑ. Kɛ̀ Bediyɑ kó ibí ntú: Ebɛɛ nɛ̀ Mɑdikiyɛɛdi. 18Sidipɑɑ, Dɑmɑɑ do duɔ́ nwèè nitipotɔ̃ntì nwe o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nDeɑ kó ibí nyi tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìkuɔ̀. 19Sɑkɔbu pokù Dɑsɛɛdi kó ibí tú: Sosɛfu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ. 20Kɛ̀ Sosɛfu pokù Potifedɑ, dihɛì Onni kóo kótì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAsenɑtii o pɛitɛ́nɛ̀ initidɑbí ìdɛ́ì Esibiti: Mɑnɑnsee nɛ̀ Efɑdɑimmu. 21Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ pɛitɛ́ initidɑbí tɛpíítɛ̀: Bedɑɑ nɛ̀ Bekɛɛ nɛ̀ Asebɛɛdi nɛ̀ Kedɑ nɛ̀ Nɑɑmɑɑ nɛ̀ Eii nɛ̀ Odoki nɛ̀ Upĩmmu nɛ̀ Mupĩmmu nɛ̀ Adidi. 22Sɑkɔbu pokù Dɑsɛɛdi yɑɑ̀bí nyi tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìnɑ̀ɑ̀. 23Kɛ̀ Dɑnni kó dɛbirɛ ntú: Usimmu. 24Nɛfutɑdii kó ibí tú: Yɑsiyɛɛdi nɛ̀ Kunni nɛ̀ Yesɛɛ nɛ̀ Sidɛmmu. 25Bidɑɑ, Dɑmɑɑ do duɔ́ nwèè nitipotɔ̃ntì Dɑsɛɛdi kó iyɑɑ̀bí nyi ìyiekɛ̀. 26Sɑkɔbu bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí ìì do kɔ̀tɛ Esibiti ì do bo sipísìkuɔ̀ nɛ̀ ìkuɔ̀ ndi. Bɛ̀ í kɑ̀ɑnnɛ̀ ibí nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, 27kɛ́wɛ̃nnɛ́ nSosɛfu nɛ̀ o pɛitɛ́ ìì bí ìdɛ́ì Esibiti, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛmɔu bɛnìtìbɛ̀ sipísìyiekɛ̀. 28Kɛ̀ Sɑkɔbuu tɔ̃ nSudɑɑ kòo nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ tú bɛ̀ tùɔ̀kɛní Kosɛnni, kòo kɔtoo. 29Kɛ̀ Sosɛfuu túótɛ́ o nɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ́kɔtɛ kóò co, kóò yɑ̀ kɛ́cokóo kóò ɔrí kɛ̀ diwɛ̀ìi ò ɑutɛ́ kòo ńkuɔ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ. 30Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Di mmɔ̀nnì n yí yetɛ m bo kúmɛ̀ kɛ yɛ̃́ n dɑ yɑ̀mɛ̀ kɑ̀ɑ kpɑɑ́ fòù. 31Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o tebìí nɛ̀ o cicɛ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: M bo kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ di ìtɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ kɔ̀tɛní m borɛ̀. 32M bo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di tú bɛnɑɑcɛ̃mbɛ mbɛ, kɛ tɔ di pe nɛ̀ di nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ di kpɛrɛ dɛmɔu. 33Kòo kpɑ̀ɑ̀tì di yu kɛ di bekɛ kɛ tú: Di tɔ̃mmú tú ɔ̃̀mmu? 34Di dɔ̀, di tú bɛnɑɑcɛ̃mbɛ mbɛ nɛ̀ di bomɛ̀. Di yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ do ì cɛ̃mmù kɛ̀ di múnkɛ ì cɛ̃mmù. Mɛm̀mɛ, di bo nɑmɛ̀ kɛ́mbo Kosɛnni kɛ yɛ̃́ Esibiti kɔbɛ wúómmɛ̀ munɑɑcɛ̃mmu mɛyɛi mmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\