TENKETƐ́ 47

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sosɛfuu kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N tebìí nɛ̀ n cicɛ bɛ̀ ìtɛ́ní Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ tùɔ̀kɛní kɛ tɔ bɛ pe nɛ̀ bɛ nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu, kɛ bɑ̀tɛ́ Kosɛnni. 2Kɛ̀ Sosɛfuu túótɛ́ o kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ́bɛnkɛ okpɑ̀ɑ̀tì. 3Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di pĩ́ nhɔ̃̀mmu tɔ̃mmú botí? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ti cɛ̃mmù inɑ̀ɑ̀kɛ nyi ti yɛmbɛ̀ do ì cɛ̃mmùmɛ̀. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dikònnì diì bo ti ciɛ kɛ̀ timútì dèè Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ̀ ti kɔ̀tɛní kɛ yɛ̃ nhɑ tí pɑ̃ Kosɛnni kó kutempɛ̃, kɛ̀ tí ḿbo. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: A cicɛ nɛ̀ ɑ tebìí bɛ̀ kɔ̀tɛní ɑ borɛ̀ ndɛ. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ te Esibiti, kɑnnɛ bɛ dibòrì sɑ̀ɑ̀rì Kosɛnni, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ bo bɛ miɛkɛ kɛ bo nɑ, ɑ́ bɛ̀ duɔ́ n kó iwũɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ ncɛ̃mmù. 7Kɛ̀ Sosɛfuu kɔtɛnɛ̀ o cicɛ Sɑkɔbu, kóò bɛnkɛ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Sɑkɔbuu ò dɔu nkɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀. 8Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi o bekɛ kɛ dɔ̀: A bie mbo yɛ̀dɛ? 9Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: M bie mbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (130) ndi, kɛ̀ n kɑ̀tì kɛ sɔɔti tipíìtì timɔu, kɛ fɛ̃́ṹrì, m bie nyí tùɔ̀kɛ n yɛmbɛ̀ kpɛyɛ. 10Kɛ̀ Sɑkɔbuu cɑu nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ́deè kɛ́ítɛ́. 11Kɛ̀ Sosɛfuu kɑnnɛ o cicɛ nɛ̀ o tebìí dibòrì sɑ̀ɑ̀rì Dɑmmusɛsi, kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ kɛtenkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì do bɛ́immɛ̀. 12Kɛ̀ Sosɛfuu pɑ̃ tidiitì o cicɛ nɛ̀ o tebìí nɛ̀ bɛ kɔbɛ, bɛ̀ sũ kɛ mɑ̀mɛ̀. 13Kɛ̀ dikònnìi dɛukɛ mɛdiɛ̀ nhEsibiti nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔ̃nnɛ̀ dikònnì. 14Kɛ̀ Sosɛfuu tíí nyidíítí Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ donnɛ̀ ì tidiitì, kɛ́kɔtɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 15Kɛ̀ idíítíi deè Esibiti nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Ti duɔ́ ntidiitì, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ tí kú dikònnì, idíítí í kpɑɑ́. 16Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Kɛ̀ idíítí í kpɑɑ́ n duɔ́nnɛ̀ di wũɔ̃ kɛ̀ n di duɔ́ ntidiitì. 17Kɛ̀ bɛ̀ ńtɔuní bɛ wũɔ̃, sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, kɛ̀ Sosɛfu bɛ̀ duɔ̀ ntidiitì dɛ kó dibenni. 18Kɛ̀ dɛ kó dibennii deè kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Sosɛfu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì, ti bɑ́ɑ́ dɑ sɔnnɛ, tidiitì í kpɑɑ́ kɛ̀ ti dɑ duɔ́ nti wũɔ̃ imɔu, tíì kpɑɑ́ ti mɔ́mmɔmbɛ nɛ̀ ti tenkɛ̀. 19Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ tí kú dikònnì kɛ̀ ti tenkɛ̀ɛ yɛi, tí dontɛ́ tínti nɛ̀ ti tenkɛ̀ kɛ̀ tí ntú okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ kɛ́ ti duɔ́ ntidiitì nɛ̀ tidibotì kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ kú, kɛ̀ ti tenkɛ̀ɛ yɛi. 20Kɛ̀ Sosɛfuu do nhEsibiti kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì. Dikònnì diì do bo, bɑ́ wè kòo fítɛ́ o tenkɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɔkɛ. 21Kɛ̀ Sosɛfuu do nhEsibiti kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidɑɑtì. 22Bɛ̀ í ndo nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì do ɑ̃nnɛ́mɛ̀ ikuɔ́ mɑì kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ duɔ̀ nkɛ̀ bɛ̀ yo, dɛ̀ í ndò mbɛ̀ɛ fítɛ́ bɛ tenkɛ̀. 23Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: N di dontɛ́mu díndi nɛ̀ di tenkɛ̀ kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì di tiekɛ. Ntonɛ̀ tidibotì di yóó buɔtí tì. 24Kɛ̀ di kɔ̃ṹ tidiitì, kɛ̀ tiyɔ̀tì bo tìnùmmù di dɛitɛ kùmɑ́ɑ̀ kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀ ntú di kpɛti, di yó nti nyonnɛ̀ di bí nɛ̀ di cɛ̃́ĩ kɔbɛ. 25Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Okótì, ɑ ti dɛɛtɛ́mu kɛ̀ ti cɛ̃́nkɛ pɛ̀tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, ti yiemmu kɛ bo ntú okpɑ̀ɑ̀tì kó tidɑɑtì. 26Kɛ̀ Sosɛfuu dɔú ndɛ kó dinùù kɛ̀ dì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní kɛ̀ wèè dɛ̀itɛ tidiitì tiyɔ̀tì tìnùmmù wèe duɔ́ nkuyɔ̀rìkù kùmɑ́ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ kó kɛtenkɛ̀ do í tú okpɑ̀ɑ̀tì kɔkɛ. 27Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ḿbo Kosɛnni, Esibiti kó kɛtenkɛ̀, kɛ́mɔɔtɛ bɛ kpɛrɛ kɛ́piɛ́ kɛ́sṹṹ mmɛdiɛ̀. 28Kɛ̀ Sɑkɔbu ḿbo Esibiti kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀. Sɑkɔbu do yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (147) ndi. 29Kɛ̀ Sɑkɔbu tɔ́ɔ́nnɛ̀ mukṹṹ nkɛ́yú o birɛ Sosɛfu kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu kɑ̀ɑ n dɔ́ sɛu nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ n kpèrɛ̀, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: A í yó n kũnnɛ́ diɛ nhEsibiti miɛkɛ. 30Kɛ̀ ǹ kú ɑ n tɔ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Esibiti kɛ́ n kũnnɛ́ n yɛmbɛ̀ kó kufɔ̃ti. Kɛ̀ Sosɛfuu yie. 31Kòo yíɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nyètìrì. Kɛ̀ Sosɛfuu yú Kuyie nyètìrì kòo sĩ́nnɔ́ɔ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\