TENKETƐ́ 48

1Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: A cicɛ kɔ̃̀ntì í nɑɑti. Kòo túótɛ́ o bí idɛ́ Mɑnɑnsee nɛ̀ Efɑdɑimmu. 2Kɛ̀ Sɑkɔbuu keè o birɛ Sosɛfu kɔ̀roomɛ̀ o borɛ̀ kɛ́yetoo kɛ́ítɛ́ kɛ́kɑri o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, 3kɛ́nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Kuyie nkpeńnìmu kɛ m bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ Duusi, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ kɛ m pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, 4kɛ bɛ́i nkɛ yĩ kù bo duɔ́ nkɛ̀ m piɛ́ kɛ́sṹṹ, kɛ́nɑɑ́ nyibotí pɛ́u yɑ̀ɑ̀rì, kɛ̀ n yɑɑ̀bíi tiekɛ dɛ kó kɛtenkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 5Ibí ɑ pɛitɛ́ ì diɛ nhEsibiti Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee kɛ m̀ mu nyí tùɔ̀kɛní ì tu n kpɛyi nyi kɛ dònnɛ̀ Dubɛnni nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃. 6Kɛ̀ ǹ tùɔ̀kɛní kɑ̀ɑ piɛ́ ì tu ɑ kpɛyi. Bɛ kó bɛkótíbɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ yóó pɛ́tɛ́mɛ̀ bɛ kɔkɛ. 7N dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, n do dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ɑ yɔ̃ Dɑsɛɛdi. N yìtɛ́ní Mɛsopotɑmii nwe kɛ́mberínɛ̀ Efɑdɑtɑ, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó dihɛì kòo kú n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ nh ò kũnnɛ́ Efɑdɑtɑ kucɛ nùù bɛ̀ tu dɛ̀ yíe mBɛtideɛmmu. 8Kɛ̀ Sɑkɔbuu yɑ̀ Sosɛfu bí idɛ́ kɛ́bekɛ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀mbɛ mbɛ biɛ? 9Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Kuyie nni m pɑ̃ ìì bí nyi diɛ nhEsibiti. Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní kɛ̀ m bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀. 10Sɑkɔbu do kòtɛ́mu mɛsɑ̀ɑ̀ mbɑ́ o nuɔ ntɛ̃́nkɛ í nnɑɑti, kɛ̀ Sosɛfuu duɔ́ nkòo bí tɔ́ɔ́nko Sɑkɔbu borɛ̀, kòo ì ɔrí, 11kɛ́nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: N do í yɛ̃́ kɛ dò m bo wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ yɑ̀, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ n dɑ yɑ̀ nɛ̀ ɑ bí. 12Kɛ̀ Sosɛfuu íinní o bí o cicɛ kpèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́nínkú o ììkɛ̀, 13kɛ́túótɛ́ ibí idɛ́ kɛ́tɔ́ɔ́nko o cicɛ borɛ̀. Kɛ̀ Efɑdɑimmu ḿbo Sosɛfu bɑkù yoú, Sɑkɔbu kó kucɑ̃̀nku, kɛ̀ Mɑnɑnsee ḿbo Sosɛfu bɑkù cɑ̃̀nku, Sɑkɔbu kó kuyoú. 14Kɛ̀ Sɑkɔbu petìnnɛ o bɑɑ̀ nkɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ Efɑdɑimmu osɑ́m̀pɔ́ù, kɛ́nɔ́ɔ́ ntɛcɑ̃̀nkutɛ̀ Mɑnɑnsee okótì. 15Kòo pɑ̃ Sosɛfu Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: Kuyie n yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki bɛ̀ do tũ nkù, kuù m bonɛ̀ kɛ n tɔ nɛ̀ yíenní. 16Kuyie nkùù ǹ dɛɛrí nɛ̀ mɛyɛi mmɛmɔu, kùu dɔɔ̀ ì mbí mɛsɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ n yètìrì ńsɔkɛ́, kɛ́dònnɛ̀ n yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ n cicɛ Isɑki bɛ kpɛyɛ. 17Kɛ̀ Sosɛfuu yɑ̀ o cicɛ nɔ̀ɔ́mmɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ Efɑdɑimmu ĩ́nkɛ̀ bɑ́ dɛ̀ í nhò nɑrikɛ, kòo tɛ̀ nɔ̀ɔ́tɛ́ kɛ bo nɔ́ɔ́ mMɑnɑnsee ĩ́nkɛ̀. 18Kɛ dɔ̀: N cicɛ ɑ yetɛ́mu, yie nweè tu Mpo, nɔ́ɔ́ nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ o ĩ́nkɛ̀. 19Kòo cicɛɛ yetɛ kɛ dɔ̀: M birɛ n yɛ̃́mu. Mɑnɑnsee kó kubotí múnkɛ yó ndɛumu kòo sɑ́m̀pɔ́ù nɛ́ ò pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛdiɛ̀, kɛ́nɑɑ́ nyibotí pɛ́u yɑ̀ɑ̀rì. 20Kɛ̀ Sɑkɔbuu bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ níí yĩ́ Kuyie ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee. Mɛm̀mɛ ò niímmɛ̀ Efɑdɑimmu kɛ́tũ̀nnɛ Mɑnɑnsee. 21Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: N yóó kúmu kɛ̀ Kuyie nní ndi bonɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di wɛ̃tɛ di yɛmbɛ̀ tenkɛ̀. 22N dɑ duɔ́mmu Sisɛmmu n dokɛ́nɛ̀ Amɔriibɛ kɛ cɔutɛ́ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ tebìí kɔkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\