TENKETƐ́ 49

1Mɛm̀mɛ, kɛ̀ Sɑkɔbuu yú o bí kɛ dɔ̀: Tíínnɛ̀nní kɛ̀ ǹ di nɑ́kɛ́ tìì yóó di tuɔkɛní diyiè mɑrì. 2Tíínnɛ̀nní kɛ́keè, mí ndi cicɛ Sɑkɔbu n tú mù, mí nyIsidɑyɛɛri n yóó di nɑ́kɛ́ tì. 3Dubɛnni, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kóo Po, m pɛitɛ́ wè nɛ̀ n dɑcɛ̃ntì miɛkɛ, kɑ̀ɑ pɛ̃nkù bɛsɔmbɛ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ dɑ dé. 4A dònnɛ̀ fɛnɛ́wuonfɛ nfɛ. A tɛ̃́nkɛ nɛ́ í yó ntú Mpo. Kɛ yɛ̃́ ɑ duɔ́nɛ̀mɛ̀ m pokù, kɛ sĩ̀nkùnnɛ n dɔ́ù. 5Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ o nɑntɛ̀ Defii, di tú bɛkpɑ̀rìbɛ̀ mbɛ kɛ kpɑnnɛ̀ muwɛ̃rímú. 6N yí kɔkɛ́ di kpɛti miɛkɛ, n yí di wɛ̃ńnɛ̀, di kùɔ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, kɛ kèkɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ duɔti dɛtetìrɛ̀. 7Di bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, di kùɔ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, di tɛ̃́nkɛ í yó nwɛ̃ńnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. N yóó di cíɛmmu Isidɑyɛɛribɛ ɛì dimɔu miɛkɛ. 8Sudɑɑ, ɑ tebìí yó nsɑ̃ntí fɔ̃́ nwe, ɑ bo nnɔ nhɑ dootitɔbɛ̀, kɑ̀ɑ tebìí nninku ɑ ììkɛ̀. 9M birɛ Sudɑɑ, ɑ dònnɛ̀ dicìrícìrì ndi, dìì kɔ̀tɛ kupɑɑwɑɑ́ nkɛ kùɔ kɛ duɔ́ dɛ tɑkɛ́. We mbo dɑ́ɑ́tí kɛ dì íi. 10Dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀ dɛ̀ yó mbo Sudɑɑ kó kufuku miɛkɛ nkɛ, kɛ tikpɑ̀tì yiɛ̀ mmɔ́mmuɔ nyɑ̀ɑ tuɔkɛnní, ibotí yó nyíé nwèè kpɛti. 11Sudɑɑ, ɑ bo mpiiti ɑ sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ dɛ bii fínyĩ̀ kó mutie. A bo mmɔkɛ mɛnɑɑ̀ mpɛ́u, kɛ níí yɑ̃̀ kɛ́yĩɛ̃kɛ kɛ́hɔ́únɛ̀ ɑ yɑ̀ɑ̀tì. 12A nuɔ mbo wũɔ̃tɛ́nɛ̀ mɛnɑɑ̀, nkɑ̀ɑ nìì mpɛikɛnɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀. 13Sɑbunɔɔ, ɑ bo mbo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ bɑ̀tóòbɛ̀ commu dɛ̀, kɑ̀ɑ tenkɛ̀ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ Sidonni. 14Isɑkɑɑ, ɑ tú sɑ̃mmɑrímú nwe, wèè kpeńnì, kɛ nɛ́ dɔ́ mɛdɛ́ɛ̀. 15Bɛ̀ bo ndɑ tounko yɛtuɔ diɛyɛ̀ kɑ̀ɑ yɑ̀ɑ nɑɑ́nnɛ̀ kudɑɑkù. 16Dɑnni, ɑ yó ntú obeéntì nwe Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ dòmmɛ̀, 17kɛ́ndò nfɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ duɔ́ kucɛ kɛ dò ndidɑutiri, kɛ dɔmmù sisɛ̃ĩ́ kpɛ̀ɛ̀tɛ̀, kɛ̀ si dèèbɛ̀ duò. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ yó n dɛɛtɛ́. 19Kɑdi, ɑ dootitɔbɛ̀ yóó dɑ pimu, kɑ̀ɑ kóntɛ́ kɛ́ bɛ̀ pi kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti. 20Asɛɛ, ɑ pɑɑ mbo mpɛí tidiitì sɑ̀ɑ̀tì, tìì dò mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛti. 21Nɛfutɑdii, ɑ yó ndò ntɛyúɔ́tɛ̀ ntɛ kɛ te ɑ mɑ́ɑ̀ kɑ̀ɑ nɑ́ɑǹtì nɛ́ nnɑɑti. 22Sosɛfu ɑ dònnɛ̀ mutie mmu mùù còḿmú mɛniɛ ntɑkɛ́, kɛ̀ mu bɑkɛ yɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ iduotí. 23Kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ kɛ dɑ tɑ̃ũ ipie. 24Kɑ̀ɑ còḿmú tei tei, kɛ tɔ ɑ tɑ̃mmù, Kuyie mmí nSɑkɔbu n tũ nkù kpeńnìmu kɛ dɑ ni kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́ kɛ tú ɑ kó muwɛ̃rímú. 25Kuyie nhɑ cicɛ do tũ nkù dɑ teennɛ̀, Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ dɑ duɔ́ nfɛtɑɑfɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nní mbo, kɑ̀ɑ pobɛ̀ ḿpɛí kɛ mɔkɛ mɛmiɛ̀, kɑ̀ɑ wũɔ̃ ḿpɛí. 26A pɑɑ mbo piɛ́ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkòo, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ diɛyɛ̀ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛmɔu tu fɔ̃́ nSosɛfu wèè bɑkɛ́ ɑ tebìí ɑ kɔ̃mɛ mmɛ. 27Bɛnsɑmɛɛ ɑ tú kumuntũnkù nku, kɛ kɔù dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku kɛ cɑ́ɑ́. 28Isidɑyɛɛri bí nyi tɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì. Bɛ cicɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìnti kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɑ́ wè ò dò nkɛ́pɛ́tɛ́ mɛ̀. 29Kɛ̀ Sɑkɔbuu nɑ́kɛ́ o bí kɛ dɔ̀: Kɛ̀ ǹ ku dí n kũnnɛ́ n yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Mɑkpedɑɑ, Efunɔɔ, Itiibɛ botí kou pɑku borɛ̀, 30kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ Mɑmmudee Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀. Abɑrɑhɑmmu weè do dontɛ́ dɛ kó kupɑku nɛ̀ dɛ kó kufɔ̃ti Efunɔɔ, Itiibɛ tenkɛ̀. 31Bɛ̀ dɛ nkũnnɛ́ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ o pokù Sɑrɑɑ, kɛ́ dɛ nkũnnɛ́ Isɑki nɛ̀ o pokù Debekɑɑ, kɛ dɛ nkũnnɛ́ Deɑ. 32Dɛ kó kupɑku bɛ̀ kù dontɛ́nɛ̀ Itiibɛ mbɛ. 33Kɛ̀ Sɑkɔbuu duɔ́ nho bí itié, nkɛ́deè kɛ́duɔ́ o dɔ́ù kɛ́kú, kɛ́kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\