TENKETƐ́ 5

1Ntɛ Adɑmmu kó kufuku. Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì onìtì kóò dònnɛnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ ndi. 2Kù dɔ̀ɔ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù nwe kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ pɑ̃̀nkɛɛ bɛ̀ yu kɛ dɔ̀ onìtì. 3Adɑmmu mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (130) kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ̀ dɛ̀ nhò dònnɛ̀ sósó. Kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Sɛti. 4Adɑmmu pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì Sɛti kɛ́deè, kɛ́nfòù kɛ́tuɔkɛ yɛbie nsikɔusìnì (800), kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí. 5Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (930) ndi kɛ́kú. 6Sɛti mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù (105) kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Enɔsi. 7Ò pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì Enɔsi kɛ́deè kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìni nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (807), kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 8Sɛti do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ (912) ndi kɛ́kú. 9Enɔsi mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìwɛi, kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Kenɑnni. 10Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mɔɔtɛ yɛbie nsikɔusìni nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù (815) kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí. 11Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ yɛ̀nùmmù (905) ndi kɛ́kú. 12Kɛ̀ Kenɑnni mmɔkɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀, kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Mɑdɑdeyɛɛdi. 13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìni nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ (840), kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí. 14Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (910) ntɛ kɛ́kú. 15Mɑdɑdeyɛɛdi do mɔkɛ yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Yederi. 16Ò pɛitɛ́ Yederi kɛ́deè, kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìni nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (830), kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 17Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìni nɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀nùmmù (895) ndi kɛ́kú. 18Kɛ̀ Yederi mmɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ (162), kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Enɔki. 19Ò pɛitɛ́ Enɔki kɛ́deè kɛ́yíɛ́ kɛ́mɔɔtɛ yɛbie nsikɔusìni (800), yɛ miɛkɛ nkɛ ò piɛ́mɛ̀ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 20Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ (962) ndi kɛ́kú. 21Kɛ̀ Enɔki mmɔkɛ yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Mɑtusɑdɛmmu. 22Ò pɛitɛ́ Mɑtusɑdɛmmu kɛ́deè, kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), kɛ́ntɑunɛ̀ Kuyie, kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 23Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù (365) ndi. 24Ò do tɑunɛ̀ Kuyie nku, kɛ̀ kùu ò tùótɛ́ kɛ́kònnɛ̀ ku ciɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò mɔ̀ńtóo. 25Mɑtusɑdɛmmu do mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (187) ndi kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Demɛki. 26Ò pɛitɛ́ Demɛki kɛ́deè kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ (782), kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 27Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀wɛi (969) ndi kɛ́kú. 28Kɛ̀ Demɛki mmɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ (182), kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, 29kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Nɔwee, kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Yie nweè yóó ti bɑ́ntɛ̀ nɛ̀ mutɔ̃mmú ti pĩ́ mmù yɛwe yɛmɔu, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɔ̃ɔ̃mɛ̀ kɛtenkɛ̀. 30Ò pɛitɛ́ Nɔwee kɛ́deè, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɔɔtɛ yɛbie nsikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀nùmmù (595), kɛ́piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí pɛ́u. 31Ò do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (777) ndi kɛ́kú. 32Nɔwee do yóó mɔɔtɛ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti ìì yètɛ̀ tu Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu nɛ̀ Sɑfɛti kɛ mɔkɛ yɛbie nsikɔusìnùmmù (500) ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\