TENKETƐ́ 50

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sosɛfuu ò ɔrí kɛ́kuɔ́, 2kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛdòòtórìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nho tɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ o cicɛ Isidɑyɛɛri mutie kòò bɑ́ɑ́ pɑ̃ɑ̃kɛ. 3Kɛ̀ bɛ̀ nhò ɑ̃ɑ̃̀ mutie kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ kɑri o kṹṹ nkɛ dɔ̀ yɛwe sipísìyiekɛ̀. 4Kɛ̀ dɛ kó yɛwee pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: N di bɑ́ɑ́mmu kɛ̀ di bo yie ndi nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: 5N cicɛ yóó kú kɛ bɛ́immu kɛ tú, kòò ku nh ò kũnnɛ́ kufɔ̃ti o dontɛ́ kù Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, kɛ̀ n yie nkɛ yu Kuyie nyètìrì. N dɔ́ kɛ́kɔtɛ kɛ we nkũnnɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní. 6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́kũnnɛ́ ɑ cicɛ, kɛ́ndònnɛ̀ ò bɛ́immɛ̀, kɑ̀ɑ yie. 7Kɛ̀ Sosɛfu nkɔri kɛ bo kũnnɛ́ o cicɛ, kɛ̀ Esibiti kó bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ diɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò cíe. 8Sosɛfu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu nɛ̀ o tebìí nɛ̀ si kɔbɛ, nɛ̀ o cicɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ bɛmɔu kɛ́súɔ́ nyibí mɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ iwũɔ̃ Kosɛnni. 9Kɛ̀ ditĩ̀nnì ndɛu mɛdiɛ̀ nkɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ḿbo. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛ Atɑɑdi kó kuwenniku, kɛ́kuɔ́ nyɛkúdɑbùò, kɛ̀ Sosɛfu ndɔɔri ikúkuɔ́ o cicɛ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 11Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo dɛborɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ikúkuɔ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ì Atɑɑdi kó kuyiɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ Esibiti kɔbɛ kó ikúkuɔ́ diɛyì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛborɛ̀ kɛ tú Abɛdi-Misidɑimmu. Kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ do ndi. 12Mɛm̀mɛ Sɑkɔbu bí dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ò do ì nɑ̀kɛ́ tì, 13kóò tɔ kɛ́kònnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kóò kũnnɛ́ Mɑkpedɑɑ kupɑku, kufɔ̃ti Abɑrɑhɑmmu do dontɛ́ kù nɛ̀ Efunɔɔ Itiibɛ botí kou, Mɑmmudee tɑkɛ́. 14Kɛ̀ Sosɛfuu kũnnɛ́ o cicɛ kɛ́deè. O tebìí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò cíe nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Esibiti. 15Sɑkɔbu ku mɛmmɛ, kɛ̀ Sosɛfu tebìí yɑ̀ bɛ cicɛ kumɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ Sosɛfu bo ti fɔ́kɛ́ mɛyɛi nti ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: A cicɛ yóó kú kɛ́bɛ́immu kɛ dɔ̀: 17Tí dɑ nɑ́kɛ́ kɑ̀ɑ ti cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi nti dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. A ti cĩ́ɛ̃́ nti yɛi, ti tú Kuyie nhɑ cicɛ do tũ nkù kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ. Kɛ̀ Sosɛfuu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́kuɔ́. 18Kòo kó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtoo bɛmɔ́mmɔmbɛ kɛ nínkú o ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti tú ɑ kó tidɑɑtì nti. 19Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, míì í tú Kuyie. 20Di do dɔ́ kɛ́ n dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ kɛ̀ Kuyie mmɛ mmɛ̀ pèntɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ bo dɛɛtɛ́ kubotí pɛ́u, kɛ́ndònnɛ̀ di wúómmɛ̀ yíe. 21Bɑ́ nyĩɛ̃̀kùnɛ̀ n yó ndi tɔmu díndi nɛ̀ di bí. Mɛm̀mɛ, ò bɛ̀ bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀, kɛ́nɑ́ríkùnnɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀. 22Sosɛfu nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo Esibiti, kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (110), 23kɛ́yɑ̀ o birɛ Efɑdɑimmu yɑɑ̀bí kɛ́yɔ o birɛ Mɑnɑnsee birɛ Mɑkii bí. 24Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: N yóó kúmu. Kuyie nyó nyɛ̃́mu di kpɛ́í, kɛ dí wɛ̃tɛnɛ̀ kù do yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndìì ɛì Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu. 25Kɛ̀ dɛ yiè tùɔ̀kɛ, kɛ̀ Kuyie ndi dènnɛ, kɛ̀ di yɛtì dí ntɔ n kṹɔ̃̀. Kɛ bɛ̀ɛ yie nkɛ́yú Kuyie nyètìrì. 26Sosɛfu yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (110) ntɛ kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ mutie mùù bo nte kòò bɑ́ɑ́ pɑ̃ɑ̃kɛ, kóò ɑ̃nnɛ́ ditɔu Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\