TENKETƐ́ 6

1Bɛnìtìbɛ̀ sũ̀ṹ ndìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́piɛ́ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 2Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ɛ yɑ̀ dɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ wennimɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́tɑ̃nkɛ́ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀, kɛ́puokɛ. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: M bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ biɛ nní nfòù kɛ́mɔntɛ, bɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ bo mmɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (120) kɛ́kú. 4Tidɑdiɛtì tiì do bo dɛ mɔ̀nnì kɛ́nsɔkɛ́ kɛ bo. Kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ do kɔ̀tɛní kɛ́duɔ́nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ tìnti, tiì do nɔ ndɛmɔu kɛ̀ ti yètɛ̀ feí. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ borimɛ í wennimɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑɑ dɔ́ kɛ́ndɔɔri mɛyɛi nsɑ̃́ɑ̃̀. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ̀ kùu demmu kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ onìtì. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: M bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ bɛ̀, kɛ́kuɔ iwũɔ̃ diɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ sinɔɔ, n dèmmumu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 8Kɛ̀ Nɔwee yie mɛ mpɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀. 9Nɔwee do tú onitisɑ̀ù nwe kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ kù tũ, 10kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti: Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu, nɛ̀ Sɑfɛti. 11Dɛ kó dimɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ do dɔrimu, kɛ mɛ̀nkɛ dɔri mɛdiɛ̀ mbɑ́ dɛ̀ í nnɑɑti Kuyie. 12Kɛ̀ kùu wéntɛ́ kutenkù kɛ́nsɔ̃́ nkù cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dɔ̀ri bɑ́ bɛ borimɛ í wenni. 13Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Nɔwee kɛ dɔ̀: M bo kuɔ dì mmɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ dɔ̀nnɛmu, kɛ̀ bɛ yonku dɛukɛ, m bo bɛ̀ kùɔ. 14Á dɔɔ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ idɛí ìì kpeńnì, kɛ́cíékɛ́ tidieti kɛ̀ tì nsũ, kɛ́wɑɑ́ mmumɔ̀mmu kɛ́fiɛtí mɛfíè ntɛ miɛkɛ nɛ̀ tɛ ĩ́nkɛ̀. 15Ntɛ ɑ yóó tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí: Tɛ okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150), mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù. 16Á tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ́pĩ́ĩ́ ntipĩ́mpĩ́ntì nɛ̀ kumɑrí dɛ cuokɛ̀, kɛ̀ mɛfíè nní nfeí kɛ mɑ̀nnɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè. Kɑ̀ɑ keutɛ́ dibòrì tɛ píkù, kɛ́ɑ̃nnɛ́ timùmmùntì tìtɑ̃ɑ̃ti. 17Dɛ mɔ̀nnì m bo duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ ni kɛ̀ mɛniɛ mpíɛ nkɛ́kuɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 18Dɛ mɔ̀nnì m bo dɑ dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɑ̀ɑ tɑ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ ɑ pokù nɛ̀ ɑ bí nɛ̀ i pobɛ̀. 19Á tɑnnɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, dɛdɑɑrɛ̀ nɛ̀ dɛniirɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yentɛ́. 20Tiwɑnwɑntì timɔu botí nɛ̀ iwũɔ̃ dɛdɑɑrɛ̀ nɛ̀ dɛniirɛ, sinɔɔ diɛsì nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì, nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛbotí dɛbotí, dɛ̀ yóó kɔtɛnímu ɑ borɛ̀ kɛ bo yentɛ́. 21Á wɑɑ́ mmudiì mubotí mubotí, ɑ kɔ̃mu nɛ̀ tiwɑnwɑntì kɔ̃mu kɛ̀ dí nyo. 22Kɛ̀ Nɔwee yie nkɛ́dɔɔ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\