TENKETƐ́ 7

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Nɔwee kɛ dɔ̀: Tɑ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. N sɔ̃́ nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ yie n kpɛti ɑ kɔbɛ cuokɛ̀. 2Á túótɛ́ iwũɔ̃ ibotí ibotí bɛ̀ n feu ì ìdɛ́ì ìdɛ́ì, fɛdɑɑfɛ̀ nɛ̀ fɛnifɛ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kɛ́túótɛ́ bɛ̀ í n feu ì ìdɛ́ì mɑ́ɑ̀ fɛdɑɑfɛ̀ nɛ̀ fɛnifɛ, 3kɛ́túótɛ́ sinɔɔ sibotí sibotí sìdɛ́sì dɛ́sì, tɛdɑɑtɛ̀ nɛ̀ tɛniitɛ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ sìi sɔɔtɛ́ kubotí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 4Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò n yóó cṹũnko fɛtɑɑfɛ̀ nfɛ kɛ̀ fɛ̀ nniu kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ́kuɔ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 5Kɛ̀ Nɔwee yie nkɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu. 6Mɛniɛ ndo yóó píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛ sɔ̃́ nNɔwee mɔ̀kɛ yɛbie nsikɔusìkuɔ̀ (600) ndi. 7Wenwe nɛ̀ o pokù kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o bí nɛ̀ i pobɛ̀ kɛ bo yentɛ́nɛ̀ mɛnɛ́diɛmɛ̀, 8nɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ feu ì Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ í kù feu ì, nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 9Kɛ̀ dɛ̀ nkɔrìní dɛdɑɑrɛ̀ nɛ̀ dɛniirɛ, kɛ tɑɑ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Nɔwee borɛ̀ Kuyie mbɛ́i mmɛ̀ɛ̀ botí. 10Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ tuɔkɛní, kɛ́nniu kɛ́píɛ nkɛtenkɛ̀. 11Nɔwee do mɔkɛ yɛbie nsikɔusìkuɔ̀ (600) ndi, dibenni kóo tɑ̃̀nkù dɛ́ríwè diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diyiénnì, kɛ̀ yɛbirɛ ntɔ̃nní mɛniɛ nkɛ̀ iwɛtiborii kpetɛ́. 12Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nniu kɛ dɔ̀ iyie nsipísìnɑ̀ɑ̀ dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀. 13Dɛ mɔ̀nnì Nɔwee nɛ̀ o pokù nɛ̀ o bí Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu nɛ̀ Sɑfɛti nɛ̀ bɛ pobɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ tɑ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 14nɛ̀ tiwɑnwɑntì tibotí tibotí, nɛ̀ iwũɔ̃ ibotí ibotí nɛ̀ tinɔ̀tì nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ tipumpùtì. 15Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí kɛ̀ dɛ̀ nkɔrì Nɔwee borɛ̀ dɛbotí dɛbotí, dɛdɑɑrɛ̀ nɛ̀ dɛniirɛ. 16Kɛ̀ dɛ̀ɛ kɔtoo bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nnɛínɛ̀ dɛ pokù kɛ́tɑ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ Nɔwee kɛ dɔ̀ dɛ̀ yóó ndòmmɛ̀. Kɛ̀ Kuyie nkpetínnɛ́ dibòrì. 17Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nniu kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ mɛniɛ nsṹũnko kɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɔ̀ńkɛ́ mɛ ĩ́nkɛ̀. 18Kɛ̀ mɛniɛ mpíɛ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nnɔ́nkɛ́ mɛ ĩ́nkɛ̀. 19Kɛ̀ mɛniɛ ndɔkɛ píɛ nkɛ́dɑ́tínnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ diɛyɛ̀, 20kɛ́dɑ́tínnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɔ̀kɛ dɛu mɛdiɛ̀, kɛ́séntɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛ́tìrì bɛ̀yiekɛ̀. 21Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, iwũɔ̃, nɛ̀ tiwɑnwɑntì nɛ̀ dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ dɛmɔu, dɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ kú dɛmɔu. 22Dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ weí kɛ̀ dɛ̀ɛ kú. 23Mɛm̀mɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí: Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì, dɛ̀ kumɛ̀. Kɛ̀ Nɔwee weè mɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 24Kɛ̀ mɛniɛ nní mpíɛ́kɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\