TENKETƐ́ 8

1Kuyie nyí nyɛ̃̀ nNɔwee kpɛ́í nnɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì dɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ kuyɑɑkù nfuu kɛtenkɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nní nkɛ̃́kú. 2Kɛ̀ yɛbirɛɛ yóu yɛ̀ bo ntɔ̃mmɛ̀ mɛniɛ, kɛ̀ iwɛtiborii ĩ́tínnɛ́ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ cómmú. 3Yɛwe tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150) kó difɔ̃nkúò kɛ̀ mɛniɛ nní nkɛ̃́kú sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́. 4Otɑ̃̀nkù yiénwè diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diyiénnì kɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ cómmú ditɑ̃rì bɛ̀ yu dì kɛ tú Adɑdɑti di ĩ́nkɛ̀. 5Kɛ̀ mɛniɛ nní nkpɑɑ́ yɑɑri kɛ́tuɔkɛ otɑ̃̀nkù píínwè diyiè ketirì yiè, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ yómmɛ̀ɛ feitɛ́. 6Diyiè sipísìnɑ̀ɑ̀ yiè kɛ̀ Nɔwee kpetɛ́ tɛbòtɛ̀ ò do ɑ̃nnɛ́ tɛ̀, 7kɛ́dennɛ dikɑ̃kɑ̃ɑ̃̀ kɛ̀ dìì kɔtɛ kɛ́wɛ̃tɛní. Kòo nkpɑɑ́ kémmú mɛniɛ mbo deèmɛ̀. 8Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo dennɛ tɛnɔ́nkpetɛ kɛ bo yɑ̀ kɛ̀ mɛniɛ ncɔ̀ɔ̀tɛ. 9Tɛ̀ mɛ nyí mpɛ̀tɛ́ tɛ̀ bo cómmú dɛ̀, kɛ yɛ̃́ mɛniɛ ndo kpɑɑ́ píɛ́kɛ́mɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ̀ tɛ̀ɛ wɛ̃tɛní o borɛ̀, kòo youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ tɛ̀ pĩ nkɛ́tɑnnɛ́ kudieku, 10kɛ́yóu kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kòo wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dènnɛ. 11Kɛ̀ tɛ̀ nwɛ̃tiní kuyuoku kɛ tɔní kufɑ̃ɑ̃̀sũ̀ũ̀kù mɑkù, kɛ̀ Nɔwee bɑntɛ́ mɛniɛ ncɔ̀ɔ̀tɛmɛ̀, 12kɛ́yóu kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kòo wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dènnɛ, bɑ́ tɛ̀ í nwɛ̃̀tɛní. 13Dibenni pɑ̀nnì kó diyiè ketirì yiè, kɛ sɔ̃́ nNɔwee mɔ̀kɛ yɛbie nsikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ (601) kɛ̀ mɛniɛ nkṹṹ, kòo dɑ́tɛ́ tipĩ́mpĩ́ntì kɛ́yɑ̀ mɛ̀ kũ̀ṹmɛ̀. 14Dibenni pɑ̀nnì kóo tɑ̃̀nkù dɛ́ríwè, diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ diyiénnì kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ kpeí pɑíí. 15Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Nɔwee kɛ dɔ̀: 16Yɛ̀ nɛ̀ ɑ pokù nɛ̀ ɑ bí nɛ̀ i pobɛ̀. 17Dennɛ iwũɔ̃ ibotí ibotí tiwɑnwɑntì nɛ̀ tinɔ̀tì nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃tɛ́ kɛ́sṹṹ nkɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 18Kɛ̀ Nɔwee yɛ̀ nɛ̀ o pokù nɛ̀ o bí nɛ̀ i pobɛ̀, 19kɛ́dennɛ tiwɑnwɑntì nɛ̀ iwũɔ̃ dɛbotí dɛbotí nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀. 20Kɛ̀ Nɔwee mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kɛ́túótɛ́ iwũɔ̃ nɛ̀ sinɔɔ bɛ̀ feu dɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀mɑrɛ̀ mɑrɛ̀, kɛ́ dɛ̀ fìé ti Yiɛ̀ nKuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkeè dɛ kó kufɔ̃ɔ̃ku kɛ̀ dɛ̀ɛ kù nɑrikɛ kɛ̀ kù dɔ̀: N tɛ̃́nkɛ í yóó cɔ̃ɔ̃ kɛtenkɛ̀, kɛ yɛ̃́ onìtì yɛ̀mmɛ̀ í wennimɛ̀ nɛ̀ ò bomɛ̀. N tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kuɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí m mɛ ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí. 22Nɛ̀ kɛtenkɛ̀ bo mbomɛ̀, mubɔtimù nɛ̀ mudidɛ̀ì, muséé nnɛ̀ kuyiìnkù, dipɑɑ̀ nɛ̀ diyɔ̃ɔ̃̀, kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, dɛ̀ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\