TENKETƐ́ 9

1Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ Nɔwee mɛsɑ̀ɑ̀ wenwe nɛ̀ o bí kɛ dɔ̀: Piɛ́nɛ̀ kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ nkɛtenkɛ̀. 2Tiwɑnwɑntì timɔu: Iwũɔ̃ nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ siyĩĩ, dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu dɛ̀ bo ndi dé, kɛ̀ dí ndɛ̀ bɑkɛ́. 3Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɑmpú kɛ weí n dɛ̀ ndi duɔ́mmu kɛ̀ dɛ̀ bo ntú di kó mudiì, n di duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí titebiiti. 4Di nɛ́ bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ yĩ̀ĩ̀, mmufòmmu bo mɛɛ̀ miɛkɛ. 5Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ tú n yóó pɛitɛmu bɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀ kɛ́pɛitɛ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì tìì kɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀. 6Wèè kùɔ onìtì, onìtì weè múnkɛ yóó ò kùɔ. Kɛ yɛ̃́ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ onìtì kɛ dònnɛnɛ̀ m mɑ́ɑ̀ ndi. 7Di piɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́sṹṹ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́ nkɛ̀ bɑkɛ́. 8Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Nɔwee nɛ̀ o bí kɛ dɔ̀: 9N di dɔúnnɛ̀ dinùù ndi fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío, 10nɛ̀ iwũɔ̃ ìì do di bonɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ sinɔɔ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì dɛ̀ɛ̀ yóó buotɛ́. 11N di dɔúnnɛ̀ dinùù ndi kɛ tú, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ duɔ́ nkɛ̀ mɛniɛ mpíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛ́kuɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo. 12Ntɛ n yóó dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ bɛnkú mí nnɛ̀ díndi nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí ti kó mɛtɑummɛ̀. 13Nh ɑ̃nnɛ́ kutɑ̃mmɛyɑ̃rí nku tiwɛtì kɛ̀ kù bo mbɛnkú mí nnɛ̀ díndi ti kó mɛtɑummɛ̀, 14kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ níí kpèri kùu yɛ̀nní, 15kɛ̀ n dentɛní mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo mí nnɛ̀ díndi nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ti cuokɛ̀, mɛniɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛ́ di kuɔ. 16Kutɑ̃mmɛyɑ̃rí níí bo yɛ̀nní yɛwɛtɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ n kù yɑ̀, kɛ́dentɛní mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo mí nnɛ̀ díndi nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ti cuokɛ̀. 17Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Nɔwee kɛ dɔ̀: Kutɑ̃mmɛyɑ̃rí kuù yó mbɛnkú n tɑunɛ̀mɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ. 18Nɔwee bí ì do yɛ̀nnímɛ̀ tɛdɑbɛɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ iǹyi: Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu nɛ̀ Sɑfɛti. Kɑmmu weè nɑɑ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo cicɛ. 19Nɛ̀ Nɔwee bí itɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ nkɛ ibotí sũ̀ṹmmɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 20Nɔwee weè tu otenkútì ketiwè weè fìíkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, 21kɛ́yɑ̃̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́ nkɛ́dɑ́tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́nduɔ́ o dieku difɔ̃̀kperì. 22Kɛ̀ Kɑmmu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo cicɛɛ yɑ̀ o cicɛ Nɔwee fũ̀ɔ̃̀ feímɛ̀, kɛ́yɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ o tebìí sidɛ́ ditowɑɑ̀. 23Kɛ̀ Sɛmmu nɛ̀ Sɑfɛti kɛ̀ bɛ̀ɛ buutɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́nkérí bɛ fɔ̃nkúò kɛ́tuɔkɛ kóò dɑ̀tínnɛ́, bɑ́ bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ cicɛ fũ̀ɔ̃̀. 24Nɔwee nɑɑ̀ nyɛ̀ dìì mɔ̀nnì kòo keè o bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, 25kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: A bo yɑ̀ fɔ̃́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃! A bo ntú ɑ tebìí miɛkɛ kudɑɑkù sɔnsɔnku, 26Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ńdɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nSɛmmu kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ńtú o kó kudɑɑkù. 27Kuyie ńdɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nSɑfɛti nɛ̀ Sɛmmu kɛ̀ bɛ̀ ńwɛ̃ nkɛ bo, kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ńtú bɛ kó kudɑɑkù. 28Mɛniɛ nkùɔ dìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè, kɛ̀ Nɔwee mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìnùmmù (350) ndi, 29kɛ́ nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie nsikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìnùmmù (950).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\