HÉBREUX 10

1Mɔyiisi kó ikuɔ́ do bɛnkú Kirisi yóó ti dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛ. Ì do í nɑ kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ ì tũ̀ nkɛ̀ dɛɛ̀ kpɛ́í nní nte kɛ̀ bɛ̀ nfeu iwũɔ̃ yɛbie nyɛmɔu. 2Kɛ̀ ì do mbɛ̀ dɛɛtɛ́ pɑ́íí kɛ̀ bɛ̀ɛ wenkɛ, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ nɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɛ feu iwũɔ̃. 3Dɛ kó iwũɔ̃ kó muféù pètìnkɛ do bɛ̀ dènni bɛ yɛi mmɛ yɛbie nyɛmɔu. 4Kɛ yɛ̃́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mbɑ́ɑ́ nɑmɛ̀ kɛ́ɔ́útɛ́ onìtì kó mɛyɛi. 5Dɛɛ̀ te Kirisi kɔ̀riní dìì mɔ̀nnì kutenkù kɛ nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: A í dɔ́ bɛ̀ dɑ feu ìì wũɔ̃ nɛ̀ bɛ̀ dɑ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ ɑ nh ɑ̃nnɛ́ tikɔ̃̀ntì nti. 6A í dɔ́ bɛ feu ì kɛ tuɔ̀ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ dɑ feu ì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 7Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yĩ: Ntɛ mí n kɔrimu kɛ bo dɔɔ̀ fɔ̃́ nKuyie nhɑ dɔ́mɛ̀, tì wɑ̃̀ri n kpɛ́í ikuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ yɛ̃mmɛ̀. 8Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kirisi ketɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: A í dɔ́ iwũɔ̃ bɛ̀ dɑ feu ì nɛ̀ bɛ̀ dɑ pɑ̃ɑ̃ nyì kɛ tuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀ dɑ feu ì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɛ̀ n dɑ pɑ̃ɑ̃mmɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. 9Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ mí n kɔrimu kɛ̀ bo dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Mɛmmɛ Kirisi pɑ̀ɑmmɛ̀ ikuɔ́ kótíyì kɛ cèètɛ ipɑ̀nyì. 10Kirisi dɔ̀ɔ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀ mmɛ kɛ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀ kòò ti ɔ̀útɛ́ ti yɛi. 11Ikuɔ́ nìùbɛ̀ do ɔ̃ mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú yɛwe yɛmɔu ndi, kɛ bɑɑ feu iwũɔ̃ sɑ̃́ɑ̃̀ bɑ́ dɛ̀ í ɔu bɛ yɛi. 12Kirisi yie duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kòò ɔ̀útɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi nkɛ dèè kɛ kɑ̀ri Kuyie mbɑkù yoú sɑ̃́ɑ̃̀. 13Kɛ bɑɑnɛ̀ Kuyie mbo ò duɔ́mmɛ̀ o kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kòo bɛ̀ cùùti. 14Ò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀ ndi, kòò ɔ̀útɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi nkɛ̀ bɛ̀ wenkɛ koò nɑɑ́nnɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 15Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù tì yɛ̃́mu, kɛ kòńnɛ́ Kuyie mbɛ́i ntì kɛ yĩ: 16Ntɛ n yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ dɛ kó yɛwe miɛkɛ. N yóó ɑ̃nnɛ́ n kuɔ́ bɛ miɛkɛ nkɛ, kɛ́ ì wɑ̃̀ri bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 17N tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní bɛ yɛi nnɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í. 18Kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ yɛi mbɛ̀ tɛ̃́nkɛ ɔ̃ɔ̃ í nfeu iwũɔ̃ mɛ kpɛ́í. 19N kɔbɛ Yesu ku mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti mɔkɛ kucɛ, kɛ tɑ̃́ kɛ dò nti bo nɑ kɛ́tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ kɛ́tuɔkɛ Kuyie mborɛ̀. 20Kirisi weè ti kpetɛ́ kucɛ pɑ̀nkù, mufòmmu kɔku, weè kɛ̃tɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do ti pi, ò duɔ́mmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ. 21Ti mɔkɛmu ikuɔ́ nìùtì diɛwè wèè ni Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 22Ti tũ ntɔ́ɔ́nnɛ̀ timɑ́ɑ̀ Kuyie nnɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ wennimɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù bɑ́ sɑ́m̀pɔ́, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ti wùɔmɛ̀ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀. 23N kɔbɛ ti pĩ́nnɛ̀ weti weti ti yie ntì kɛ́nkémmú ti bɑɑ dɛ̀, Kuyie mbɛ́immu kɛ yóó dɔɔ̀ kù bɛ́i ntì. 24N kɔbɛ ti ndɑkɛ titɔbɛ̀ kpɛ́í kɛ́ndɔ́ titɔbɛ̀ kɛ́ndɔɔri titɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 25Ti bɑ́ɑ́ yóu ti bo ntɑunnɛ̀mɛ̀ ti kó yɛtĩ̀rɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀, tí nyɑ́úkùnko titɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, ti yɛ̃́mu kɛ dò nhò wɛ̃tiní bɑ̀mbɑ̀. 26Kɛ̀ ti yĩ̀ɛ̃́tɛ́ timɔ́mmɔnti kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛyɛi nkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, Kirisi kó mukṹṹ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ti dɛɛtɛ́. 27Tí pɑ̃̀nkɛ nkpeutí, muhɑ̃ɑ̃́ ndiɛmù Kuyie nyóó tɑnnɛ́ mù bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti mu kpɛ́í. 28Onìtì do ɔ̃ nkòò dɔ̀ɔ̀ Mɔyiisi kó ikuɔ́ ci dɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ò yɑ̀ kɛ bɛ́i, mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nhò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò kùɔmu. 29Wèè bo senkɛ̀rì Kuyie mBirɛ, kɛ́sɑ̃ũ ndɛ yĩ̀ĩ̀ mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ò ɔ̀útɛ́ kɛ́ mmɛ̀ wùó ndɛtetìrɛ̀ kɛ sɑ̃́ɑ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù, o kpɛrɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ. 30Ti yɛ̃́mu Kuyie nkuù bɛ́immɛ̀ kɛ tú kuù yóó pɛitɛ, kɛ̀ kuù fɔ́ɔ́. Kɛ yíɛ́ kɛ bɛ́i nkɛ tú kuù yóó bekɛ́nɛ̀ ku nìtìbɛ̀. 31Kuyie nfòùmu, dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ ku miɛkɛ bo do wè. 32Dentɛnɛ̀ní di yie ndìì mɔ̀nnì Kirisi kɛ̀ dɛ̀ ndòmmɛ̀, di do fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ kɛ́ɑ́kɛ́, mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɛ nyí ndi nɑ. 33Kɛ̀ bɛ̀ níí ndi sɑ̃́ɑ̃́ nyɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ di puotì yɛtɛyɛ̀, kɛ̀ di nkómmú bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀. 34Kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nfekù di kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti di yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò ndi kpɑ̀tì bo kɛĩ́nkɛ̀, tìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ, tìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 35Di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ di kɔ̃̀ntìi yɑ̃rikɛ, dí ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀, kɛ̀ kù di cú. 36Di do nkɛ́nwɛ̃́ɛ̃̀rìmu kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ kɛ̀ kù di duɔ́ nkù yɛ̃ nkù yóó di duɔ́ ndɛ̀. 37Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Ò wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀ nhò í yóó ɔɔtɛ. 38Kɛ̀ titɛtì wɑ̃̀ri kɛ tú: Wèè wetí dɛ yiɛ̀ mbo nfòù ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ wèè yetɛ Kuyie nkpɛti ku miɛkɛ bo nhò cɔ́u. 39Yóunɛ̀ kɛ̀ ti nwɛ̃́ɛ̃̀rì kɛ̀ Kuyie nti duɔ́ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, ti bɑ́ ntú bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti kɛ̀ kù yóó bɛ̀ kpetínnɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\