OSEE 1

1Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Osiɑsi nɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Aɑsi nɛ̀ Esekiɑsi bɛ̀ do cɔú dìì mɔ̀nnì bɛtɔbɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ Sudɑɑ kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, kɛ̀ Soɑsi birɛ Sedoboɑmmu ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Bedi birɛ Osee. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nyóó ketɛ́ kù bo bɛ́innɛ̀mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Osee kɛ dɔ̀: Osee! Kɔtɛ kɛ́túótɛ́ onitipòkù wèè dɔuti dɛutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dì dɑ piɛ́ idɑcɛ̃mbí, kɛ yɛ̃́ dihɛì diì nkɔbɛ duɔ́mmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mubɔɔféù, kɛ m bùtínnɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 3Kòo kɔtɛ kɛ́túótɛ́ Dibɑdɑimmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nKomɛɛ, kóo puokɛ kɛ̀ wèe ò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yú dɛ kó dɛbirɛ kɛ dɔ̀: Sisedɛɛdi. Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ m potɛ́ Yeuu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ò do còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ nSisedɛɛdi ɛì miɛkɛ mɛ kpɛ́í, Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu bo kpɑ́nnɛ́. 5Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè m bo kéétɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀rìtɑ̃mmù Sisedɛɛdi biriku miɛkɛ. 6Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Osee kɛ dɔ̀: A dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Mpɛ̃̀. Kɛ yɛ̃́ mɛsémmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nni mbonɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, n tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́. 7Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ biɛ, n yóó bɛ̀ kuɔ́mmu mmɛsémmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te. N yí yó ntɔ mutɑ̃mmù yoo disiè, yoo n dokɛ́ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, yoo n dekɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́, yoo n wɑɑ́ mbɛsɑ̃ndèèbɛ̀. 8Kɛ̀ weè Mpɛ̃̀ nkótɛ́ kòo ò cɑ̀tɛ́ kɛ yíɛ́ kɛ́púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yú we kɛ dɔ̀: Okpɑ́kpɑ̀rì, kɛ yɛ̃́ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tɛ̃́nkɛ í túmɛ̀ n kɔbɛ, m mɛ ntɛ̃́nkɛ í bo di kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\