OSEE 10

1Isidɑyɛɛribɛ do dònnɛ̀ fínyĩ̀ kó mutie sɑ̀ɑ̀mù mmu, kɛ pɛí mɛsɑ̀ɑ̀, bɛ̀ pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ sṹṹ, nkɛ mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ pɛ́u, bɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ dìì mɔ̀nnì bɛ kpɛrɛ, kɛ fííkú yɛbɔɔtɑ̃́rɛ̀ kɛ́ nyɛ̀ sɑ̃̀rì. 2Bɛ̀ tu mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ mɛ nyóó yɑ̀mu bɑ̀mbɑ̀ mbɛ yɛi nkó tiyeti, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie míì mɔ́mmuɔ nyóó puɔ mbɛ bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́bɔ́kɛ́ bɛ bɔɔtɑ̃́rɛ̀. 3Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo yĩ́: Ti í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ yɛ̃́ ti í mɔkɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́. Bɑ́ kɛ̀ ti do mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì ò bo ti dɔɔ̀ bɑ? 4Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndɛtetìrɛ̀ ndɛ kɛ pɑrìku kɛ nɛ́ soú, kɛ dɔɔ̀rinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛtɑummɛ̀. Kɛ̀ tiyɑ́ɑ̀bìsíbeéntì sũ̀ṹ kɛ kɔù fɛtùɔ̀rìfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɛ̀mɛ̀ kupɛ̃ nyĩ́nkɛ̀ kɛ̀ fɛ dɔ̀mmɛ̀ɛ kuɔ mɛ̀ɛ̀ botí tidiitì. 5Sɑmmɑrii ɛì kɔbɛ yĩ̀ɛ̃̀kù fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀, fɛ̀ɛ̀ bo Bɛti-Afɛnni fɛ kpɛ́í, kòo nìtìbɛ̀ kuɔ́ nyɛkúdɑbùò kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ kuɔ́ ntinɔnniɛti. Fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ wɛ̃rímú dɛ̀itɛmu kɛ̀ bɛ̀ fɛ̀ ìtɛ́nɛ̀. 6Bɛ̀ bo fɛ̀ kònnɛ̀ Asidii kɛ́ fɛ̀ pɑ̃ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè. Ifɛi bo pĩ́ nhEfɑdɑimmu kɔbɛ dɛ mɔ̀nnì. Bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ bo demmu bɛ̀ borɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ dɛ kó kucɛ. 7Sɑmmɑrii ɛì kpɛrɛ dèèmu nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì, o kpɛrɛ dònnɛ̀ ticɑ́dɛ̀ncɑ́útì ɔ̃ɔ̃ yɛntɛ́mɛ̀ mmɛ dibinni miɛkɛ. 8Bɛti-Afɛnni kó yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, yɛ̀ bo puɔ ntipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, dɛ yiè bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nyɛtɑ̃rɛ̀ kɛ tú: Ti kɑ̃ɑ̃́nnɛ̀, kɛ nnɑ́ɑ́ sitɑ̃ɑ̃́ kɛ tú: Donnɛ̀nní ti ĩ́nkɛ̀ kɛ tí yɑ̃kɛ. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ do bo Kibeɑ nwe kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi. Nɛ̀ yíenní kɛ sɔkɛ́ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, dɛ̀ wennimu kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ bɛ̀ do mudoò weè Kibeɑ miɛkɛ bɑkɛ. 10N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu kɛ bo bɛ̀ kpɑnnɛ̀. Ibotí imɔu bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́ bɛ̀ tié mmɛyɛi mmɛdɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kpɛ́í. 11Isidɑyɛɛribɛ dònnɛ̀ dinɑɑsɛrì ndi bɛ̀ tũ̀ntɛ di, kɛ di nɔ ndi tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ puotì tidiitì, kɛ̀ n yɑ̀ dɛ kó dinɑɑsɛrì fɔ̃̀níí wennimɛ̀, kɛ̀ dì buú nyɛnɑɑkɑ̃ kó kudɔú, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bo nduɔ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ pùɔ̀ nyɛdombiɛ. 12Buɔtínɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu mɛwetímmɛ̀ kpɛrɛ, kɛ́kɔ̃ṹ yɛbɛ yɛ̀ɛ̀ tu n kó mɛsɑ̀ɑ̀. Sɛ̃ĩ́nɛ̀ kupɑku pɑ̀nkù, dɛ̀ tùɔ̀kɛmu kɛ dò di n wɑmmú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́nkémmúnɛ̀ m bo cṹũnkomɛ̀ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ ndi ĩ́nkɛ̀. 13Di buɔtí kuyonku nku kɛ kɔ̃ṹ mɛyɛi, di yɑ́ɑ̀bìsí di pɛitɛ́ dɛ̀ di dɛ nyo. Di do tɑ̃́ di mɔ́mmɔmbɛ di kó muwɛ̃rímú mmu nɛ̀ di ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sũmɛ̀. 14Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkunɔɔ̀ròo bo ɑ̃nnɛ́ di nìtìbɛ̀ cuokɛ̀. Kɛ̀ di ɛkɛ̀ yɛkperɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ɛ puɔ. Sɑdimɑnni do pɔ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ botí Bɛti-Adibɛnni mudoò miɛkɛ, kɛ́kuɔ tibíyɔ̃tì nɛ̀ ti bí, di kpɛrɛ yó mmɛ ndò. 15Dɛɛ̀ yóó di tuɔkɛní díndi Isidɑyɛɛribɛ, di yonku diɛkù di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Betɛɛdi dɛ kpɛ́í nkɛ, dɛ̀ bo nyóó wentɛ́ kɛ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛrɛ dèèmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\