OSEE 11

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N dɔkɛ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛ bíkɛ́mbɛ́ntì nti, kɛ́ bɛ̀ yu bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu m bí, kɛ́ bɛ̀ dènnɛ Esibiti. 2Kɛ̀ nní mbɛ̀ yu kɛ̀ bɛ̀ n dɛ́tirìnɛ̀, kɛ feu dibɔɔ̀ Bɑɑdi kɛ tuɔ̀ nsitenkɑɑnìi tihúúntì. 3Míì mɔ́mmuɔ n do bɛnkɛ Isidɑyɛɛribɛ mucèmmu, kɛ́ mbɛ̀ ùúkú nɛ̀ m bɑɑ̀ bɛ̀ mɛ nyí bɑntɛ́ kɛ dò m bɛ̀ yùɔ̀ri. 4Kɛ̀ m bɛ̀ ni mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔ́ mɛdiɛ̀. Kɛ bɛ̀ yùɔ̀ri obíyuɔ̀rì ɔ̃ ntɔmɛ̀ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ wɑ́ɑ̀rì, kɛ dɛ̀ duɔ̀ ntidiitì. 5Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ nyetɛmɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛnímɛ̀ m borɛ̀, bɛ̀ í wɛ̃ti Esibiti, Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè yó mbɛ̀ te. 6Mudoò muù yó mbo bɛ ɛì, dɛ̀mɑrɛ̀ í yó mbo dɛ̀ɛ̀ bo mù còńnɛ́, bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ ti kó mucɔ̃́ntimu mmu dɛndɛ. 7N nìtìbɛ̀ m bùtínnɛ́mu pɑ́íí, kɛ̀ m bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ bɛ̀ yu bɑ́ bɛ̀ kóò mɔù í dɔ́ kɛ́ íinní o yuu, 8M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di yóu díndi Isidɑyɛɛribɛ! Isidɑyɛɛribɛ m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di bɔntóo, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di yóu n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Adimɑ, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di dɔɔ̀ n yĩ́mɛ̀ Seboimmu kó yɛhɛkɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ m pĩ ndi kpɛ́í. 9N yí yóó yóu kɛ̀ m miɛkɛ di yɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ, n yɛ̀mmɛ̀ í yie m bo di kuɔmɛ̀, n tú Kuyie nku n yí tú onìtì, n tú Kuyie nku kɛ dò mpɑ́í pɑ́í, n yí yóó yóu kɛ̀ m miɛkɛɛ di yɛ̀ kɛ́tontɛ́. 10N nìtìbɛ̀ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀, bɛ̀ wɛ̃tinímu, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bo mbɛ̀ ni, kɛ kontí dicìrícìrì tɛ̃mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tũ. Bɛ bí bo yɛ̀nní diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́nkpeutí kɛ́kɔtɛní m borɛ̀. 11Bɛ̀ itinímu Esibiti sikpɑ̃̀ncɛ́ndéi kɔ̃mɛ. Kɛ itiní Asidii yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ tɛ̃mɛ̀, kɛ̀ m bo bɛ̀ tɑnnɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\