OSEE 12

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ n sũ̀ṹnnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí nsi, Isidɑyɛɛribɛ n ciímmu, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ kpɑɑ́ kɛ n tɑunɛ̀ kɛ dɔɔri n dɔ́ dɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ mí nKuyie, kùù dò mpɑ́í pɑ́í. 2Isidɑyɛɛribɛ dii mɛkùɔ̀ nhEsibiti kɔbɛ kɛ wɑɑ̀ ntìì nɛ́potì dònnɛ̀ kuyɑɑkù nku, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ Asidii kɔbɛ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ dònnɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑtonnìkù nku. Bɛ̀ sũ̀ṹ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi nɛ̀ mucɑɑ̀rìmù. 3Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ ti mɔkɛ tinɑ́ɑǹtì nti, m miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ̀ n yóó bɛ̀ potɛ́ kɛ́ bɛ̀ yietí bɛ yɛi. 4Bɛ yɑ̀ɑ̀rì Sɑkɔbu do kpɑɑ́ o yɔ̃ pɔutì miɛkɛ nkɛ kɛ́cɔutɛ́ o kóo kótì fɔ̃̀tìrì. O kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́mɑnɛ̀ mí nKuyie, 5kɛ́mɑnɛ̀ n tɔ̃nnì kɛ̀ dìi ò nɑ kòo kuɔ́ nkɛ́ dì bɑ̀ńtɛ̀ dɛ kó difɔ̃nkúò kòo m mɑ́ɑ́nɛ̀ Betɛɛdi kɛ̀ tí nnɑ́ɑ́. 6Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ. Bɛ̀ n yu kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nku. 7Fɔ̃́ nSɑkɔbu ɑ wɛ̃tinímu m borɛ̀, ɑ́ nnitì kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ́ nni mbuɔ́ mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmíì dɑ te. 8Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ tɔ siyɑ́ɑ̀bìsíbièpeé nsi, kɛ nɔnnɛ̀ bɛ̀ bo ciitɛ́mɛ̀ otɔù kɛ́di. 9Kɛ̀ Isidɑyɛɛri kɔbɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú ti kpɑ̀rìkɛ̀mu kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ ti kpɛrɛ mɛdiɛ̀. Ti pĩ mmutɔ̃mmú mmu kɛ cɔ̃ntɛ dɛ̀ í tú mɛyɛi. 10Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te nɛ̀ di do bomɛ̀ Esibiti, n wɛ̃ti kɛ bo di dɔɔ̀ bɛcièmbɛ̀ mbɛ. Kɛ̀ di nhɑ̃ titouti miɛkɛ, di do ɔ̃ ndòmmɛ̀ titouti kó yɛbɑɑ mmiɛkɛ. 11Dɛ mɔ̀nnì m bo duɔ́ n nɑ́ɑǹtì m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u m bo duɔ́ nkɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nyɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀. 12Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ tú mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ mbɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndɛtetìrɛ̀, bɛ̀ feu yɛnɑɑdɑkɛ̀ nyɛ sɑ̃́ɑ̃̀ Kidikɑɑdi, kɛ̀ b' wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɑɑ́ nyɛkɔ̀tɛ̀ dòmmɛ̀ dɛpɑɑ mmiɛkɛ. 13Sɑkɔbu do cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Arɑmu nwe, Isidɑyɛɛri dɛ mpĩ mmutɔ̃mmú onitipòkù kpɛ́í, Onitipòkù kpɛ́í nkɛ ò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ omɑ́ɑ̀ opecɛ̃nti. 14Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n do tɔ̃nko m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe kòo bɛ̀ dènnɛ Esibiti, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ wèe mbɛ̀ ni 15Isidɑyɛɛribɛ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie. N yóó bɛ̀ yietímu mɛnitiyĩ̀ĩ̀ bɛ̀ còúmmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ fɔ̀ɔ́ mbɛ yɛi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\