OSEE 13

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Efɑdɑimmu wuɔ nkɔbɛ do ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kpeutímu, bɛ̀ do tú bɛnitidiɛbɛ̀ mbɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ nɛ́ sɑ̃ũ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kɛ ku. 2Nɛ̀ yíenní kɛ̀ di kpɑɑ́ sɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi, kɛ yiɛnko timɑ́tì pɛ́ítì kɛ mɑ́ɑ́tí sitenkɑɑnìi, kɛ tóú timɑ́tì pɛ́ítì kɛ dɔɔri sitenkɑɑnìi di dɔ́mɛ̀, Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ díì dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ di nɔu kɛ nɛ́ sì wɑ́ɑ̀rì, kɛ nɑ́ɑ́ nditɔbɛ̀ kɛ si feu inɑ̀ɑ̀kɛ. 3Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di yóó yotɛ timɑɑ̀ntì tɛ̃mɛ̀, kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ túótɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kufɑ̃ɑ̃̀kperíkù, kuyukú ɔ̃ɔ̃ yɛ̀mɛ̀ tɛcɑ́dopòtɛ̀. 4Díndi Isidɑyɛɛribɛ, nɛ̀ di yɛ̀mɛ̀ Esibiti míì di te, n kó difɔ̃nkúò di Yiɛ̀ nKuyie ntɛkù í bo di yĩ̀ɛ̃́tɛ́ kù, n kó difɔ̃nkúò odɛɛtíwè tɔù mɔù í bo. 5Míì do di bonɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ, kutɑyiɛtí miɛkɛ. 6Di tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ kɛ́di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, di di dìì mɔ̀nnì kɛ dɛ, kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ tɛfentɛ̀ kɛ́ n yɛ̃̀. 7Mɛm̀mɛ n nɑɑ́mmɛ̀ di kpɛ́í ndicìrícìrì, n sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ dimɑnnì ndi, kɛ okɛ kucɛ kɛ di díí. 8N yóó di do kumuntonkù kùù mɔ̀ńtɛ́ ku bí ku kɔ̃mɛ mmɛ, m bo di kɛ̃tɛ́ kucìrícìrìyɔ̃kù tɛ̃mɛ̀. Musĩ̀mmù bo di yɔurɛ. 9Isidɑyɛɛribɛ di kúmu, di í n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í míì mɑ́ɑ̀ nɑ nnɑ kɛ di teènnɛ̀. 10Di kóo kpɑ̀ɑ̀tì í yie borɛ ò bo di teènnɛ̀mɛ̀? Yé di kó bɛ̀nìùbɛ̀ íbiɛ? Di do m békú kɛ tú n di duɔ́ nwèè kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nìùbɛ̀? 11M miɛkɛ kɛɛ̀ do yɛ̀nní kɛ̀ n di duɔ́ ndɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ̀ dɛ̀ n yonkɛ kɛ̀ m bɛ̀ dɛ̀itɛ. 12N cũɔ̃́ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi n dɔukù nku, m mɛ sɔ̀nnɛ dìì sɔrì mɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɛ̀. 13Kuyonku kùù bo di pĩ́, kù bo ndònnɛ̀ kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ pĩ́mmɛ̀ onitipòkù. Dɛbirɛ di púó ndɛ̀ mɛ ntú dibíyɛìnnì ndi, dɛ̀ í dɔ́ kɛ́yɛ̀nní. 14N yí yóó di dɛɛtɛ́nɛ̀ kudɔnkù, n yí yóó di dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ. Mukṹṹ nyé ɑ kpɑ̀rìnɛntì? Kudɔukù yé ɑ wɛ̃rímú mùù kɔ̀ù? 15Mɛsémmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í n tɔ́kɛ́nɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ Isidɑyɛɛri kɔbɛ kpɛrɛ mɛ nyiémmɛ̀ o kɔbɛ cuokɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkperíkù kɔ̀rinímu, kuyɑɑkù kùù tònnì ku kèrínímu dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ yɛnɛ́bòrɛ̀ bo kṹṹ, kɛ̀ di birɛɛ kpeí. Dɛ kó kuyɑɑkù bo kɑ́útɛ́ di kpɑ̀tì di mɔkɛ tì, di kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\