OSEE 14

1Sɑmmɑrii kɔbɛ yóó yɑ̀mu bɛ yɛi nkó tiyeti, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ n yetɛmɛ̀ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɛ̀ te. Bɛ̀ bo bɛ̀ fìé kɛ́nɑu ibíbɛ́nní, kɛ́puoti bɛpɔupómpómbɛ̀. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ wɛ̃tɛnɛ̀ní mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀, mí nwèè di te kɛ yɛ̃́ di yɛi mmɛɛ̀ di bɔmmɛ̀. 3Wɛ̃tɛnɛ̀ní Kuyie mborɛ̀ kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nhɑ tú wèè dɛ̀ì wènwe mɛyɛi, dɛitɛ ti yɛi nkɛ́cɔutɛ́ ti pɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu yɛsɑ̃ɑ̃ nti dɑ duɔ̀ nyɛ̀, ti nɑ ndɑ fìé ìì nɑ̀ɑ̀kɛ kó difɔ̃̀tìrì. 4Asidii weè í yóó ti dɛɛtɛ́, ti tɛ̃́nkɛ í yóó dekɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́, ti mɛ ntɛ̃́nkɛ í yóó yĩ́ sitenkɑɑnìi ti dɔ̀ɔ̀ sì nɛ̀ ti nɔu sì tu Kuyie, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ ɔ̃ɔ̃ kuɔ́ ndɛciribirɛ mɛsémmɛ̀. 5N yóó miɛkùnnɛmu Isidɑyɛɛribɛ bɛ kó mumɔmmú muù tu bɛ̀ bo n yetírímɛ̀ n kpɛti. M bo bɛ̀ dɔkɛ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, m miɛkɛ tɛ̃́nkɛ í yó mbɛ̀ pɛ́ì. 6N yó ndò ntinɛ́mɑɑ̀ntì nti Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, bɛ̀ bo pórí mutepóó tɛ̃mɛ̀, bɛ cĩ̀ɛ̃ m bo tɑ kɛtenkɛ̀ Dimɑɑ kó dɛtie nkpɛyi kɔ̃mɛ. 7Bɛ bɑkɛ bo sɛntɛ̀ kɛ́nwenni odìfíè kó ibɑkɛ kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ pórímú kó kufɔ̃ɔ̃ku ndònnɛ̀ Dimɑɑ kó dɛtie nkɔku. 8Bɛ̀ wɛ̃tinímu kɛ bo díɛ́kɛ́ n kó mɛdɛ́ɛ̀, kɛ́kúútí dɛpɑɑ nkɛ̀ tidiitìi ɑ̃nnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ pórí fínyĩ̀ kó mutie nkɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ yètìrì feitɛ́ Dimɑɑ ɛì kó mɛnɑɑ̀ nkpɛri dòmmɛ̀. 9Díndi Isidɑyɛɛribɛ, di kpɛti tɛ̃́nkɛ í bonɛ̀ yɛbɔkɛ̀, n cɔutɛ́mu di bɑ́ɑmmìi, kɛ dɑ̀ɑ̀tɛ di kpɛ́í, n dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù mmu sìpɛ̀rɛ́sì, n fɑ̃ɑ̃̀tì í yorì, míì borɛ̀ ndɛ di yó mpɛ́úmɛ̀ yɛbɛ. 10Di mɔkɛmu mɛyɛ̀mmɛ̀ keènɛ̀ di m̀pɑ́tíri kó tinɑ́ɑǹtì, wèè ciì weè bo ti yĩ́ɛ̃́tɛ́, Kuyie nkó kucɛ síɛ́mu, bɛ̀ɛ̀ wetí kɛ̀ bɛ̀ kù tũ bɛ̀ɛ̀ yetírí Kuyie nkpɛti kɛ̀ bɛ̀ bètírí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\