OSEE 2

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Diyiè mɑrì bo mbo kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sṹṹ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú kɔ̃mɛ, kɛ bɑ́ ndò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè. Bɛ̀ do bɛ̀ yu dɛ̀ kɛ tú bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀, bɛ̀ bo bɛ̀ yu dɛ kɛ dɔ̀: Kuyie nfòùkù kó ibí. 2Dɛ mɔ̀nnì Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́, kɛ́wɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì omɑ́ɑ̀, kɛ́yɛ̀ bɛ tenkɛ̀, dɛ kó diyiè bo ndɛu, bɛ̀ di ntú Sisedɛɛdi. 3Nɑ́kɛ́nɛ̀ di tebìí bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ kɛ dɔ̀, bɛ̀ tu n kɔbɛ, kɛ́nɑ́kɛ́ di tɑ̃bɛ̀ bɛ̀ do tú bɛ̀ Mpɛ̃̀ kɛ dɔ̀ m bɛ̀ dɔ́mu. 4Kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Sɛinnɛ̀ di yɔ̃. Sɛinnɛ̀ di yɔ̃, kɛ yɛ̃́ ò tɛ̃́nkɛ í túmɛ̀ m pokù, m mɛ n tɛ̃́nkɛ í tú o dɔù. 5Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ m bo ò dɑ̀tɛ́ kɛ́cónnɔ́ɔ o tetìrì m bo duɔ́ nkòo nɑɑ́ mbɛ do ò pɛiní kòò dòmmɛ̀. M bo duɔ́ nkòo nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀, kòo feitóo tɛdɔntɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ò kùɔ. 6O bí, mɛsémmɛ̀ í ì nni mbonɛ̀ kɛ yɛ̃́ ì tumɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kó ibí nyi. 7Bɛ yɔ̃ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ mbɛ, wèè bɛ̀ pɛitɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ri ifɛi kpɛrɛ ndɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: N dɔ́ kɛ́wɑmmú yɛdɑcĩɛ̃̀ kɛ̀ yɛ̀ nni nduɔ̀ mmudiì nɛ̀ mɛniɛ, kɛ n duɔ̀ ntipecìtì nɛ̀ mmupɑ̀ɑ̀konkperímù. Kɛ n duɔ̀ mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀. 8Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó pii nho cɛ tipotì, m bo pénnɛ́ kunɑɑ̀sìmperí kɛ́fitɛ́, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ o cɛ. 9Ò bo ntũ̀ nho dɑcĩɛ̃̀ nkɛ́dóntɛ́, ò bo yɛ̀ wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́. Dɛ mɔ̀nnì ò bo yĩ́: M bo wɛ̃tɛ n dɔù ketiwè borɛ̀, n do dɛ nyo ndiwɛ̀ì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di mmɔ̀nnì. 10Ò í bɑntɛ́ míì do ò duɔ̀mmɛ̀ mudiì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀. Kɛ̀ míì nhò duɔ̀ ntimɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ. Kòò dɛ̀ tòú kɛ dɔɔrinɛ̀ Bɑɑdi kó tibɔɔnɛntì. 11Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó fietɛ n diitì dididɛ̀ì mɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ tɔ̃ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛnɑɑ̀, n cɔutɛ́ n nɑɑ̀, kɛ́fietɛ m pecìtì nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì ò dɑɑti dɛ̀ kɛ kɑ̃nkù o fɛi. 12M bo feinko o fɛi o dɑcĩɛ̃̀ nyììkɛ̀, bɛ kóo mɔù mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kóò fìetɛ. 13M bo dɛitɛ o wɛ̀ì dimɔu nɛ̀ o bɑɑ nyɛmɔu, otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kpɛyɛ nɛ̀ siom̀pùsi kpɛyɛ nɛ̀ yɛbɑɑ ntɛyɛ̀. 14Kòo pɑɑ nfínyĩ̀ nɛ̀ fìkíè kó dɛtie ndo borɛ̀ bo dɔúnko, ò do tú dɛ̀ɛ̀ tu ticuuti o dɑcĩɛ̃̀ nhò cu tì, dɛ kó dɛpɑɑ mbo nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntìi dɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. 15Ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, mɛfíè nhò do tùótɛ́ mɛ̀, kɛ́mpɑ̃ɑ̃ ndibɔɔ̀ Bɑɑdi yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ ũ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ kɛ duuku mɛdɛ̀ì, kɛ tũ̀ nho dɑcĩɛ̃̀ kɛ n yɛ̃̀. M bo dɛ̀ nhò yietí. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 16N yóó ò nɑ mɛciì mmɛ, kóò tɑnnɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kóò bɛí. 17Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n yu wèe yie nhò do dòmmɛ̀ ò bɛ ndìì mɔ̀nnì, o yɛ̀tìní dìì mɔ̀nnì Esibiti. Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kóò tɛ̃̀ńnɛ́ o pɑɑ nfínyĩ̀ kpɛrɛ, kɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nwɛ̃tɛ kɛ́yɛ̀nní Akɔɔ biriku. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kèrínímu kòò bo nni nyu kɛ tú: N dɔù, ò tɛ̃́nkɛ í yó nni ntú: N yiɛ̀ mBɑɑdi. 19M bo dɛitɛ Bɑɑdi kó diyètìrì o nùù miɛkɛ, dɛ kó yɛbɔkɛ̀ botí bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nyɛ̃́ yɛ yètɛ̀. 20Dɛ yiè m bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, bɛmbɛ nɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì nɛ̀ tinɔ̀tì nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ kɛ dɛ̀ɛ̀ yie nkɛ̀ m bɑ́ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi. M bo kékɛ́ dɛkpɑ̀rìtɑ̃nnɛ̀ nɛ̀ yɛkpɑ̀rìse kɛ̀ mudoò deè, kɛ̀ n nìtìbɛ̀ níí nduɔ́ pɛ̀tɛ̀ìì, kɛ í yĩɛ̃̀kù. 21Díndi Isidɑyɛɛribɛ míì yóó di puokɛ kɛ́ ndi po sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ di dɔɔri dɛ̀ bèkúmɛ̀, kɛ di nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti kɛ di dɔ́. Kɛ di kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀, 22M bo ndi po kɛ di wetí kɛ̀ dí m bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 23Dɛ yiè m bo cɔutɛ́ n kɔbɛ bɑ́ɑmmìi, kɛ́duɔ́ nkɛĩ́nkɛ̀ yɛwɛtɛ̀, kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ɛ duɔ́ nkɛtenkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 24Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ pɛitɛ́ tidiitì, kɛ̀ fínyĩ̀ĩ pɛitɛ́ yɛbɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ yɛ̀ mɛnɑɑ̀. Kɛ̀ odìfíè pɛitɛ́ bɛ diinɛ̀ yɛ̀ mɛkùɔ̀. 25Di bo sṹṹ ndihɛì, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ m pĩ́nnɛ̀ wèè yètìrì do tú Mpɛ̃̀. Kɛ̀ n nɑ́kɛ́ wèè yètìrì do tú okpɑ́kpɑ̀rì kɛ dɔ̀: A tú nkou nwe. Kòò dɔ̀: Fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n te!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\