OSEE 3

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́túótɛ́ ɑ pokù, wèè dɑ yetɛ kɛ wɑɑ́ nyɛdɑcĩɛ̃̀. Dɔkɛ we mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí Isidɑyɛɛribɛ, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ nni mbùtínnɛ́mɛ̀ kɛ tũ̀ nyɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ, yɛ̀ɛ̀ nɔnnɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛkɑ̀tìndɑ̀. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ yietí mɛdítíbii ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, muyuo cìdóò tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150), 3kɛ́deè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Á mbo diɛ nkɛ́mɔntɛ, ɑ bɑ́ɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yie nhòmɔù, m múnkɛ í yóó ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. 4Kɛ yɛ̃́ yɛbie mmɑyɛ̀ miɛkɛ Isidɑyɛɛribɛ yó mbomɛ̀, kɛ í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì yoo tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ, bɛ̀ í yó nni nfeu iwũɔ̃, bɛ̀ í yó nfiiku yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ bo ndenniní mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, ikuɔ́ nìùtì í yó mbo, bɛ̀ í yó mmɔkɛ sitenkɑɑnìi. 5Isidɑyɛɛribɛ bo wɛ̃tɛ, kɛ́ n wɑmmú mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie, mí nwèè bɛ̀ te, kɛ́wɑmmú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti. Dɛ kó yɛwe bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nni nwɑnti kɛ kpeutí kɛ dɔ́ n kó mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\