OSEE 5

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Díndi ikuɔ́ nìùbɛ̀, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè! Dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, keènɛ̀ n yóó di nɑ́kɛ́ tì. Díì do dò nkɛ́bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́. Kɛ̀ díì nɛ́ nɑɑ́ mbɛ kpɛ́í timɑ́tì dindííntì Misipɑɑ ɛì miɛkɛ, kɛ nɑɑ́ nticùɔ̀tì Tɑbɔɔ tɑ̃rì. 2Di keù difɔ̃̀tìrì cũmpuri ndi Sitimmu ɛì miɛkɛ kɛ̀ n yóó di potɛ́ dimɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 3Díndi Isidɑyɛɛribɛ n di yɛ̃́mu. Isidɑyɛɛribɛ n yí di biinninɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ di tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ nyɛ, Isidɑyɛɛribɛ di sɑ̃ũ dimɑ́ɑ̀ ndi. 4Isidɑyɛɛribɛ di dɔɔ̀rìmɛ̀ í yie kɛ di bo wɛ̃tɛní m borɛ̀, di bo ndɔutinɛ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ di tɔ, kɛ̀ di í nɑ kɛ m bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 5Isidɑyɛɛribɛ di kó tɛfentɛ̀ tɛɛ̀ nɑ̀kɛ́ di kpɛ́í Efɑdɑimmu kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ di yɛi mɛɛ̀ di bɔ. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ múnkɛ di tũ̀nnɛ kɛ do. 6Di bo n wɑmmú kɛ fíé ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́ m mɔ́ntɛ́ kɛ yɛ̃́ n yìtɛ́mɛ̀ di cuokɛ̀. 7Di n ciitɛ́mu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀ nkɛ piɛ́ dɛ kó ibí, nɛ̀ dɛ kpɛ́í otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnni bo di nɛinɛ̀, díndi nɛ̀ di kpɛrɛ. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Eénɛ̀ ditɑ̃tɛheù Kibeɑ ɛì miɛkɛ! Eénɛ̀ tɛkpɑ̀rìheutɛ̀ Dɑmɑɑ ɛì! Potɛ́nɛ̀ tɛíkòntɛ̀ Bɛti-Afɛnni ɛì. Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ! Nɛ̀ di ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 9M bo potɛ́ dìì yiè Efɑdɑimmu botí kɔbɛ, bɛ ɛì bo dɔúnko. N nɑ́ɑ́ ntì Isidɑyɛɛribɛ tì tu timɔ́mmɔnti nti. 10Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ bɛ̀mbɛ bɛtɔbɛ̀ kó sibɑɑ miɛkɛ, Nɛ̀ dɛ kpɛ́í m miɛkɛ bo bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ kukó. 11Isidɑyɛɛribɛ díndi bɛ̀ɛ̀ do fɛ̃́ũnko bɛtɔbɛ̀, di mmɔ̀nnì di fɛ̃́ṹrì mɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ṹtímɛ̀ di mɛ̀ mɑ̀nnɛ̀mu, di tũ ndɛtetìrɛ̀ kpɛrɛ ndɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 12N yóó nɑɑ́ ndimɔnsĩ̀nnì ndi Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, Sudɑɑ kɔbɛ bo yɑ̀, kùù yonku bo ndònnɛ̀ kuninyonku ɔ̃ ndòmmɛ̀, 13Isidɑyɛɛribɛ bɑntɛ́mu bɛ mɔmmú, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ yɑ̀ bɛ yonku. Isidɑyɛɛribɛ biɛ nɛ́ kɔ̀tɛ Asidii nwe okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè borɛ̀, ò mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tɑɑ mbɛ mɔnni ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛitɛ bɛ yonku. 14Mí nKuyie mmíì di do díndi Isidɑyɛɛribɛ dimɑnnì tɛ̃mɛ̀, míì do Sudɑɑ kɔbɛ dicìrícìrìbii kɔ̃mɛ kɛ̀ m pĩ nkɛ ɑɑkɛ́ kɛ kérí, we mbo nɑ kɛ́fietɛ? 15N yóó bɛ̀ yóumu kɛ́kò nkɛ́nkémmú bɛ̀ bo bɑntɛ́mɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ́ n wɑmmú. Bɛ̀ bo tɑ dìì mɔ̀nnì mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo n wɑmmú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\