OSEE 6

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí wɛ̃tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kuù ti potɛ́ kuù mɛ nyóó ti miɛkùnnɛ, kuù ti kɔ̀utɛ kɛ̀ kuù yóó ti tɑɑ. 2Dɛ̀ bo nyóó yĩ́ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ kù ti fòùkùnnɛmu, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ kù ti íi nkɛ̀ tí nkù wɛ̃nnɛ́ kɛ fòù. 3Ti bɑntɛ́mu kɛ dò nKuyie ntu Kuyie, yetɛnko kɛ tí kù bɑntɛ́. Ti yɛ̃́mu kɛ dò ndɛ̀ ɔ̃ɔ̃ biitɛ kɛ́wentɛ́ fɛĩ́nkɛ̀mbóntɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛmɛ̀ kɛtenkɛ̀ fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔtɛnímɛ̀ ku kpɛrɛ yó mmɛ ndò kù í yóó pɑ̀ɑ̀ kù bo kɔtɛnímɛ̀. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: M bo di yĩ́mɛ díndi Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ? Di n dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃nkù mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ yɛkṹnwentɛ́wɛtɛ̀ tɛ̃mɛ̀, kɛ dò ntimɑɑ̀ntì dòmmɛ̀ kɛ ɔ̃ɔ̃ mɑ̀ntɛ̀ kɛ́yotɛ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀. 5Dɛɛ̀ te kɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ di kɔùrì, kɛ̀ n di kùɔ pɑ́íí nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì yìɛ̀o n nùù miɛkɛ. M beéntì dò m̀pɑ́íí nwe diwennɛ́cɑ̀nnì kɔ̃mɛ. 6Di bo nni ndɔ́mɛ̀ dɛɛ̀ n nɑɑti, dɛ̀ í tú di n feumɛ̀ iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀. Di bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛ̀ n nɑɑti, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di bo nni nfeumɛ̀ iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀. 7Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di tɔ̃ũ mɛ̀ɛ̀ botí mɛtɑummɛ̀ di dɔɔrinɛ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛɛ̀ botí nku di tɔ̃̀tɛmɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. 8Kɑdɑɑdi ɛì tu mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ kpɛri ndi, mɛnitiyĩ̀ĩ̀ nníɛ́kɛ́ dì. 9Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɑɑ́ mbɛnitikɔ̀ùbɛ̀, kɛ okɛ Sisɛmmu kó kucɛ kɛ kɔù. Dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Sisɛmmu kó kucɛ dɛ̀ í dò nkɛ́yɑ̀. 10Isidɑyɛɛribɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ ndɛ, bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ kɛ tònnɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu. 11Díndi Sudɑɑ kɔbɛ m bɑ̀ɑ́tímu kɛ bo di kɔ̃ũ tidiitì kɔ̃mɛ. M bo wɛ̃tɛ kɛ́tíí ndìì mɔ̀nnì n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́ntú tidɑɑtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\