OSEE 7

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N do dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́miɛkùnnɛ n nìtìbɛ̀, kɛ́miɛkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ, dɛ mɔ̀nnì ndi, bɛ yɛi nnɛ́ feitɛ́mɛ̀ nɛ̀ Sɑmmɑrii kɔbɛ kó kuyonku. Bɛ kpɛrɛ dɛmɔu do tú mɛsoùmmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛyóóbɛ̀ tɑɑ̀ sicɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ firì icɛ. 2Bɑ́ bɛ kóò mɔù yɛ̀mmɛ̀ í ò pɑ̃ kɛ dò n yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi. Ntɛ bɛ di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛ yɛi mbɛ̀ pĩ, mmɛ̀ feitɛ́mu n yììkɛ̀. 3Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ soú bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti sikpɑ̀ɑ̀tìbìí 4Bɛmɔu bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ, bɛ miɛkɛ dònnɛ̀ fɛpɛ̃́ɛ̃̀pṹnnɛ́tofɛ nfɛ bɛ̀ tɔ̀tìnnɛ fɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ wũɔ̃tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ yóu kɛ tɛ̃́nkɛ í tikii, kɛ bɑɑ̀ tipɛ̃́ɛ̃̀cootì bo múútímɛ̀. 5Dikpɑ̀ɑ̀tìbɑnni yiè kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí yɑ̃̀ kɛ́muɔ́, kɛ́duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ bɛnitiyɛibɛ. 6Kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì, bɛ̀ ɔ̃ ntonnì fɛpɛ̃́ɛ̃̀pṹnnɛ́tofɛ kɔ̃mɛ mmɛ, kɛyènkɛ̀ kɛ níí bonkɛ, dikṹnweńnì kɛ́cɔ́útɛ́ mɛdiɛ̀, 7kɛ́cɔ́útɛ́ fɛpɛ̃́ɛ̃̀pṹnnɛ́tofɛ kɔ̃mɛ kɛ́tuɔ mbɛ̀ɛ̀ bɛ̀ ni, kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ duò bɛmɑ́ɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀. Òmɔù mɛ nyí n kuɔ̀nnɛ̀. 8Isidɑyɛɛribɛ kɔɔrɛnɛ̀ ibotí tɛì nyi, kɛ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ kupɛ̃́mpɛ̃ńkù bɛ̀ í pèe nkù. 9Kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ dèu bɛ wɛ̃rímú bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́, kɛ̀ tiyùpɛ́ítì ketɛ́ bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í dɑkɛ. 10Isidɑyɛɛribɛ fentɛ̀ tɛɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ kpɛ́í. Bɛ̀ mɛ nyí wɛ̃̀tɛní mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní ti miɛkɛ, bɛ̀ í n wɑmmú. 11Isidɑyɛɛribɛ yɛimmu kɛ dònnɛ̀ dikpɛtìnɔ́nkperi, bɛ̀ í mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛ Esibiti nwe nɛ̀ Asidii kɛ wɑnti mɛteèmmɛ̀. 12Kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀ɛ cuó nkɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, m bo bɛ̀ bɔntɛ́ ticùɔ̀tì, kɛ̀ tìì bɛ̀ pĩ ntinɔ̀tì kɔ̃mɛ, kɛ̀ m bɛ̀ tié mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í. 13Di bo yɑ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ, di í mɛ ndɔ́mɛ̀ kɛ n tɔ́ɔ́nnɛ̀, di mɛ̀ nyetɛmɛ̀ n kpɛti, di kó dihɛì bo dɔúnko. Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi bo nni soú nkɛ̀ n di dɛɛtɑ́ɑ̀? 14Di í n kuɔ̀nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, di ɔ̃ nkuɔ̀ nkɛ mítírì di dúɔ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yɔ́ú dimɑ́ɑ̀, kɛ dɔ́ tidiitì nti nɛ̀ mɛnɑɑ̀, di í dɔ́ n kpɛti. 15Míì do di tiè nkɛ di duɔ̀ mmuwɛ̃rímú, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ndɔɔ̀ mɛyɛi. 16Di wɛ̃tiní Bɑɑdi borɛ̀ ndɛ, dɛ̀ í tú m borɛ̀ di dònnɛ̀ mutɑ̃mmù mùù kèétɛ́ mùmmu kɛ díí, bɛ̀ yóó kuɔ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ yɛsè nyɛ, tinɑ́ɑ́nyɛiti di n nɑ̀kɛ́ tì kpɛ́í, bɛ̀ bo di dɑɑ́ Esibiti ɛì miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\