OSEE 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Eénɛ̀ ditɑ̃tɛheù mɛyɛi mmɛɛ̀ doti n kɔbɛ ɛì fɛcĩrifɛ kɔ̃mɛ. Bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛtɑummɛ̀ n do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀, kɛ yetɛ n tié. 2Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀ n kuɔ́nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ dɔ̀: Áú! Kuyie, tínti Isidɑyɛɛribɛ ti dɑ yɛ̃́mu, fɔ̃́ɔ̃̀ ti te. 3Isidɑyɛɛribɛ yetɛ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ mudɔɔ̀rìmù, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀tì. 4Bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í m beé, kɛ tɑ̃nkɛ́ bɛnìùbɛ̀, bɑ́ n yí yɛ̃́, kɛ tùótɛ́ bɛ mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ bɛ sɔɔ nkɛ dɔɔrinɛ̀ sitenkɑɑnìi, kɛ̀ sì bɛ̀ fétinko. 5Sɑmmɑrii kɔbɛ! Di kó fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛnfɛ n yí fɛ̀ dɔ́ fɛnɔ̀nfɛ̀, m miɛkɛ kɛɛ̀ di yɛ̀. Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo ncɑɑ̀rìmɛ̀? 6Díndi Isidɑyɛɛribɛ díì dɔ̀ɔ̀ dɛ kó fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀, fɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii fɛ̀ í tú Kuyie, fɛ̀ bo pɔntɛ kɛ́yɔurɛ yɔurɛ. 7Di buɔtí kuyɑɑkù nku kɛ yóó kɔ̃ṹ fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀, Dikotinùù mɑrì dɛ ntú: kɛ̀ tiyòùtì í òtɛ mɛbii mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ntì nɑ̀ɑ mmuyuo. Bɑ́ kɛ̀ tì ketɛ́ kɛ dɔ́ tìi pɛitɛ́, bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛɛ̀ yóó tì di. 8Ibotí tɛì iì tiekɛ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ bo i miɛkɛ, kɛ dò nkunɛnkù bɛ tɛ̃́nkɛ í dɔ́ kù. 9Nɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ Asidii. Bɛ̀ í tɔkunɛ̀ fɛsèfɛ̀ kɛ fɛ pĩĩ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ biɛ nɛ́ do ntinɛ́potì. 10Kɛ̀ díndi bɑɑ dɔ́ dí mbɛ cu ticuuti, dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ m bo di tíí, nkɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì di fɛ̃́ũ. 11Isidɑyɛɛribɛ mɑɑ́ kɛ mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ nɛ́ dɔkɛ bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛyɛi mmiɛkɛ. 12Bɑ́ kɛ̀ m bɛ̀ wɑ̃̀ri n kuɔ́ pɛ́u pɛ́u, ì bo ndò ndɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀ bɛ kpɛ́í. 13Bɛ̀ n feu ìì wũɔ̃, bɛ̀ ì feu kɛ bo ncɑ́ɑ́ nyimɑɑ nyi. Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie n yí cɔú dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀. N yí yóó yɛ̃̀ mbɛ yɛi nkpɛ́í, n yóó yṹɔ̃́mmu bɛ to, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Esibiti. 14Isidɑyɛɛribɛ yɛ̃̀mmu wèè bɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ mɑɑ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ pɛ́u kɛ̀ yɛ̀ fii nyiduotí. M bo cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ dɛ kó sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\