OSEE 9

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ dɛ bɑ́ ndi nɑɑti kɛ̀ di nyɑ̃nku ibotí tɛì kɔ̃mɛ, kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di temɛ̀ kɛ̀ di n yóu kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, kɛ́ndɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀ kɛ cɔú dɛ kó ticuuti di puotì dɛ̀ tidiitì. 2Di dɔ́ tidiitì nti nɛ̀ mɛkùɔ̀, di mɛ mbɑ́ɑ́ dɛ̀ pɛ̀tɛ́, di dɔ́ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ mmɛ, di bɑ́ɑ́ mɛ̀ yɑ̀. 3Isidɑyɛɛribɛ di tɛ̃́nkɛ í yó mbo, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nhɛì miɛkɛ, di wɛ̃timu Esibiti yoo Asidii. Di yó nkɛ nyo ndi cìrìmù kɛ sɑ̃ũri dimɑ́ɑ̀. Ti diitì yó nsɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo nyommɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ í yóó pɛ́tɛ́ kɛ́tɑnnɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 4Isidɑyɛɛribɛ tɛ̃́nkɛ í yó nni m pɑ̃ɑ̃ ntidiitì bɛ̀ yɔɔrɛ tì mɛnɑɑ̀, yoo bɛ̀ n fíé iwũɔ̃ kɛ̀ n dɛ̀ cɔutɛ́, bɛ kó tidiitì yó ndò ntikúdiitì nti, kɛ̀ wèè tì di ò sĩ̀ntɛmu, bɛ̀ n yo mbɛ diitì bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ tì tɑnnɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 5Di nɛ́ bo nhɔ̃mmɛ yɛbɑɑ nkó yɛwe? Di bo yĩ́mɛ m bɑnni yiè? 6Di cokɛ́ mɛyɛi mbo di domɛ̀ mmɛ yɑ́ɑ̀bɑ? Esibiti yóó di cɔ́útɛ́mu kɛ̀ Mɑnfisi ɛì ntú di kó kufɔ̃ti, tisɑ̃mpotì bo dɑ́tínnɛ́ di nɛntì sɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ tipotìi dɑ́tínnɛ́ di cɛ̃́ĩ. 7Dɛ̀ tùɔ̀kɛmu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo yṹɔ̃́ ndɛ̀ di to, dɛ̀ tùɔ̀kɛmu m bo di bekɛ́nɛ̀ dɛ̀, di dò nkɛ́ tì bɑntɛ́mu díndi Isidɑyɛɛribɛ. Díndi bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò tu kuyɛìnkù, kòo yuwúoǹtì í yɛ̃́ o yɛ̀mmɛ̀. Di yɛi ndɛu kɛ mɑ̀mɛ̀ di yɛ̃ĩti yó mmɛ mmɑ̀. Di ò níí mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di nɑ́ɑ́ mmɛmmɛ. 8Mí nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, Kuyie nkuù yɛ̃ n di cɑu ndíndi Efɑdɑyimmu kɔbɛ, kɛ̀ di n dii timɑ́tì n cɛ imɔu, kɛ n níínnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkoo. 9Di fìíkú mɛyɛi mmiɛkɛ nkɛ weti weti, di do bo Kibeɑ kɛ dòmmɛ̀, kù í yɛ̃̀ ndi yɛi. Kuyie n yóó mɛ̀ ndi yietímu. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N do yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ ndònnɛ̀ fínyĩ̀ kó mutie mùù còḿmú dikpɑ́ɑ̀ mu kó yɛbɛ nyɛ. N do yɑ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndònnɛ̀ fìkíè kó yɛtebɛ yɛdɑɑyɛ̀ nyɛ, yɛ̀ɛ̀ bi kɛ̀ yɛ̀ mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní Bɑɑdi-Peɔɔ, bɛ̀ dɛ nfìé dibɔɔ̀ yɛiri Bɑɑdi kɛ́dɔɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ, kɛ́nɑɑ́ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ isɔkɛ, kɛ́dontɛnɛ̀ bɛ bɔɔ̀. 11Díndi Isidɑyɛɛribɛ di kó disɑ̃nni bo puù tɛnɔ̀tɛ̀ tɛ̃mɛ̀ kupɛitóo tɛ̃́nkɛ í yó mbo, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ opɔupómpúò ndi cuokɛ̀, onitipòkù bɑ́ɑ́ cɔ́útɛ́ tipɔutì. 12Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ ibí, m bo ì kùɔ bɑ́ ì mu nyí nɑɑ́ mbɛnìtìbɛ̀. M bo bɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì, bɛ̀ bo yɑ̀. 13Isidɑyɛɛribɛ do dònnɛ̀ mupuommu mùù fìíkú kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ mùmmu di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛɛ̀ nɛ́ kɔrìnɛ̀ bɛ bí bɛkɔ̀ùbɛ̀ borɛ̀. 14Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie npɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bo dɔɔ̀ bɑ Isidɑyɛɛribɛ? Duɔ́ nkɛ̀ bɛ pobɛ̀ mpuo nkɛ̀ tì duòní, mɔntɛ bɛ mɛmiɛ̀. 15Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yɑ̀ bɛ yɛi mmɛmɔu Kidikɑɑdi nwe, dɛndɛ n ketɛ́mɛ̀ m bo bɛ̀ pɛ̃̀mmɛ̀, bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kpɛ́í, n yóó bɛ̀ bɛ̀timu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n tɛ̃́nkɛ í yó mbɛ̀ dɔ́. Bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu òmɔù í yie n kpɛti. 16Míì ɑ̃nnɛ́ tɛnɔ̀ùtɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, bɛ cĩ̀ɛ̃ nkpeímu, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛitɛ́ yɛbɛ, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ pobɛ̀ piɛ́, m bo duɔ́nko mutenkṹṹ nkɛ̀ mùù kuɔ bɛ bí bɛ̀ dɔ́ ì i bɛ́ntì. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie m pĩ́ nkùù kó mutɔ̃mmú, kù bɛ̀ yetɛmu kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yiemmɛ̀ ku kpɛti, bɛ̀ yóó nhɑ̃́ɑ̃ntɛ ibotí tɛì miɛkɛ nkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\