ESAII 1

1Di m̀pɑ́tíri tɔ Kuyie mbɛnkɛ tì nti Amɔti birɛ Esɑii nɛ̀ kù ò nɑ̀kɛ́ tì Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ kpɛ́í. Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Osiɑsi nɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Aɑsi nɛ̀ Esekiɑsi bɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ nyɛ Kuyie ntì nhò bɛnkɛmɛ̀. 2Kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀! Kɛtenkɛ̀ kɔbɛ keènɛ̀! Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì pií ibí, kɛ ì tié kɛ̀ ì nɛ́ yetɛ n kpɛti. 3Fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yɛ̃́mu fɛ yiɛ̀, kɛ̀ sɑ̃mmɑrímú yɛ̃́ dɛ̀ yo ndɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ biɛ mɛ nyí yɛ̃́ wèè bɛ̀ te. N nìtìbɛ̀ í ciì. 4Di bo yɑ̀ díndi kubotí kùù dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, díndi bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛi ntontɛ́, di tú kuwuɔ nyɛiku nku, di kó fɛyɑnfɛ̀ tu fɛyonkufɛ nfɛ. Di tú bɛyonkubɛ mbɛ. Di m bɔntóomu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, kɛ n sènkɛ̀rì mí nwèè di te díndi Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ di m bùtínnɛ́. 5Bɑ nte kɛ̀ di bo nsɔkɛ́ kɛ yetírí n kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ nte kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́ dí potɛ́? Di yɔ yɛɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛmuɔ, kɛ̀ di bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, 6kɛ́túótɛ́ di nɑɑ̀cɛ̀i kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ di yɔ dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í feí, yɛkɔutiyɛ̀ nɛ̀ yɛmuɔ nɛ̀ yɛmɑ̀ɑ̀tɛ̀ dɛɛ̀ di dɑ́ɑ́tí, òmɔù í yɛ̀ ɔu, òmɔù í yɛ̀ bou, òmɔù mɛ nyí yɛ̀ wɑ́ɑ̀rì mɛkùɔ̀. 7Di kó kɛtenkɛ̀ dɔúnkomu, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncùɔ́ di ɛkɛ̀, kɛ̀ di bo kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ tɑnní di tenkɛ̀ kɛ cɑɑri di kpɛrɛ Kɛ cɑ̀kɛ dihɛì bɛ̀ do cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀ tenkɛ̀. 8Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ nɛ́ yentɛ́, kɛ kpɑɑ́ kupɑɑkɔ̃tɛ́touku ɔ̃ ndòmmɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie mmiɛkɛ, difii ɔ̃ nsokɛ́mɛ̀ tipétì miɛkɛ kɛ do ndihɛì bɛ̀ pi dì. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ do í coo nti kó bɛ̀mɑbɛ̀, nɛ̀ yíe nti kpɛrɛ do dèèmu kɛ nɑɑ́nnɛ̀ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ kpɛrɛ, kɛ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ Komɔɔ ɛì kɔbɛ kpɛrɛ. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, di cɑ̀kɛmu kɛ dònnɛ̀ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè mí nKuyie n tié. Di sĩ̀ntɛmu Komɔɔ ɛì kɔbɛ do dòmmɛ̀. 11Iwũɔ̃ di n feu ì pɛ́u pɛ́u, n kpɛti í ì bonɛ̀. M pɛ̃̀mmu yɛpedɑkɛ di n kɔù yɛ̀ kɛ tùɔ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑpɑ̀ɑ̀ nkó mɛkùɔ̀. N yí dɔ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ dɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀. 12Di ɔ̃ɔ̃ kɔtɛní m borɛ̀ nɛ̀ ìì wũɔ̃ kɛ̀ ì nsĩnkùnko n dɑ̀nkù, míì dɛ̀ ndi bekɑɑ̀? 13Yóunɛ̀ di bo nni mpɑ̃ɑ̃mmɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kpɛyɛ, di n cɔ́unko tìì úúntì n dò nyisɔkɛ nyi, yóunɛ̀ otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnni nɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀, nɛ̀ yɛbɑɑ nsɔnyɛ di bɑɑ̀ nyɛ̀ n kpɛ́í yɛbɑɑ nyɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ mɛyɛi, n dɛ̀ pɛ̃̀mmu n yí dɛ̀ dɔ́, 14Di bɑɑ̀ mbɛtɑ̃ɑ̃̀pɑ̀mbɛ̀ kó yɛbɑɑ nyɛ̀ nɛ̀ mɛtíímmɛ̀ di ɑ̃ɑ̃̀mɛ̀ n kpɛ́í dɛ̀ n dò nyisíɛ́ nyi dɛ̀ tu ditɔu ndi n kpɛ́í, n dɛ̀ ɔ̀unɛ̀mu. 15Di ɔ̃ nkɛ̀ di yòùtɛní di nɔu m bíɛ́kɛ̀ kɛ m bɑ́ɑ́ nní mbúútóomu kɛ̀ di m bɑ́ɑ́ nkɛ m bɑ́ɑ́, m bɑ́ nkémmú di nɔu siì mùɔ̀ti mɛnitiyĩ̀ĩ̀. 16Ɔ́únɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ́wenkɛ, yóunɛ̀ di dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi n yììkɛ̀ Yóunɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni mudɔɔ̀rìmù. 17Ketɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmudɔɔ̀rìmù, ndɔɔrinɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ́nkommu bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀, kɛ́mpĩ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ nyiciribí, kɛ́nkommu bɛkúpobɛ̀. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ní kɛ̀ ti yɑ̀ di kpɛti bɑ́ kɛ̀ di yɛi nwũɔ̃tɛ́ kɛ dò mmɛyĩ̀ĩ̀ di bo wenkɛ tɛwɑ̃̀tɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ dɔ́ mɛ̀ ndò nfɛtònfɛ̀ di bo pɛikɛ tipedɑpɑ̃́ɑ̃́tì kɔ̃mɛ. 19Kɛ̀ di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ yíé n kpɛti, di yóó dimu dihɛì kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀. 20Kɛ̀ di mɛ nyetɛ kɛ kpénkùnnɛ di to, disiè diì yóó di kònnɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i ndɛ kó dinùù. 21Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ! Yé dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ di m bùtínnɛ́ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀? Díndi bɛ̀ɛ̀ kó mɛborimɛ do wenni, kɛ̀ di beéntì wenni, di mmɔ̀nnì kɛ̀ di nɛ́ nɑɑ́ mbɛnitikɔ̀ùbɛ̀. 22Sedisɑdɛmmu kɔbɛ di do dò ntimɑ́tì pɛ́ítì nti, di mmɔ̀nnì kɛ nɑɑ́nnɛ̀ yɛkpɛ̀rɛ̀, di do dò mmɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀ mmɛ di mmɔ̀nnì kɛ nɑɑ́ mmɛnɑcɛ́duo. 23Di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ í yié n kpɛti nɛ̀ bɛyóóbɛ̀ bɛ pókù kumɑ́ɑ̀ ndi, bɛmɔu bɛ̀ dɔ́ ticuuti nti, kɛ bɛti tiyeti bɛ̀ í pĩ́ nyiciribí kɛ̀ dɛ̀ wenni bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkèńtɛ́ okúpokù kpɛti. 24Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí Mpɑkɛdɑɑ di Yiɛ̀ nKuyie n kpeńnìmu kɛ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ míì bɛ́i nkɛ tú: N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu n dootitɔbɛ̀ kpɛ́í, n yóó pɛitɛmu n dootitɔbɛ̀. 25Sedisɑdɛmmu kɔbɛ m bo di potɛ́ m bo di ɔ́únɛ̀ mutie bɛ̀ ɔunɛ̀ mù timɑ́tì kɛ̀ dí wenkɛ kɛ̀ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ ndɛitɛ. 26Bɛbeénsɑ̀ɑ̀bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́buotɛ́ dihɛì bɛ̀ do dòmmɛ̀. Kɛ̀ itié nyɛmbɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɛ̀ do dòmmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́yú di kó dihɛì kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ bɛ kó dihɛì, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ bɛ ɛì. 27Kɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛɛ tũnnɛ kucɛ kusɑ̀ɑ̀kù kɛ́cootɛ́, bɛ̀ɛ̀ bo Siyɔ̃ɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ kɛ́yié nKuyie nkpɛti kɛ́ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́. 28Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ nɛ́ yetɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛti nɛ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ bɛmɔu mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m bo bɛ̀ potɛ́ kɛ́yɔurɛ yɔurɛ. Dɛ yó ntú bɛ̀ɛ̀ ǹ yetɛ bɛ kó kumɑ̀nku nku. 29Ifɛi bo di pĩ́nnɛ̀ dɛtediɛrɛ̀ di do feu iwũɔ̃ dɛ̀, Ifɛi bo di pĩ́nnɛ̀ dɛpɑɑ nkó yɛtɔ̀rɛ̀ di kɔrì dɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nkɛ̀ di pɑɑ mbo pɛitɛ́. 30Kɛ̀ di nɑɑ́nnɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ fɑ̃ɑ̃̀tì yòtɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ dɛtie ndi buɔtí dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dòńtɛ́ mɛniɛ. 31Dɛ mɔ̀nnì wèè do tú onìtì kperì kòò nɑɑ́ ntimúkɑ̃́ɑ̃̀tì kòo tɔ̃mmúu nɑɑ́ nyihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́cɔ́útɛ́, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù kùɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\