ESAII 10

1Di bo yɑ̀! Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔunko siyɑ́ɑ̀bìsí kó ikuɔ́, kɛ ì diinko n nìtìbɛ̀ mɛsémmɛ̀. 2Bɑ́ di í kemmu bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛti, kɛ bɛ̀ yetírínɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́nte dɛ̀. Kɛ ɛi bɛkúpobɛ̀ kpɛrɛ kɛ fekù iciribí kpɛrɛ. 3Kuyie nkó tiyɛ̃ĩti bo di do dìì yiè di bo yĩ́mɛ? Mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní dɛdɛ́tirɛ̀ mɛ̀ bo di do dìì mɔ̀nnì, di bo cokɛ́ kɛ́cuó nkɛ kɛ̀ bɛ̀ dí teennɛ̀? Di bo dɔú ndɛ di kpɑ̀tì? 4Tìì di kpɑɑ́nɛ̀ tu bɛ̀ dí wɛ̃nnɛ́nɛ̀ tikpetíntì, di bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀mɛ̀ bɛcíríbɛ̀ tiì di bɑɑ. Nɛ̀ mɛmmɛ m miɛkɛ í do, n kpɑɑ́ yuomu n nɔ̀ùtɛ̀. 5Di bo yɑ̀ díndi Asidii kɔbɛ! Di tú m miɛkɛ kó didùɔ̀ ndi. M miɛkɛ kɛɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ n di pikú kunɑsɑ̃́ɑ̃ kɔ̃mɛ. 6N di tɔ̃ ndíndi Asidii kɔbɛ kubotí kùù yetɛ n kpɛti ku borɛ̀ ndɛ. Kùù botí íiko m miɛkɛ kɛ̀ di bo kù pɔ̀ntɛ kɛ́hɛí ku kpɛrɛ, kɛ́ nkù nɑ̀ù tisɑ̃sɑ̃̀ɑ̃̀tì kɔ̃mɛ. 7Díndi Asidii kɔbɛ di nɛ́ í tì bɑntɛ́, kɛ dɔ́ kɛ́kuɔ ibotí kɛ́ ì dèè pɑ́íí. 8Díndi Asidii kɔbɛ kɛ̀ di nɛ́ tú di kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ kpeńnìmu, kɛ mɑ̀nnɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 9Kɛ nɑ Kɑdinɔɔ nɛ̀ Kɑdikemiisi nɛ̀ Amɑti ɛì kɔbɛ nɛ̀ Adipɑdi ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sɑmmɑrii ɛì kɔbɛ nɛ̀ Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ. 10Nɛ̀ n kó tɛnɔ̀ùtɛ̀ ntɛ m potɛ́mɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ yɛsĩ̀mpókɛ̀ kpeńnìnɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sɑmmɑrii dɛ kpɛyɛ. 11N dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sɑmmɑrii nɛ̀ o kó yɛbɔkɛ̀ n yóó mɛ ndɔ̀ɔ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ o kpɛyɛ. 12Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo pĩ́ ndìì mɔ̀nnì n tɔ̃mmú Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Sedisɑdɛmmu m bo yṹɔ̃́ nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì to, ò mɔ̀ɔ̀tɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntɛfentɛ̀ nɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀, 13kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: N dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ n kó muwɛ̃rímú mmu, nɛ̀ n kó mɛciì. Kɛ tú: N ciìmu dɛɛ̀ te kɛ̀ n kɛi nyɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nh ɛ́rínɛ̀, kɛ fèkɛ yɛ kpɑ̀tì kɛ cṹũ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 14N tùótɛ́mu yɛbotɛ̀ kpɑ̀tì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ceetɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí tinɔriyĩ́ɛ̃̀ntì kɛ tùótɛ́ yɛbotɛ̀ tenkɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pɛ́tɛ́ yɛnɔriyiè kɛ́ yɛ̀ dɛ̀itɛ mɛ̀ɛ̀ botí, bɑ́ tɛ̀mɑtɛ̀ í nnɑmpɛ tɛ fìɛ̀ti, tɛ̀mɑtɛ̀ í nhɑ̀ɑ̀tɛ tɛ nùù, tɛ̀mɑtɛ̀ í nyĩ fĩ́ɛ̃́ũ̀. 15Tɛpĩɛ̃tɛ̀ bo nɑ kɛ́mpɔtì tɛmɑ́ɑ̀ kɛ búútí wèè tɛ̀ kɔ̃ũnɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ disiè bo nɑ kɛ́ntɑ̃́ dimɑ́ɑ̀ kɛ búútóo wèè dì sinɛ̀? Di dùɔ̀ bo nɑ kɛ́fɑ̃ɑ̃́ ndi yiɛ̀ mbɑkɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ didùrì bo youtɛ wèè dì pikú o nɔ̀ùtɛ̀? 16Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó bɔntɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀ tikũɔ̃ntì. Muhɑ̃ɑ̃́ mbo cɔ́útɛ́ bɛ kpɑ̀tì dikpɑ́ɑ̀ ɔ̃ɔ̃ cɔ́útɛ́mɛ̀. 17Wèè tu Isidɑyɛɛribɛ kó kuwenniku ò yóó nɑɑ́ mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu, mí nwèè kpɑ mɛyɛi m bo nɑɑ́ nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ bɛ cuokɛ̀ kɛ́cɔ́útɛ́ tipotì nɛ̀ tisɑ̃mpotì diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 18Mù bo cɔ́útɛ́ bɛ túúkù sɑ̀ɑ̀kù kumɔu nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ pɛí titebiiti, kɛ̀ dɛ̀ɛ dontɛnɛ̀ mumɔmmú pĩ nwè kɛ cĩ́ɛ̃̀ koò kuɔ̀. 19Dɛtie ndɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ Asidii kó kutúúkù miɛkɛ, dɛ yiè bɑ́ dɛbíbɛ́nnɛ̀ dɛ̀ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ kɑ̀ɑ. 20Dɛ kó diyiè Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́, Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ìì bo yentɛ́ bɛ̀ bo yóu bɛ̀ bo nwɑɑ̀mmɛ̀ mɛteèmmɛ̀ wèè do bɛ̀ puotì o borɛ̀, kɛ́wɑmmú mɛteèmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kunku kùù dò mpɑ́í pɑ́í, bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tũ̀ nkù, kɛ́ nkù tɑ̃́. 21Sɑkɔbu yɑɑ̀bí Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ̀ bo wɛ̃tɛní Kuyie nkperíkù borɛ̀. 22Bɑ́ kɛ̀ Sɑkɔbu kó kuwuɔ ndɔ́ kùu sṹṹ nkɛ́mɑɑtɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kó mubirímú, bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ̀ í yó nsũ bɛ̀ɛ̀ yóó wɛ̃tɛní mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀. N tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo bɛ̀ kùɔ̀mu. Bɛ̀ dɛ mmɑnnɛ̀. 23Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo bɛ̀ kuɔ, kɛ yóó mɛ dɔ̀ɔ̀ dihɛì dimɔu. 24Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Díndi n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Siyɔ̃ɔ̃ di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù Asidii kɔbɛ, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di puotì kupɑ̀ɑ̀ti, kɛ yuo didùrì di ĩ́nkɛ̀ Esibiti kɔbɛ do dì yùomɛ̀ di ĩ́nkɛ̀. 25Dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe m miɛkɛ tɛ̃́nkɛ í yó ndi pɛ́ì, m miɛkɛ doti Asidii kɔbɛ mbɛ kɛ̀ m bo bɛ̀ kùɔ. 26Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó ɑ̃nnɛ́ tɛɑ̃̀tɛ̀ ntɛ Asidii kɔbɛ, kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ Odɛbu kó dipèrì borɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nyùo ku pɑ̀ɑ̀ti nku dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Esibiti kɔbɛ. 27Dɛ yiè ndi kù yóó dɛitɛmɛ̀ ditɔu bɛ̀ di buú ndì, kɛ́sɑɑtɛ kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú di fɔ̃̀níí. Kɛ̀ mɛborimɛɛ di nɑrikɛ. 28Kɛ̀ Asidii kɔbɛɛ do Ayɑti kó dihɛì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́séntɛ́ Nikidonni kɛ́yóu bɛ nɛntì Mikimɑsi, 29kɛ́sɔɔtɛ́ bɛ cemmu kɛ́séntɛ́ kutɑ̃fuɔ, kɛ́tuɔkɛ Kebɑɑ kɛ́yié, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ Dɑmɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí, kɛ̀ Kibeɑ Sɑuri ɛì kɔbɛ cokɛ́. 30Kɑdimmu ɛì kɔbɛ tiitɛ́nɛ̀ yɛdɑbùò. Diɑsɑ kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀! Anɑtɔti ɛì kɔbɛ di kpɛrɛ dò mmɛsémmɛ̀ mmɛ. 31Mɑdimɛnɑ ɛì kɔbɛ cokɛ́mu, kɛ̀ Kebimmu ɛì kɔbɛ wɑmmú disɔ̀rì. 32Dɛ yiè ndi Isidɑyɛɛribɛ dootitɔbɛ̀ tùɔ̀kɛmɛ̀ Nɔbu ɛì kɛ mmɛ́í sinɔu Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ tú bɛ̀ bo yɑ̀! 33Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bo do Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́ bɛ̀ bìɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bíɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí itebɑkɛ. Bɛ̀ bo cṹũnní itebɑ̀kɛ cɛ̃́ɛ̃́yì kɛ̀ iokùìi duó kɛtenkɛ̀. 34Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ bìɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹ mɛ̀ɛ̀ botí dɛtesũ̀ũ̀rɛ̀ kutúúkù miɛkɛ. Dimɑɑ kó dɛtesɑ̀ɑ̀rɛ̀ bo duó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\