ESAII 11

1Sɛsee kó ditekũ̀nnì kótírì ĩ́nkɛ̀ nkɛ ditepɑ̀nnì yɛ̀tìnímɛ̀, di cĩ̀ɛ̃ nyĩ́nkɛ̀ nkɛ ditepɑ̀nnì yɛ̀tìnímɛ̀. 2Dɛ yiɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ mmuù yó nhò bonɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ mmùù duɔ̀ mmɛciì nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mùu yó nte kòò nyɛ̃́ o yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mùu ò duɔ́ mmuwɛ̃rímú mùu yó nte kòò nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù dé. 3Muù yó nte kòò mmɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́, ò í yó mbekù o nuɔ nwùó ndɛ̀, ò í yóó tũnnɛ bɛnìtìbɛ̀ tu kɛ́bekɛ́. 4Ò yóó mbekùnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ ikuɔ́ duɔ́ kɛ dommɛ̀ mmɛ, kɛ́mbekùnɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. O nɑ́ɑǹtì tiì yó ntú kupɑ̀ɑ̀ti ò puotìnɛ̀ kù yɛbotɛ̀ kòo nùù kó muyɑɑ́ nní nkɔù bɛyɛibɛ. 5Ò yóó nyi mɛwetímmɛ̀ mmɛ nɛ̀ timɔ́mmɔnti fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɔ̃mɛ o kɑ sɑ̃́ɑ̃̀. 6Dɛ mɔ̀nnì dikpɑmɑnnì nɛ̀ fɛpìèfɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo dibòrì dìmɑ́ɑ̀. Kubììkù nɛ̀ dibɔbii kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ ndidɔ́ù. Kunɑɑbiiku nɛ̀ dicìrícìrìbii nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ dùnnɛ fɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nkɛ yo. Kɛ̀ dɛdɑpùmbirɛ dɛ cɛ̃mmù. 7Fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nɛ̀ mupĩ́mpĩ́mmù kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nkɛ diitì timútì kɛ̀ dɛ bí nwɛ̃ ndidɔ́ù dìmɑ́ɑ̀. Dicìrícìrì nɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nkɛ yo ntimútì. 8Dɛbíbɛ́nnɛ̀ bo nkpɛiti kutɑ̃mɔ̀nfɔ̃̀ti borɛ̀, kɛ̀ dibíkɛ́nyɛ̀nnì mbɑú nkudɑutifɔ̃ti. 9Òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀ otɔù, kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, n nɑ́ɑǹtì yóó pitɛ́mɛ̀mu kutenkù kumɔu kɛ́píɛ mmɛniɛ mpíɛ́kɛ́mɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu tì bɑntɛ́. 10Dɛ kó yɛwe miɛkɛ Sɛsee yɑɑ̀birɛ dɛɛ̀ yó ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ iwuɔ nní ntikoo dɛ borɛ̀ kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ dɛ̀ wɑmmú, kɛ̀ Kuyie nkó tikpetì mbo dɛ kɑ̀rì. 11Dɛ yiè Kuyie nyóó yíɛ́ kɛ́bɛnkɛmu ku wɛ̃rímú, kɛ́dɛɛtɛ́ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́. Bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ kɛ bo Asidii nɛ̀ Esibiti nɛ̀ Pɑtidoosi nɛ̀ Etiopii, nɛ̀ Edɑmmu nɛ̀ Sindeɑɑ. Amɑti nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, 12kɛ́cónnɛ́ mɛcɑnnimɛ̀ yɛbotɛ̀ kpɛ́í, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́. Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dò nyɑɑ́ yɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ní itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ́kũũnní. 13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhɛ̃ɛ̃nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, Sudɑɑ kɔbɛ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ nsĩ̀nnɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛ. 14Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́do Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́do diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ kɔbɛ kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ, kɛ́bɑɑtɛ́ Edɔmmu nɛ̀ Mɔɑbu dɛ ɛkɛsí kɔbɛ kɛ̀ Amɔniibɛɛ bɛ̀ bɔ̀útɛ́. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́ nkɛ̀ kukó ntuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ Esibiti kóò dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ɛ kṹṹ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyoutɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ kukó nhEfɑdɑti ĩ́nkɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ kuyɑɑkù diɛkùu fuutɛní kɛ̀ dɛ kó kukó ntotɛ́ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ níí nkù senti bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ dɛitɛ bɛ nɛùtì. 16Kɛ̀ kucɛɛ ɑ̃nnɛ́ ku nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bo Asidii bɛ kpɛ́í, kù do ɑ̃nnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í bɛ̀ do yɛtì dìì mɔ̀nnì Esibiti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\