ESAII 12

1Dɛ yiè di bo yĩ́: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɑ sɑ̃ntí! A miɛkɛ do ti yonkɛmu, di mmɔ̀nnì kɛ bonkɛ, kɑ̀ɑ ti bɑ́ntɛ̀. 2Di bo yĩ́: Kuyie nti dɛɛtɛ́mu, ti tɛ̃́nkɛ í yĩɛ̃̀kù, kufɔ̃wɑɑ́ nyí ti bo, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu ti kó muwɛ̃rímú, ti yó nku nsɑ̃ntí kuù ti dɛɛtɛ́. 3Dɛ yiè di bo dó mɛniɛ nnɛ̀ diwɛ̀ì mɛdɛɛtímɛ̀ kó tɛbintɛ. 4Dɛ yiè di bo yĩ́: Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ku yètìrì. Bɛnkɛnɛ̀ yɛbotɛ̀ ku tɔ̃mmú dɛumɛ̀, nyɛ̃́nɛ̀ ku yètìrì dɛumɛ̀. 5Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ yɛ̃́ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛumɛ̀, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ dɛ kpɛ́í kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 6Díndi Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì kɛ́nyíú, kɛ yɛ̃́ wèè bo di cuokɛ̀ ò dɛumɛ̀mu, wèè te Isidɑyɛɛribɛ ò do mpɑ́íí nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\