ESAII 15

1Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Mɔɑbu ɛì kɔbɛ. Kɛyènkɛ̀ kɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Adi-Mɔɑbu ɛì. Kɛyènkɛ̀ kɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Kiidi-Mɔɑbu ɛì kɛ̀ dì dɔúnko. 2Kɛ̀ Bɛti-Dimɔɔ kɔbɛ dekɛ Bɑiti nɛ̀ Dibonni yɛtɔ̀rɛ̀ borɛ̀ kɛ kuɔ̀, Kɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ kuɔ̀ nNɛbo tɑ̃rì nɛ̀ Mɛdeibɑɑ ɛì, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ kuó mɛyubii, kɛ kuó bɛ dɛbìi. 3Dihɛì dimɔu kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ dò mbɛ̀ kɑ̀ri mukṹṹ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛdɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ yɛtowɑɑrɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nkɛ ti tinɔnniɛti. 4Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kuɔ̀, Ɛsibonni nɛ̀ Edeyɑde ɛkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ dɑbùò ntùɔ̀kù Yɑɑsi, dɛɛ̀ te kɛ̀ Mɔɑbu ɛì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ wùótí. Kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. 5Dɛ̀ n yóùmu mɛdiɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ kpɛ́í. Bɛ̀ cìɛ́tɛ́mu kɛ cokɛ́ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ Soɑɑ ɛì nɛ̀ Ekodɑɑ Sedesiɑ kɛ deetì Duti tennì kɛ kɔnti, kɛ wúótí Odonnɑimmu kó kucɛ. 6Kɛ̀ kukó Dimmudimmu kũ̀ṹ, kɛ̀ timútì kpeí, timúsũ̀ũ̀tì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, titieti tɛ̃́nkɛ í bo. 7Kɛ̀ bɛ̀ tɔu bɛ kpɛrɛ, bɛ kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ do yentɛ́, kɛ́nkpɑɑ́ kɛ séenko kukó ntitieti bɛ̀ tu tì Sori tì yìɛ̀ dɛ̀. 8Kɛ̀ iwúótìi tuɔ̀kù Mɔɑbu tempɛ̃ nkumɔu. Kɛ̀ yɛkúdɑbùò ndɑ̀ɑ́tí Efɑdɑimmu omɔu, kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ Bɛɛdi Edimmu. 9Kukó Dimɔnni bo píɛ mmɛnitiyĩ̀ĩ̀. Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ mɛyɛi ntɛ̃mɛ̀, M bo duɔ́nko dicìrícìrì kɛ̀ dìi pĩ́mmú, Mɔɑbu ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yentɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\