ESAII 16

1Díndi Mɔɑbu ɛì kó tɛdɔntɛ̀ kɔbɛ duɔ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè, wèè bo Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì fɛpìèfɛ̀. 2Mɔɑbu ɛì kó bɛnitipòbɛ̀ bo cíɛ́tɛ́ sinɔɔ bɛ̀ ceetɛ́ sìì kó tiyĩ́ɛ̃̀ntì si kɔ̃mɛ. Bɛ̀ bo nhɑ̃́ɑ̃́ kukó nhAdinɔ kó diyɛ̀rì. 3Bɛ̀ bo mbɑ́ɑ́ nSudɑɑ ɛì kɔbɛ kɛ tú: Di ti duɔ́ nyitié, túótɛ́nɛ̀ mɛtɑ̃ɑ̃tímɛ̀, kɛ́ ti dɑ́tínnɛ́ di kó mɛdɛ́ɛ̀ kuyie ncuokɛ̀, kɛ́ ti sɔnnɛ, bɛ̀ ti dènnɛ ti ɛì ndi, di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ̀ ti yɑ̀. 4Yóunɛ̀ kɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cooti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri di ciɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ disɔ̀rì kɛ̀ bɛpɔ̀mbɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ yɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ yóu dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo m bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀, kɛ̀ mupɔ̀mmù dèè dìì mɔ̀nnì, bɛpɔ̀mbɛ̀ bo ítɛ́ dìì mɔ̀nnì. 5Dɛ mɔ̀nnì Dɑfiti yɑɑ̀birɛ bo di tikpɑ̀tì, kòo kpɑ̀tì nfííkú. Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ yó mbɑkɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔ́. Kɛ bekùnɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́. 6Kɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ dɔ̀: Ti kèèmu Mɔɑbu ɛì kɔbɛ kó tɛfentɛ̀ kpɛ́í, bɛ kó tɛfentɛ̀ tontɛ́mu. Bɛ pɔ̀tɛ̀ mɑ̀mɛ̀ bɛ fentɛ̀ mɛ mmɑ̀ bɛ kó kuyonku kpɛrɛ í dò mbɛ́i, kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀ dɛtetìrɛ̀. 7Di mmɔ̀nnì bɛɛ̀ nɛ́ kuɔ̀ mbɛtɔbɛ̀ kpɛ́í, bɛmɔu bɛ̀ kuɔ̀ nKiidi-Adesɛti ɛì kó tidobontì kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀. 8Fínyĩ̀ kó dɛtie ndo fííkú dɛ̀ɛ̀ pɑɑ, Ɛsibonni tempɛ̃ ndɛ̀ dɔúnkomu, kɛ̀ Sibumɑ ɛì kpɛrɛ mɔ́tɛ́, dɛndɛ dɛ̀ɛ̀ kó mɛnɑɑ̀ ndo muɔ̀ nkutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, dɛndɛ dɛ̀ɛ̀ do wùɔ nkɛ́tuɔkɛ Yɑsɛɛ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀, dɛndɛ dɛ̀ɛ̀ kó ibɑkɛ do pitɛ́ kɛ́tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkoú. 9Dɛɛ̀ te di mmɔ̀nnì kɛ̀ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yɑsɛɛ ɛì kɔbɛ, kɛ̀ ti kuɔ fínyĩ̀ kó dɛtie ndɛ̀ɛ̀ bo Sibumɑ ɛì dɛ kpɛ́í, fɔ̃́ Ɛsibonni ɛì nɛ̀ fɔ̃́ Edeyɑde n nɔnniɛti tiì dòú di ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ di domɛ̀ mudoò nɛ̀ iúu mudidɛ̀ì mɔ̀nnì, di tɔ̃ũ dìì mɔ̀nnì di tebɛ. 10Diwɛ̀ì nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, dɛtie nkó dɛpɑɑ mmiɛkɛ, Iyiɛ mpɑ̀ɑ̀mu nɛ̀ siyíkpèi fínyĩ̀ kó dɛtie mmiɛkɛ. Òmɔù tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ wèè tɔ̃̀ũ yɛtebɛ, kɛ yɛ̀ ũti diyɛtituò miɛkɛ, m pɑ̀ɑ̀mmu siyíkpèi sì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ bo. 11Dɛɛ̀ te kɛ̀ n kɔ̃̀ntì seití kubómbonku kó iwɛ̃ĩ tɛ̃mɛ̀ Mɔɑbu ɛì kpɛ́í. N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ Kiidi-Adesɛti ɛì kpɛ́í. 12Mɔɑbu ɛì kɔbɛ nɛ́ ɔ̀u yɛtɔ̀rɛ̀ borɛ̀ mubɑ́ɑmmu, kɛ kɔrì dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì mubɑ́ɑmmu kpɛ́í, kɛ bɑ́ɑ́ mbɛ̀ mɛ nyí keu tìmɑtì. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì nti Mɔɑbu ɛì kpɛ́í. 14Di mmɔ̀nnì ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ bɛ́i dìì nùù kɛ tú: Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti cɑ́u cɑ́u, Mɔɑbu ɛì kó bɛkpɑ̀rìtiebɛ nɛ̀ bɛ ɛì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ̀ í yóó tuɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí yó ntú bɛ̀mɑbɛ̀ tɛ̃́nkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\