ESAII 18

1Di bo yɑ̀! Díndi bɑ̀tóòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ ifìɛ̀ti ìdɛ́ì Kuusi kó kukó mpɛɛ́mmɛ̀ di bo yɑ̀! 2Fɔ̃́ nKuusi ɛì, fɔ̃́ nwèè dɛ̀ì yɛhɛikɛ̀ntɔ̃rɛ̀ kɛ tũɔ̃̀ kɛ̀ yɛ̀ tɑɑ̀ bɑ̀tóò yɑubɛ kɛ keri mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀. Yɛtɔ̃rɛ̀ cɑ̃ɑ̃yɛ wɛ̃tɛnɛ̀ tidɑdiɛtì kó kuwuɔ mbíɛ́kɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɛu kɛ miɛti kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé kutenkù kumɔu. Dɛ kó kuwuɔ nkpeńnìmu kɛ nɔ nyitɛì. Kɛ̀ ikó nsũ bɛ tenkɛ̀. 3Dimɔu díndi bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀, kutenkù kumɔu kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ còńnɛ́ mɛcɑnnimɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ di mɛ̀ wèńtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ kɔnnɛ́ ditɑ̃tɛheù di kéntɛ́. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mu kɛ tú, kù bomu bɛ́u kɛ wúónní diyiè ɔ̃ mmímɛ̀ kuyie ǹcuokɛ̀, yɛwɛtɛ̀ ɔ̃ ndòmmɛ̀ dididɛ̀ì mɔ̀nnì. 5Dɛ̀ ɔ̃ nkɛ̀ fínyĩ̀ kó mutie pòrí kɛ yòtɛ kɛ̀ yɛbɛ ɑ̃nnɛ́ kɛ bi, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cíɛ́mu ibɑkɛ nɛ̀ disiè, kɛ́dɛi dɛ̀ɛ̀ sìku nɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ̀ dɛ̀ ncóúo. 6Bɛ̀ yóó mɛ nyĩ́ Etiopii ɛì kɔbɛ, yɛtɑ̃rɛ̀ kó timɑncòntì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ mbɛ̀ yo ndipɑɑ̀ nɛ̀ diyɔ̃ɔ̃̀. 7Dɛ mɔ̀nnì tidɑdiɛtì kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ dɛu kɛ miɛti, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé titentì timɔu, kɛ̀ bɛ̀ pɔ̀ntì ibotí tɛì, bɛmbɛ ikó mpíɛ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ bɛ̀ bo ntɔuní yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ pɑ̃ɑ̃ ntì Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ku yètìrì yu dɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\