ESAII 23

1Kuyie nkpɑnnɛ̀ tì Tiiri ɛì kɔbɛ. Díndi Tɑdisisi ɛì kóo bɑ̀tóò dèèbɛ̀ kɔmmúnɛ̀. Tiiri ɛì pɔ̀ntɛmu bɑ̀tóòbɛ̀ còḿmú dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, di do kpɑɑní Sipidii ɛì ndi kɛ́ tì kèè. 2Díndi bɛ̀ɛ̀ bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ díndi Sitɔ̃ɔ̃ kó bɛpotɑmbɛ̀, dɛ̀ di dimu kɛ di kpeí. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó yɛtɔ̃rɛ̀ cèntì mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀, 3mɛnɛ́diɛmɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ buɔtí Niidi pɛɛ́mmɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ̀ dɛ̀ìtɛ kɛ́ dɛ̀ fìtɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ nyɛ. 4Fɔ̃́ nSitɔ̃ɔ̃ ɛì ɑ di ifɛi nyi, fɔ̃́ nwèè do tú bɑ̀tóòbɛ̀ kó dicónnì. Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɑ́ɑ́mmu kɛ tú n yí kuɔ́ ndɛbirɛ, n yí pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, m mɛ nyí yɔ initipobí. 5Esibiti kɔbɛ bo keè dìì mɔ̀nnì tìì tùɔ̀kɛní Tiiri ɛì, kufɔ̃wɑɑ́ mbo bɛ̀ pĩ kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí. 6Díndi dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ séntɛ́nɛ̀ Tɑdisisi, kɔmmúnɛ̀ yɛdɑbùò. 7Wúɔ́! Tiiri ɛì ndi diɛnnɑɑ̀? Dihɛì ndi dìì do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dì pìɛ́kɛ́, kɛ̀ dì bɑkɛ́ yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀, we ndì cɑ̀kɛ miɛ m̀botí? 8Tiiri ɛì diì do toti yɛkpɑ̀ɑ̀tìpìkɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ do tú bɛpotɑndiɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dé titentì timɔu. We mbɔnní dɛ kó dihɛì. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, kɛ bo kɛ̃́kùnnɛ sipɔɔ yɛmbɛ̀, bɛ̀ do sɑ̃ntí bɛ̀, kɛ́senkɛ̀rì bɛ̀ɛ̀ do tú bɛnitidiɛbɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 10Díndi Tiiri ɛì kɔbɛ kúútínɛ̀ di tenkɛ̀, bɛ̀ kuutimɛ̀ Niidi kó mpɛɛ́mmɛ̀, bɑ̀tóòbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ commu. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yòutɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀, kuù donnɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ kɔ̃m̀bùɔ̀tì. Kuù duɔ́ nkɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ pɔ̀ntɛ bɛ kó sicɛ̃kperí. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sitɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ, di yɑ̃ǹkùtì dèèmu, di sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ cɑ̀kɛ wènwe, bɑ́ kɛ̀ di ìtɛ́ kɛ sèńtɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ kɔ̀tɛ Sipidii, dɛ bíɛ́kɛ̀ di bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ mɛom̀pùmɛ̀. 13Kɑndee ɛì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, Asidii ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do dì cɛ̃̀tinnɛ kɛ́mɑɑ́ yɛdèrɛ̀ kɛ́ dì fitɛ́, kɛ́ dì do kɛ́puɔ nsikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ, kɛ̀ dìì dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntìi dì tɑ. 14Díndi Tɑdisisi ɛì kɔbɛ kɔmmúnɛ̀ yɛdɑbùò, di kóo bɑ̀tóòbɛ̀ còḿmú dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́. 15Dɛ̀ yó mboní kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̃̀mmu Tiiri ɛì kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó mufòmmu ɔ̃ mmɑmɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì tìì bo tuɔkɛní Tiiri ɛì tì bo ndònnɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ fiɛ nnɑ̀ɑ́ nwèè nitipòkù dɔuti dɔutinɛ̀ bɛntidɑɑbɛ̀ o kpɛ́í nkɛ tú mù: 16Túótɛ́ ɑ kùtìdùkù, kɛ́nfirí dihɛì kɛ dentì, fɔ̃́ nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛ̀ yɛ̃̀mmu ɑ kpɛ́í. N firí dihɛì kɛ bié nhɑ kùtìdùkù kɛ diè, kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ bɛ̀ɛ dentɛní ɑ kpɛ́í. 17Yɛbie nsipísìyiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò, ti Yiɛ̀ nKuyie mbo wɛ̃tɛ kɛ́potɛ́ Tiiri ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ kù yóu, kɛ́tɑ di kó kupotɑɑ́ nkɛ́tɑunnɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀. 18Dɛ mɔ̀nnì ticɔ̃nti bɛ̀ bo mpɛ́ú tì nɛ̀ dɛ kó ticuuti nɛ́ yó ntú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ ndɛ, bɛ̀ í yó ntì tìkíí kɛ sɔrì. Bɛ̀ yó ntì piúnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mbɛ̀ mbɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ nyo nkɛ sɑnnɛ̀, kɛ́ndɑɑti tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\