ESAII 24

1Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó pɔntɛmu kɛtenkɛ̀, kɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dɔúnko, kutenkù bo kóntɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ bɛ̀ɛ̀ tu: 2Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ cɛ̃́nkoo kɔbɛ. Kudɑɑkù yiɛ̀ nnɛ̀ kudɑɑkù, Tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɔ̃ nɛ̀ o kóo tɔ̃ntì, wèè fiiti nɛ̀ wèè do, wèè pènni nɛ̀ bɛ̀ pènni wè. Dibɑ̀nnì yiɛ̀ nnɛ̀ ò bɑnnɛ̀ wè. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó pɔntɛmu kɛtenkɛ̀ pɑ́íí, kɛ́hɛí di kpɛrɛ, kɛ̀ di tenkɛ̀ɛ dɔúnkoo. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tì bɛ́i. 4Kɛtenkɛ̀ kuɔ̀mmu kɛ cĩ̀tɛ, kutenkù cɑ̀kɛmu kɛ nɑɑ́ ntidobontì kɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 5Bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛɛ̀ kɛ̀ sɑ̃ũ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bùtínnɛ́mɛ̀ Kuyie nkuɔ́, bɛ̀ sèńtɛ́ Kuyie ntié nyi, kɛ tɔ̃̀tɛ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do bo sɑ̃́ɑ̃̀, bɛmbɛ nɛ̀ Kuyie mbɛ cuokɛ̀. 6Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie ncɔ̃ɔ̃ kɛtenkɛ̀, bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀u bɛ yɛi nkó mucɔ̃́ntimu, kɛ dèè bɑ́ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 7Fínyĩ̀ kó dɛtie mmɔ̀tɛ́mu, mɛnɑɑ̀ pɑ̀mmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́. Bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ do dò ncɑ́tírɛ́ kɛ̀ bɛ̀ tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 8Yɛbɑ̀rɛ̀ kó yɛdɑbùò ncĩ̀ɛ̃́kɛ́mu kɛ̀ siyíkpèi yɛ̃ nyúóó, kɛ̀ tibómbonti yɛ̃ nkɑ́rɛ́. 9Inɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀yìɛ ntɛ̃́nkɛ í bo. Mɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ tiikɛmu, bɛnɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ kpɛ́í. 10Dihɛì dimɔu dɔúnkomu kɛ pùɔ, kɛ̀ sicɛ̃́ĩ yɑ̃̀ɑ̃̀ nyɑ̃̀ɑ̃ mbɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í nɔ nkɛ tɑɑ̀. 11Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kuɔ̀ ndihɛì miɛkɛ. Mɛnɑɑ̀ ndòńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, diwɛ̀ì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, kɛ̀ tiyɑ̃ǹkùtì dèè dihɛì. 12Dihɛì dimɔu nɑɑ́ ntidobontì nti, kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ pɛ̀ítɛ́ pɛ́ítɛ́ kɛ cóú. 13Ibotí imɔu kutenkù dɛ̀ bo ndònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ũ odìfíè kó yɛbɛ kɛ íntɛ́ yɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ũ fínyĩ̀ bɛ kɛ́yɑ́kɛ́ yɛ̀. 14Bɛ̀ pĩɛ̃kù mɛtɑmmɛ̀ mmɛ, kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ yɑ̃nku. 15Díndi diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ, dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Díndi dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kùù ti te tínti Isidɑyɛɛribɛ. 16Ti kèèmu bɛ̀ dìèmmɛ̀ fɛ nyɛ̀nfɛ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù wetí ku yètìrì ndɛu! Kɛ̀ mí nnɛ́ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Ń fetimu, ǹ fetimu! Mɛyɛi mmɛɛ̀ ti do, bɛ̀ ǹ fìtɛ́mu, nɛ̀ bɛ̀ ti do nɑɑti bɛɛ̀ kòńtɛ́ kɛ n fìtɛ́. 17Díndi bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ Difɔ̃̀tìrì nɛ̀ ticùɔ̀tì, dɛɛ̀ bo di ììkɛ̀. 18Wèè bo keè iúu kɛ́cokɛ́nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́, nhò doti difɔ̃̀tìrì ndi, kɛ̀ wèè yɛ̀tìní difɔ̃̀tìrì kòo tɑ ticùɔ̀tì miɛkɛ. Yɛwɛtibòrɛ̀ yɛɛ̀ kpetɛ́, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó dipũũ sɑ̃̀ntɛ̀. 19Kɛtenkɛ̀ kɛɛ̀ sɑ̃̀nti, kɛ yɑú kɛ wɛ́ú yɛwɛ́tiyɛ̀. 20Kɛtenkɛ̀ ɑ̃̀ntimu kunɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́nkù tɛ̃mɛ̀. Kɛ sɑ̃nti dipɑɑkɔ̃tɛ́fii kɔ̃mɛ, mɛyɛi mmɛɛ̀ kɛ̀ yɔ̃̀ntɛ, kɛ̀ domu kɛ tɛ̃́nkɛ í yóó ítɛ́. 21Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie mbo ɑ̃nnɛ́ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀, kɛ́potɛ́ kɛtenkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, 22kɛ́ bɛ̀ tìí mbɛmɔu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíímmɛ̀ tikpetíntì kɛ́ tì tɑnnɛ́ difɔ̃̀tìrì, kɛ́kpetínnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkpetí, kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dò mbɛ̀ɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tì. 23Otɑ̃̀nkù bo sĩ́nnɛ́ kɛ̀ ifɛii pĩ́ ndiyiè. Dɛ yiè ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè yó mbɑkɛ́ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, nɛ̀ o kpetì kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ ntì wùó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\