ESAII 3

1Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yóó dɛitɛmu dɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ fòù, bɛ diitì nɛ̀ bɛ niɛ nnɛ̀ bɛ̀ tɑ̃́ dɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu: 2Bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ̀ tu bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛkotibɑɑbɛ̀. 3Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnitinɔ̀ndiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛtediibɛ̀ diɛbɛ̀. 4N yóó duɔ́ nkɛ̀ idɑpùmbí iì di bɑɑtɛ́, kɛ́ ndi dɔɔri ì dɔ́mɛ̀. 5Di botí miɛkɛ, di bo nkɛ̀ fɛ̃́ũnko ditɔbɛ̀ onìtì bo nfɛ̃́ũnko o kou, kòo bíɛ̀ nni nfɛ̃́ũnko tɛdɑkótɛ̀, bɛsĩ́ntɛ́nìtìbɛ̀ bo nfɛ̃́ũnko bɛnitimɔ́mmɔmbɛ. 6Onìtì níí bo pĩ́ nho tebitɛ bɛ cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A mɛ̀ nkpɑɑ́ mɔkɛmɛ̀ diyɑɑ̀bòrì, nɑɑ́ nti kóo kpɑ̀ɑ̀tì, bɑɑtɛ́ kubotí kùù í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì. 7Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nhò bɑ̀ɑ̀ní kɛ dɔ̀: N yí tú otɑ̀ntì, n yí mɔkɛ mudiì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m mɛ nyí mɔkɛ diyɑɑ̀bòrì di bɑ́ n dɔɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 8Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bètɛ́mu, Sudɑɑ kɔbɛ domu. Bɛ nɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yóù Kuyie. Bɛ̀ yetɛmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù fuonnɛ̀ kunku Kuyie nkperíkù kɛ̀ dɛ̀ feío. 9Kɑ̀ɑ wèńtɛ́ bɛ ììkɛ̀ ɑ pɑ̃̀nkɛ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀mu bɛ yetɛ́mɛ̀ bɛ fei mbɛ yɛi mmɛ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ kɔ̃mɛ, Ifɛi í bɛ̀ bonɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀. Bɛ̀ bo yɑ̀! Bɛ̀ ce mbɛmɑ́ɑ̀ ndi mɛyɛi. 10Di bo yĩ́ wèè yìé nKuyie nkpɛti, weè tu diwɛ̀ì yiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ò yóó dimɛ̀mu, o tɔ̃mmú kó ticɔ̃nti. 11Bɛyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, mbɛ̀ bo yɑ̀! Bɛ̀ yóó bɛ̀ yietí bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ. 12Mí nKuyie n kó bɛnìtìbɛ̀, ibí iì bɛ̀ bɑkɛ́, bɛnitipòbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ ni. Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ ni bɛ̀ bɛ̀ fétìnkomu, kɛ bɛ̀ kɔɔ́ mbɛ̀ kèrí kùù cɛ. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nyìtɛ́ kɛ còḿmúmu kɛ sɛí nku kɔbɛ, kù ìtɛ́ kɛ còḿmúmu kɛ bo bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ ku kɔbɛ miɛkɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ tú: Díì mɑɑnko fínyĩ̀ kó yɛbɛ kɛ fèkɛ bɛsénnìbɛ̀ kpɛrɛ kɛ píɛ ndi cɛ̃́ĩ. 15Nɛ̀ ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú mmu di fɛ̃́ũnkomɛ̀ n nìtìbɛ̀? Kɛ nɑù bɛsénnìbɛ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tì ndi békú. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Sedisɑdɛmmu kó bɛnitipòbɛ̀ mɔ̀kɛ sifeí nsi kɛ ɔ̃ nkérí kɛ́yíéo, kɛ tú pìì bɛ̀ wèímɛ̀, kɛ nɑù dɛtɔ́ɔ́nnɛ̀, kɛ̀ kɔnnìnko bɛ nɑɑ̀cɛ̀nɛí. 17Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo fɔ̃ri bɛ yùtì, kɛ́ bɛ̀ còńnɔ́ɔ mɛyùbii. 18Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo dɛitɛ di sɑ̃tì. Bɛ nɑcɛ̀nɛí kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ boú bɛ yùtì nɛ̀ sinɛí dudúúnsì nɛ̀ mɛdɛ̀ì. 19Yɛtootɔ̃rɛ nɛ̀ sinɛí nɛ̀ ifɑ́tíyì. 20Tiyɑɑ̀bomboúntì nɛ̀ sinɑcɛ̀nɛí kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ inɑɑkũ̀ɔ̃ nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ kó yɛdíè nɛ̀ mɛfĩmmɛ, 21nɛ̀ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tũɔ̃̀ yɛwũɔ̃̀. 22Tiyɑɑ̀kpetì nɛ̀ yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ pɛ̃kùyɛ̀, tiyɑɑ̀bomboúntì nɛ̀ tidɔutì. 23Siwéi nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì tìì iri nɛ̀ tiyɑɑ̀yɑuti bɛ̀ dɑɑti tì yɛyɔ. 24Dɛ yiè tùdɑ̀ɑ̀rí bo ceetɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú, bɛ̀ bo yi iwɛ̃ĩ inɑɑkũ̀ɔ̃ ntɛ̃mɛ̀, bɛ̀ bo kuó iyùpɑ̃ɑ̃tí kɛ́yóu mɛyùbii, kɛ́yóu tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kɛ́yi tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ wennikuu nɑɑ́ nkuhɑ̃ɑ̃tɔ̀ntɔ̀nkù kó kufíɛ̀kù. 25Sedisɑdɛmmu, ɑ kó bɛnitidɑɑbɛ̀ yóó kú mudoò miɛkɛ nkɛ, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ í kũntiní mudoò. 26Sedisɑdɛmmu nìtìbɛ̀ bo nkɑri o ɛì kó yɛbòrɛ̀, kɛ kuɔ̀ nyɛkúdɑbùò. Bɛ̀ bo pɑɑ̀ bɛ bí kɛ́nkɑri mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ kuɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\